Kort om arbeidsgiver

Bli med i utviklingen av fremtidens helsevesen!

Helseteknologi, e-helse og godt opplyste pasienter gir uante muligheter for god behandling og livskvalitet i hjemmet, men tradisjonsbunden tankegang hos aktørene i helsevesenet står ofte i veien for de innovative løsningene som passer for enkeltindividet. I Ofoten og Sør-Troms ligger alt til rette for å bryte med tradisjonene.

UNN Narvik og Narvik kommune skal sammen etablere Pasientsentrert Helsetjenesteteam (PSHT), og trenger deg som er en innovativ og sosialt anlagt lege. Stillingen
er organisatorisk underlagt Medisinsk klinikk, Medisinsk avdeling UNN Narvik.


PSHT har som formål:

 • Styrking av helsetjenesten og pasientforløpene til skrøpelige eldre og pasienter med sammensatte og kroniske sykdommer 
 • Styrking av samarbeidet mellom sykehus og kommune for raskere å kunne iverksette utredning, behandling og tiltak  
 • Etablering av et tverrfaglig team som skal bidra til tidlig vurdering og diagnostikk, tidlig støttet utskriving og oppfølging, samt planlagte, koordinerte pasientforløp der pasienten og andre samarbeidspartnere involveres aktivt

 

PSHT jobber ut fra tre prinsipper: PASIENTSENTRERT – PROAKTIV – HELHETLIG. 

 1. Pasientsentrert – all behandling og oppfølgingsfokus på «hva er viktig for deg?»
 2. Proaktiv – tidlig vurdering og intervensjon før krisen er et faktum og innleggelse er nødvendig. Fokus på forebygging av akutte innleggelser og forverring av sykdom
 3. Helhetlig – fokus på samarbeid mellom ulike aktører innad i helsevesenet, samt pårørende og andre ressurspersoner for pasienten.

UNN sin egen forskning på dette feltet viser markant bedre livskvalitet, redusert dødelighet og redusert svingdørsproblematikk hos pasienter med
kompliserte og/eller komplekse tilstander når de får dette tilbudet. Her kan du
gjøre en forskjell!

PSHT er en av hovedgrenene i utviklingen av helsetjenester i det Nye UNN Narvik som vil stå ferdigbygd i 2023. Allerede nå står et team bestående av fysioterapeut, ergoterapeut, farmasøyt og sykepleiere klare til å samarbeide med deg i utviklingen av dette etterlengtede tilbudet.

Vi søker etter legespesialister, men leger uten godkjent spesialisering kan også søke. Vi vil i så tilfelle legge til rette for at du skal kunne spesialisere deg mens du jobber. Det viktigste er innstillingen og ønsket om å jobbe i team på tvers av etater - til det beste for pasienten!

Som PSHT-lege er du selvskreven som medlem i den indremedisinske legegruppen, og kan delta i disses driftsmøter etter behov. Du vil også kunne jobbe som mellomvakt eller bakvakt på sykehuset alt etter kvalifikasjoner. 

Noe reisevirksomhet må påregnes da, PSHT Narvik samarbeider tett med PSHT Tromsø og Harstad.

Arbeidsoppgaver

Medisinskfaglig vurdering av pasienter med kompliserte og/eller komplekse tilstander av langvarig eller kronisk karakter. Rollen ivaretas i et tverretatlig team (kommune/sykehus) bestående av lege, sykepleiere, ergoterapeuter og fysioterapeuter.

Kvalifikasjoner

 • Cand. med., gjerne med spesialisering i allmennmedisin, indremedisin, geriatri eller fysikalsk medisin og rehabilitering. Leger på LIS2/3-nivå kan også søke.
 • Erfaring fra norsk helsevesen er en forutsetning.
 • Kjennskap til Dips og kommunale pasientjournalsystemer
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig. Ønskelig med kunnskap om samisk kultur og språk
 • Norsk autorisasjon som lege

Personlige egenskaper

 • Like å jobbe tverrfaglig i team
 • Empatisk
 • Strukturert
 • Åpen for pasientens perspektiv
 • Åpen for teknologiske løsninger og innovasjon

Vi tilbyr

 • Veiledning og støtte fra sykehusets spesialister
 • Internundervisning
 • Fleksibel arbeidstid
 • Hjemmekontor
 • Utfordrende oppgaver som løses best sammen med pasient, pårørende, fastlege og de andre fagpersonene i teamet
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Kontaktpersoner
Navn: Ove Johnny Laupstad
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 91596145
Navn: Brita Jørgensen
Tittel: Rådgiver
Telefon: 98683302
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Medisinsk avdeling Narvik, Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Sykehusveien 3
8516 Narvik