Kort om arbeidsgiver

Haukeland universitetssjukehus, Klinikk sikkerheitspsykiatri har no ledig stilling som avdelingsoverlege. Det er 4 avdelingar ved Klinikk sikkerheitspsykiatri: Regional sikkerheitsavdeling (RSA), Lokal sikkerheitsavdeling (LS), Fengselshelseteneste og Kompetansesenter for sikkerheits-, fengsels- og rettspsykiatri. 

LS tar imot personar med alvorlege sinnslidingar og høg risiko for alvorleg valdeleg atferd overfor andre, eventuelt med tilleggsproblem som alvorleg personlegdoms-forstyrring og rusmisbruk. LS skal gje eit tilbod til pasientar i Helse Bergen og har for tiden 8 sengeplassar.

Vår Klinikkoverlege går om ikkje lenge av med pensjon og i den samband utlysast no ein nyoppretta stilling som avdelingsoverlege. Avdelingsoverlegen vil vere ein del av leiarteamet i klinikken og vedkomande vil rapportere til Klinikkdirektør og det må påreknast å vere hennar stedfortredar. 

Arbeidsoppgåver

 • Overordna ansvar for all behandling som vert gitt ved Lokal sikkerheitsavdeling.
 • Ansvar og myndigheit for avgjerder om inntak og pasientflyt i avdelinga.
 • Samarbeide tett og konferere om vesentlege avgjerder om inntak og drift med seksjonsleiar Lokal sikkerheitsavdeling.
 • Avdelingsoverlege skal i samarbeid med leiargruppa, vere pådrivar for klinisk arbeid av høg fagleg standard og fagutvikling.
 • Stillinga er og knytt til klinisk verksemd med utgreiing, diagnostisering og behandling av psykiske lidingar og risiko for vald.
 • Gi rettleiing til øvrig personell og delta i det tverrfaglege arbeidet ved klinikken.
 • Utstrakt samarbeid med dei andre klinikkane i Divisjon psykisk helsevern i Helse Bergen, primær helsetjenesten og kommunale botilbud i Helse Bergens opptaksområde. 
 • Det kan bli aktuelt å også påta seg behandlingsansvar for pasientar ved andre avdelingar i klinikken og vere stedfortredar for avdelingsoverlegen ved Regional sikkerheitsavdeling (RSA) ved behov.

Kvalifikasjonar

 • Medisinsk embedseksamen med spesialitet innan psykiatri.
 • Norsk autorisasjon.
 • Erfaring frå Sikkerheitspsykiatri og akutt psykiatri vil bli lagt vekt på.
 • Interesse for rettspsykiatri og rehabilitering.          

Personlege eigenskapar

 • Evne til å kombinere god leiing med høgt fagleg fokus.
 • Evne til å sjå og tenkje heilskap.
 • God gjennomføringsevne.
 • Inkluderande samarbeidsstil.
 • Kan bidra til eit godt arbeidsmiljø.
 • Kan trivast med å arbeide i team med ein krevjande pasientgruppe.          

Vi tilbyr

 • Spennande og utfordrande arbeidsoppgåver i eit fagfelt som gir gode utviklingsmoglegheitar for den rette person.
 • Gode høve til deltaking i interne og eksterne kurs/ konferansar.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Bergen
Kontaktperson
Navn: Frøydis Haugan
Tittel: Klinikkdirektør
Telefon: 908 25 279/ 55 95 83 32
E-post: froydis.haugan@helse-bergen.no
Arbeidssted
Divisjon psykisk helsevern/ Klinikk for sikkerheitspsykiatri, Helse Bergen
sandviksleitet 1
5036 Bergen
Søk på stillingen