1 stk fastlegehjemmel overdras vederlagsfritt til ny fastlege i Vestre Toten kommune.
 
Fakta om stillingene
Vestre Toten kommune har løst ut fratredende lege. Fastlegehjemmelen kan derfor overdras vederlagsfritt til ny fastlege. Eventuell andel i AS fastsettes etter avtale med legekontoret.
 
Vestre Toten kommune har ledig fastlegehjemmel ved Raufoss kommunelegekontor.
 
Vi søker lege som, sammen med gjenværende
leger og kommunen, tar utfordringen med til å utvikle en legetjeneste for framtiden.
 
Kommunen tilbyr for tiden ekstra gode betingelser for nye fastleger: 
- Vederlagsfri overdragelse av ledig fastlegehjemmel.
- Mulighet for inntektssikring i oppstartsperiode.
- Tilrettelegging for spesialisering LIS3 i allmennmedisin.
 
Ta gjerne kontakt for ytterligere informasjon.
 
Lokalisering og driftsform
Raufoss kommunelegekontor er et 4-legesenter + LIS1 i kommunalt eid bygg.
Listelengde 997 pasienter.
Driftsform: AS.
Beliggende sentralt i Raufoss like ved jernbane- og busstasjon. 
Hjemmelen blir pr dato ivaretatt av vikarlege.
 
Alle fastlegene i kommunen drifter sine praksiser som selvstendig næringsdrivende leger.
Lokaler og noe av utstyr og inventar leies fra Vestre Toten kommune.
Den som tildeles hjemmel må påregne å ta del i offentlig allmennmedisinsk arbeid i inntil 7,5 t pr uke samt 
legevakt. Kommunen er tilknyttet Gjøvik Interkommunal Legevakt, lokalisert ved Gjøvik sykehus.
 
Kommunen har 14 fastlegehjemler + LIS1 samt kommuneoverlege og 50% kommunal sykehjemslege.
 
 
Kvalifikasjoner/utdanning
Må oppfylle kravene til å jobbe som fastlege i allmennpraksis med refusjon fra Helfo.
Primært være godkjent spesialist i allmennmedisin eller ha godkjenning som allmennpraktiserende lege etter
gammel ordning, jfr Forskrift om kompetansekrav for leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.
Sekundært være lege med norsk autorisasjon og fullført norsk turnustjeneste / godkjente læringsmål LIS1 / være under spesialisering i allmennmedisin LIS3.
 
Det vil, i tillegg til faglige kvalifikasjoner, bli lagt vekt på personlige egenskaper, personlig egnethet og at norsk språk
beherskes tilfredsstillende både muntlig og skriftlig. Overdragelsesbetingelsene følger av ASA 4310.
 
Nærmere opplysning kan fås ved henvendelse til kontaktpersonene nedenfor.
 
Det stilles krav til levert og godkjent politiattest før tiltredelse i stillingen.
 
Vi oppfordrer deg til å bruke elektronisk søknadsbehandling.
Vi ser helst at du logger deg inn på ledig stilling og registrerer din CV m.m.
 
Dersom du ønsker at din søknad ikke skal offentliggjøres, ber vi om at du begrunner hvorfor. Dette er et krav i henhold til
Offentleglova §25.
Vi vil også gjøre oppmerksom på at søknad kan bli gjort offentlig selv om søker har anmodet om å ikke bli ført opp på
søkerlister.
 
Bekreftede kopier av vitnemål og attester fremlegges kun på forespørsel.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Vestre Toten kommune
Kontaktpersoner
Navn: Bjørnar Eidsvik
Tittel: Helsesjef
Telefon: 94161355
E-post: bjoernar.eidsvik@vestre-toten.kommune.no
Navn: Jens A. Mørch
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 91375403
E-post: jens.moerch@vestre-toten.kommune
Søknad
Søknad merkes: Raufoss kommunelegekontor
Arbeidssted
Raufoss kommunelegekontor
Sigurd Østliens veg 4
2830 RAUFOSS