20 % avtalehjemmel i seniorpolitikk for spesialistpraksis i øre-nese-halssykdommer er ledig for snarlig tiltredelse. Praksisen er en del av en gruppepraksis med to andre avtalespesialister og er lokalisert til Bogstadveien 36 (Bogstadveien Øre Nese Hals).
 
Betingelser for overdragelse av hjemmel avtales med nåværende innehaver i samsvar med reglene i Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening.
 
Praksis med avtalehjemmel skal drives i samsvar med nevnte rammeavtale. Full avtale forutsetter 37,5 timers ukentlig arbeidstid i 44 uker pr. år, inkludert administrasjon av praksis.
Databasert pasientadministrativt system og tilkopling til Norsk Helsenett forutsettes.
 
Avtalespesialisten skal bidra til å oppfylle ”sørge-for” ansvaret til Helse Sør-Øst RHF. Det innebærer bl.a. at avtalespesialisten skal foreta undersøkelser, diagnostikk og behandling i samsvar med regionale og nasjonale mål og prioriteringer og lovverk, jf. rammeavtalens punkt 4.1. I «sørge for» ansvaret er det og en forventning at avtalespesialist skal bidra til å redusere ventelister ved aktuelt HF.
 
Søker må ha evne og vilje til tverrfaglig samarbeid og samarbeid med øvrig primær og spesialisthelsetjeneste, blant annet når det gjelder prioritering av pasienter.
 
Søkerne vil bli vurdert ut fra faglige kvalifikasjoner og erfaring, samarbeidsevner og personlig egnethet.
 
Det er ønskelig med bred poliklinisk erfaring. I tillegg er det behov for at søkerne har erfaring fra hørselsutredning og tilpasning av høreapparat, da den audiologiske virksomheten skal videreføres.
 
Helse Sør-Øst RHF har våren 2020 gjennomgått hvilke krav som bør stilles for å sikre god kvalitet og pasientsikkerhet ved tonsillektomier i avtalepraksis, og det er satt en rekke krav til avtalespesialistpraksiser som skal utføre tonsillektomier. Det utføres tonsillektomier i den aktuelle hjemmelen i dag. Skal denne virksomheten videreføres må ny hjemmelsinnehaver kunne oppfylle de oppdaterte kravene. Kravene formidles ved direkte kontakt til Helse Sør-Øst RHF  
 
Det forutsettes samarbeidsavtale mellom avtalespesialisten og relevant HF samt andre institusjoner som bidrar til å oppfylle RHF «sørge-for»-ansvar. jf. Rammeavtalen §1.3.
 
 
Nærmere opplysninger: Spesialist Dag Manheim, telefon 932 23 558 eller rådgiver Anita Jensen, e-post: anita.jensen@helse-sorost.no, telefon 02411.
 

Søknad sendes elektronisk via søknadsskjema i webcruiter.
 
Vi gjør oppmerksom på at HPR nr., dato for norsk autorisasjon og spesialistgodkjenning skal legges inn under «CV-elementer – Legg ved HPR» Legg også ved kopi av autorisasjon og spesialistgodkjenning.  
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Sør-Øst RHF
Kontaktpersoner
Navn: Dag Manheim
Tittel: spesialist
Telefon: 932 23 558
Navn: Anita Jensen
Tittel: rådgiver
E-post: Anita.Jensen@helse-sorost.no
Arbeidssted
Bogstadveien 36
0366 OSLO
Søk på stillingen