Kort om arbeidsgiver

Klinikk psykisk helsevern voksne (KPHV) yter spesialiserte helsetjenester for den voksne delen av befolkningen i Sør-Rogaland. Klinikken består av 4 DPS avdelinger, lokalisert til Egersund, Sandnes, Sola og Stavanger, samt avdelinger for akutt, alder, affektiv psykose og sikkerhet beliggende på Våland. 

Avdeling sikkerhet inngår som en del av klinikk psykisk helse voksne (KPHV).  Avdeling sikkerhet består av flere enheter på flere lokasjoner:
Lokal sikkerhetspost A1 ligger på sykehuset og tilbyr utredning, behandling og rehabilitering til pasienter med alvorlig sinnslidelse og alvorlig voldsproblematikk.

Eiketun holder til på Gausel og er et bo og rehabiliterings -tilbud i hovedsak for pasienter dømt på overføring til tvungent psykisk helsevern.  

EVA ligger på Varhaug og er en heldøgns institusjon på kommunalt nivå driftet av spesialisthelsetjenesten. EVA tilbyr rehabilitering og botrening av brukere med autisme, alvorlig psykisk lidelse og voldsproblematikk som er utfordrende for kommunene å bosette på egenhånd. 

Mobilt innsatsteam (MIT) ligger i Sandnes og driver et ambulant og poliklinisk behandlingstilbud for personer over 18 år med psykisk utviklingshemming og/eller autismespekterforstyrrelser med utfordrende atferd og/eller psykisk lidelse 

Fengselspoliklinikken tilbyr poliklinisk utredning og behandling i Stavanger og Åna fengsel.

Nevropsykologisk laboratorium ligger på sykehuset og utfører spesialisert utredning for internt henviste pasienter.

Arbeidssted for den utlyste stillingen er i hovedsak ved lokal sikkerhetspost A1 på Våland og noe poliklinisk arbeid ved Eiketun på Gausel. Stillingen kan også omfatte arbeid ved andre enheter innenfor avdelingen. Overlege vil inngå i vakttjenesten ved KPHV.

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.

Arbeidsoppgaver

 • Utredning og behandling av pasienter med alvorlig sinnslidelse eller mistanke om dette, med dokumentert langvarig voldsproblematikk eller alvorlig voldspotensiale.
 • Behandleransvar for pasienter, både inneliggende, poliklinisk og ambulant
 • Oppfølgning av pårørende
 • Oppfølgning av pasienter underlagt dom på overføring til tvungent psykisk helsevern
 • Arbeid i tverrfaglige team og deltakelse i samarbeidsmøter og ansvarsgruppemøter
 • Voldrisikovurdering
 • Undervisning og veiledning av medarbeidere

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Det er ønskelig med spesialist innen voksenpsykiatri, men LIS nær spesialistgodkjenning oppfordres til å søke
 • Det er ønskelig med vedtakskompetanse
 • Det er ønskelig med erfaring fra arbeid med sikkerhetspsykiatri, men ikke et krav
 • Utredningskompetanse
 • Det er ønskelig med erfaring i bruk av utrednings/ screeningsverktøy
 • Kunnskap om og erfaring med voldsrisikovurdering er ønskelig, men dette er ikke et krav
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå.
 • Må ha gode IKT-kunnskaper
 • Det er ønskelig med førerkort

Personlige egenskaper

 • Du bidrar positivt til et faglig og kollegialt godt miljø
 • Du har engasjement for fagfeltet/pasientgruppen, og ønsker å videreutvikle kompetansen din
 • Du må kunne arbeide godt både selvstendig og i team
 • Du trives med å arbeide i et tverrfaglig miljø og mestrer høyt tempo
 • Grundig og løsningsorientert
 • Fleksibel 

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb
 • Et aktivt og trivelig arbeidsmiljø
 • Faglig utvikling
 • Veiledning av særs erfaren psykiater på området
 • Deltakelse på nyansattkurs
 • Mulighet for videreutdanning innen for voldrisikovurdering ved deltakelse på VIVO
 • Deltakelse på MAP undervisning (møte med aggresjons problematikk)
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Gode velferdstilbud 
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst
 • Sengepost tillegg 52.000,-
 • Sikkerhets tillegg 32.000,- 
 • Rekrutterings tillegg LIS 50.000 og overlege 100.000,-
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Stavanger HF
Kontaktpersoner
Navn: Stig Arild Skretting
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 51 51 55 52
E-post: stig.arild.skretting@sus.no
Navn: Kristin J Fredriksen
Tittel: Avd. overlege
Telefon: 97531189
E-post: kristin.jorstad.fredriksen@sus.no
Arbeidssted
Klinikk psykisk helsevern voksne / avdeling sikkerhet, Helse Stavanger HF
Jan Jonsons gate
4011 Stavanger
Søk på stillingen