Kort om arbeidsgiver
Avdeling for radiologi ved Stavanger Universitetssykehus har 3 ledige LIS vikariater, alle med 0,5-1års  varighet med stor mulighet for forlengelse. Tiltredelse i løpet av høsten 2020, men tiltredelse senere kan vurderes. 

Som universitetssykehus har vi fokus på høy faglig kompetanse, forskning og utdanning. Avdelingen er fagseksjonert etter organsystem og betjener et sykehus med mange spesialiserte funksjoner som kreftkirurgi, traumatologi, slagbehandling, pediatri osv. Avdelingen har ca 180 ansatte fordelt på leger, radiografer, helsesekretærer og fysikere. Avdelingen består av hovedrøntgen lokalisert i sykehuset (hvor LIS har sitt daglige virke) samt også geografisk adskilte lokasjoner i Sandnes og Hillevåg med et eget Bryst diagnostisk senter i Hillevåg. Nunuklærmedisin er en del av avdeling for radiologi på SUS og har PET, SPECT og scintigrafier. Det er tett samarbeid mellom radiologer og nucleærmedisinere.  Avdelingen tilbyr fullt spesialiseringsløp. LIS får 3 måneders grundig opplæring før man går selvstendige vakter. LIS starter med følgevakter fra 5. uke, da også med vaktlønn i følgevaktperioden. 

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.  


Arbeidsoppgaver
 • LIS vil jobbe med alle radiologiske modaliteter; røntgen, ultralyd, gjennomlysning, intervensjon, CT og MR.
 • Type arbeidsoppgaver vil rullere og være knyttet både til hvor man er i spesialiseringsløpet og hvilken fagseksjon man er på. Eksempel på dagsoppgaver er:
 • Sitte ved CT lab og bekskrive øh.j undersøkelser 
 • Sitte på UL lab med et dagsprogram med pasienter som skal undersøkes (pasientnært arbeid med intervensjoner) 
 • Tolke og beskrive Rtg, CT og MR undersøkelser i samarbeid med og under supervisjon av overlege
 • Være på intervensjonslab og stå sterilt og delta i både non-vaskulære og endovaskulære intervensjoner
 • 12-delt tilstedevakt uten at man har ansvar for å holde påfølgende morgendemonstrasjon/morgenmøte. 
 • 36 delt, overlappende kveldsvakt fordelt mellom LIS og overleger. 

Kvalifikasjoner
 • Godkjent autorisasjon som lege i Norge.
 • Fullført LIS 1, unntak kun for søkere under gammel spesialistordning.
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå.  

Personlige egenskaper
 • Radiologer, som mennesker flest, har stor intern variasjon i personlighet. Vi inviterer alle kvalifiserte og interesserte til å søke. Skriv gjerne noen ord om hvorfor du søker stilling i akkurat fagfeltet radiologi. 
 • Vår erfaring tilsier at evne til å takle samtidighetskonflikt og stress er viktig i vaktsammenheng.
 • Gode kommunikasjons egenskaper, samarbeidsevner også mot andre profesjoner og evne til å tilegne seg kunnskap og ferdigheter er  viktige egenskaper.
 • Evne til å prioritere å utføre riktig arbeidsoppgave først vurderes som vesentlig i en radiologs arbeid. Dette krever ofte et godt klinisk overblikk som også vektlegges hos søker.   

Vi tilbyr
 • Et spennende og bredt fagfelt med mange , svært forskjellige arbeidsoppgaver/retninger. 
 • Gode, støttende og engasjerte kollegier
 • Lønn og pensjonsavtale i samsvar med overenskomst.
 • Fullstendig spesialiseringsløp med grundig opplæring før vaktdeltagelse.
 • Fleksibilitet med 10 dager løs avspasering per år.
 • Velferdsordninger med blant annet bedriftsidrettslag og turgruppe, se gjerne www.susbil.no 
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Stavanger HF
Kontaktperson
Navn: Knut Olav Lende Sandve
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 90590319
E-post: knut.olav.lende.sandve@sus.no
Arbeidssted
Avdeling for radiologi, Helse Stavanger HF
Gerd Ragna Bloch Thorsens gate 8
4011 Stavanger