100 % avtalehjemmel for spesialistpraksis i gynekologi er ledig for snarlig tiltredelse. Praksisen er lokalisert til Toldbodgaten 1 i Arendal.
 
Betingelser for overdragelse av hjemmel avtales med nåværende innehaver i samsvar med reglene i Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening.
 
Praksis med avtalehjemmel skal drives i samsvar med Rammeavtalen som er inngått mellom de fire regionale helseforetakene og den norske legeforening. Full avtale forutsetter 37,5 timers ukentlig arbeidstid i 44 uker pr. år, inkludert administrasjon av praksis. Plassering av praksisen i driftstilskuddsklasse er gjenstand for forhandlinger. Helse Sør-Øst RHF legger til grunn at man i en 100 % driftsavtale har åpningstid med tilstedeværelse i praksis på minst 37,5 timer per uke, fordelt på ukens fem virkedager.
 
Databasert pasientadministrativt system og tilkopling til Norsk Helsenett forutsettes.
 
Avtalespesialisten skal bidra til å oppfylle ”sørge-for” ansvaret til Helse Sør-Øst RHF. Det innebærer bl.a. at avtalespesialisten skal foreta undersøkelser, diagnostikk og behandling i samsvar med regionale og nasjonale mål og prioriteringer og lovverk, jf rammeavtalens punkt 4.1. I «sørge for» ansvaret er det og en forventning at avtalespesialist skal bidra til å redusere ventelister ved aktuelt HF.
 
Søkere må ha evne og vilje til tverrfaglig samarbeid og samarbeid med øvrig primær og spesialisthelsetjeneste, blant annet i forhold til prioritering av pasienter.
 
Søkerne vil bli vurdert ut fra faglige kvalifikasjoner og erfaring, samarbeidsevner og personlig egnethet.
 
Dette er en generell gynekologisk praksis, og det er ønskelig at søkerne har bred poliklinisk erfaring.
 
Avtalepraksis skal drives i egnede lokaler med universell utforming. Helse Sør-Øst RHF ønsker at den som tildeles hjemmelen lokaliserer seg i en gruppepraksis med andre avtalespesialister eller fastleger/annet helsepersonell.
 
Det forutsettes samarbeidsavtale mellom avtalespesialisten og Sørlandet Sykehus HF evt. andre institusjoner som bidrar til å oppfylle RHF sørge for ansvar, jf. rammeavtalens punkt 1.3.
 
 
Nærmere opplysninger: Spesialist Arild Kloster-Jensen, telefon 920 86 725 (kontor 37005353) eller rådgiver Anita Jensen, anita.jensen@helse-sorost.no, eller telefon 02411
Søknad sendes elektronisk via søknadsskjema i webcruiter.
 
Vi gjør oppmerksom på at HPR nr., dato for norsk autorisasjon og spesialistgodkjenning skal legges inn under «CV-elementer – Legg ved HPR»
Legg også ved kopi av autorisasjon og spesialistgodkjenning
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Sør-Øst RHF
Kontaktpersoner
Navn: Arild Kloster-Jensen
Tittel: Spesialist
Telefon: 920 86 725 / (kontor 37005353)
Navn: Anita Jensen
Tittel: rådgiver
E-post: Anita.Jensen@helse-sorost.no
Arbeidssted
Toldbodgaten 1
4836 ARENDAL
Søk på stillingen