Kort om arbeidsgiver
Avdeling Brøset omfatter:
Regional Sikkerhetsavdeling for pasienter med alvorlig psykisk lidelse hvor det er særlige utfordringer knyttet til sikkerhet, med 16 sengeplasser og yter tjenester for Helseregion Midt- og Nord-Norge. Avdelingen yter poliklinisk spesialisthelsetjeneste i Trondheim Fengsel.
Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri knyttet til NTNU med professorat-II i rettspsykologi og stipendiatstillinger.
Sentral Fagenhet for dømte til tvungen omsorg, som har landsdekkende funksjon som ledd i strafferettslig særreaksjon for psykisk utviklingshemmede, med 5 sengeplasser.

Avdeling Brøset har ledig 100% vikariat for overlege

Arbeidsoppgaver

 • Klinisk arbeid ved Regional Sikkerhetsavdeling
 • Rettspsykiatrisk arbeid ved Regional Sikkerhetsavdeling
 • Med stillingen følger også ansvar for å bidra i avdelingens arbeid knyttet til forskning, fagutvikling, undervisning og konsultasjon/veiledning på fagområdet
 • Overlegene må etter behov kunne dekke funksjoner innen avdeling Brøset ved ferier, permisjoner, sykefravær og vakanser
 • Den som tilsettes må om nødvendig delta i undervisning av medisinske studenter

Kvalifikasjoner

 • Sikkerhetsavdelingen behandler pasienter med alvorlig psykisk lidelse hvor det er særlige utfordringer knyttet til sikkerhet. Dette krever særskilt kompetanse, og søker bør ha bred klinisk erfaring. Det er ønskelig med erfaring fra psykose- og/eller akuttarbeid.
 • Med hjemmel i Psykisk Helsevernloven kapittel 4A-7 kreves politiattest ved tilsetting. Politiattesten skal ikke være eldre enn 3 måneder.

Personlige egenskaper

 • Det vil bli lagt vekt på søkernes interesser innenfor avdelingens virkefelt, personlig egnethet, f.eks. gode samarbeidsevner, selvstendighet og fleksibilitet.

Vi tilbyr

 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomst mellom Spekter og Den norske legeforening.
 • For ansatte i avdelingen gjelder lokale særordninger mht lønn og fritidskompensasjon.
 • Avdelingen kan tilby et bredt faglig miljø med muligheter for faglig utvikling, veiledet forskning, prosjektarbeid, rettspsykiatriske oppgaver og konsulenttjenester overfor fengselshelsetjenesten, kriminalomsorg og rettsvesen.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
St. Olavs Hospital HF
Kontaktperson
Navn: Håvard Sørlie
Tittel: Seksjonssjef
Telefon: +47 93802794
Hjemmeside
Arbeidssted
Avdeling Brøset, Divisjon Psykisk Helsevern
Brøsetveien 100
7046 TRONDHEIM