Kort om arbeidsgiver

Psykiatrisk klinikk er eit distriktspsykiatrisk senter for kommunane i Sunnfjord og Ytre Sogn og har også sentralsjukehusoppgåver med akuttpost, vaksenhabilitering og tverrfagleg spesialisert ruseining. Avdelinga har 18 faste legestillingar, LIS1 og medisinstudentar vår og haust.

Mars 2021 flyttar vi inn i nybygg ved sentralsjukehuset i Førde med 4 sengepostar og poliklinikk.    
LIS3 som har under 1 år igjen til å bli psykiater kan også bli vurdert for stilling som
overlege. 

Avdelinga har fleire spennande prosjekt innan forsking og utvikling. NORSE tilbakemeldingsystem er utvikla ved vår avdeling. Vi har tilsett med professorkompetanse, tilsette med doktorgrad og vi har for tida 3 tilsette som held på med PhD.

Psykiatrisk klinikk har følgjande stilling ledig

 • Fast 100% stilling for overlege/psykiater 

Arbeidsoppgåver

 • Hovudoppgåva er å vurdere, diagnostisere og behandle tilviste pasientar
 • Den som vert tilsett må ventast å ta del i utvikling av fagtilbodet ved avdelinga
 • Delta i vaktordning på Psykiatrisk klinikk sine einingar
 • Ein må pårekne å gjere teneste ved sengepostar og poliklinikk etter dei behov avdelinga har
 • Rettleiing/opplæring til legar i spesialisering og anna helsepersonell
 • Samarbeid internt og med eksterne samarbeidspartar

Kvalifikasjonar

 • Norsk autorisasjon som psykiater
 • Gode språkkunnskapar, både skriftlege og munnlege, er heilt avgjerande for forsvarleg pasienthandsaming. Ikkje-nordiske statsborgarar må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annan norsktest på B2-nivå. Dokumentasjon må leggjast ved søknad (gjeld berre for helsepersonell)
 • Søkjar må ha førerkort i klasse B

Personlege eigenskapar

 • Du har motivasjon og interesse for fagfeltet
 • Du kommuniserar og samarbeider godt med pasientar, pårørande og kollegaer
 • Du har god fagleg vurderingsevne, arbeider målretta og toler å stå i krevjande situasjonar

Vi tilbyr

 • Løn i samsvar med gjeldande overeinskomst
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Eit aktivt og triveleg arbeidsmiljø
 • Høgt fagleg nivå
 • Faglig og personlig utvikling
 • Godt utbygde IT tenester. Vi brukar pasientsystemet Dips

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Høgskule/universitet, hovudfag / mastergrad

Språk

 • Norsk
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Førde HF
Kontaktpersoner
Navn: Sigmund Bjørhovde
Tittel: Seksjonsleiar
Telefon: (+47) 578 39 470
Navn: Svein Ove Alisøy
Tittel: Avdelingsjef
Telefon: (+47) 918 16 510
Hjemmeside
Arbeidssted
Psykiatrisk klinikk, Helse Førde
Svanehaugvegen 2
6812 Førde