Kort om arbeidsgiver

Medisinsk avdeling ved klinikk somatikk i Flekkefjord har ledig overlegestilling. Vi ønsker en ny medarbeider som er spesialist i indremedisin og lungemedisin. Erfaring fra onkologi (lungecancer området), vil være en fordel.  

Sørlandet sykehus HF (SSHF) er organisert i 6 klinikker, hvorav 3 somatiske stedlige klinikker i Flekkefjord, Arendal og Kristiansand, samt 3 tverrgående klinikker (medisinsk service klinikk, prehospitale tjenester og klinikk for psykisk helse, rus og avhengighetsbehandling).

Klinikk for somatikk Flekkefjord er organisert i en avdeling for kirurgiske fag (gynekologi / obstetrikk, ortopedi, kirurgi, anestesi, intensiv, kirurgisk poliklinikk) og en avdeling for medisinske fag (medisinsk sengepost, akuttmottak og medisinsk poliklinikk). Det er i tillegg en felles enhet for stab og merkantil. 

Flekkefjord sykehus er et akuttsykehus med traumefunksjon.

Medisinsk avdeling har over mange år hatt en meget stabil bemanning på overlegesiden, men har nå ledig en 100 % fast stilling for spesialist i indremedisin og lungemedisin.

Avdelingen har totalt 8,5 overlegestillinger, 6 LIS2 stillinger og 5 LIS1 stillinger. Vaktordningen ved avdelingen består pr. i dag av LIS1 i primærvakt som er døgnkontinuerlig til stede, og en bakvaktsordning for LIS2, hvor overleger dekker enkelte vakter.

Medisinsk avdeling samarbeider godt med de medisinske fagmiljøene i de andre klinikkene i Sørlandet Sykehus (Arendal og Kristiansand). I tråd med nasjonale strategiske føringer og utviklingsstrategien til Sørlandet Sykehus Helseforetak (SSHF), søker Sørlandet Sykehus Flekkefjord (SSF) å utvikle og utvide det faglige nettverket (sykehus i nettverk), med formål å opprette et faglig fellesskap som gjør sykehuset bedre i stand til å være et akuttsykehus i nettverk og møte framtidens utfordringer sammen med andre aktører. Dette inkluderer kompetanseutvikling, kvalitetsutvikling og kontinuerlig forbedringsarbeid. Det pågår spennende prosesser og aktiviteter på tvers i foretaket. Blant disse er opprettelse av Fagråd på tvers av sykehusene.

Videre er det et mål for Klinikken å bidra som aktør innen kompetanseutvikling også i en global helse kontekst. Vi utvikler samarbeid med aktører innen internasjonal helse ved universiteter i Norge og mot sykehus i andre land. Vi kan derfor tilrettelegge for at du får anledning til å videreutdanne deg innen fag som er relevante for medisin i en global helse kontekst, uten at det er et krav for stillingen.

Klinikk somatikk Flekkefjord søker medarbeidere som ønsker å bidra til en felles kultur for helhet og til at moderniseringsprosessene og fagutviklingen lykkes. Det er viktig at du har et ønske om å bidra til at styringsverktøy, administrativ støtte og endringsverktøy faktisk fører til bedre behandling av pasienter og bedre tilrettelegging for at medarbeidere kan trives og gjøre en god jobb i sykehuset.  

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er
kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming,
nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i
arbeidslivet. 

Kvalifikasjoner

Søker må være spesialist i indremedisin og lungemedisin. Gjerne også med erfaring fra onkologi (lungecancer området).

Personlige egenskaper

Det forventes at aktuell overlege deltar aktivt i fagmiljøet på tvers i SSHF som en del av satsingen på "Sykehus i nettverk". Herunder ligger opphold ved andre sykehus ved behov for fagutvikling, og en forventning om å bistå andre fagmiljøer hvis det er nødvendig for å sikre leveranse av tjenster. Dette vil, hvis aktuelt, bli koordinert av avdelingssjef.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Trine Marie Nesheim
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 900 20 123
Navn: Ønsker ikke kontakt m/annonseselgere
Hjemmeside
Arbeidssted
Medisinsk avdeling, Flekkefjord
Engvald Hansens vei 6
4400 Flekkefjord