Kort om arbeidsgiver
I vår familieavdeling har vi stilling ledig for lege i spesialisering. Stillingen er på 100 prosent, og vi ønsker at du kan tiltre 1. oktober.

Vi søker lege i spesialisering til vår familieavdeling.  Familieavdelingen har plass til ti par eller familier av med barn i alderen 1-16 år. For barna har vi et eget barnehage- og skoletilbud. Innleggelsestiden varierer vanligvis mellom seks og 12 uker.

Hvem er tilbudet for?
Målgruppen er voksne personer med ulike psykiske lidelser og tilleggsbelastninger, der problemene vurderes å være knyttet til fastlåste og destruktive prosesser i par-og familiesamspillet.

Par – og familieinnleggelse er aktuelt der annen type behandling lokalt ikke er tilstrekkelig og det vurderes nødvendig med behandlingstilbud som inkluderer par-og/eller familiesystemet.

Behandlingsmodell
Behandlingen bygger på en integrativ tilnærming der kunnskap og metoder fra ulike terapiretninger innen individualorienterte- og systemiske tilnærminger blir brukt. Avdelingen har implementert et elektronisk pasient tilbakemeldingsverktøy M-POQ som legger grunnlaget for en evidensbasert praksis.

Sentrale elementer i det ukentlige behandlingsprogrammet er par- og familieterapi, undervisning, utrykksterapi, fysisk aktivitet og miljøterapi. Innenfor de rammene vi har ved avdelingen, vil hvert behandlingsforløp tilpasses behovene hos den enkelte familie.

Tverrfaglighet
Det kliniske personalet består av psykologspesialister, psykiater, lege i spesialisering, klinisk sosionom, familieterapeuter med ulik grunnutdanning og psykiatriske sykepleiere. Hver familie/par blir fulgt av en behandlingsansvarlig terapeut og miljøterapeut, samt et tverrfaglig behandlingsteam.

Sykehuset gir tilbud om behandling av rus- og avhengighetsproblemer som er knyttet til pasientenes psykiske lidelse.

Arbeidsoppgaver
Lege i spesialisering inngår i tverrfaglige behandlingsteam og får anledning til å arbeide terapeutisk med pasienter over tid. Forholdene legges til rette for fordypningstid, deltakelse i undervisning og kurs arrangert på Modum Bad, samt eksterne kurs og annen etterutdannelse. Gode muligheter for å drive forskningsaktivitet i samarbeid med Forskningsinstituttet.

Modum Bad har godkjenning for hele spesialistforløpet i psykiatri. Våre lis-leger kan få alle læringsmål oppfylt gjennom tjeneste i våre døgnavdelinger, vår allmennpsykiatriske poliklinikk og ved rotasjon til vårt samarbeidsforetak Vestre Viken. Vi har ukentlig undervisning for leger i spesialisering som også foregår i samarbeid med Vestre Viken.

Vaktordningen er 7-delt.

For mer informasjon om Modum Bad og avdelingen se vår internettside.
 
Vi kan tilby:
  • En utfordrende stilling innenfor et spennende fagfelt
  • Et godt forløp med tanke på spesialisering i psykiatri.
  • Lønn etter avtale
  • Introduksjonsprogram for nyansatte
  • Gode pensjons- og forsikringsordninger
  • Personalbolig og barnehageplass ved ledig kapasitet
  • Personalhytte, treningsrom og andre velferdstiltak
Det forventes at alle ansatte bidrar til å virkeliggjøre våre verdier og vår visjon.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Modum bad
Kontaktpersoner
Navn: Marit Opsahl
Tittel: Fagdirektør
Telefon: 32 74 98 18
E-post: marit.opsahl@modum-bad.no
Navn: Gurprit Kaur Aujla
Tittel: Overlege
Telefon: 32 74 97 00
E-post: gurprit.aujla@modum-bad.no
Navn: Per Bjørnar Halås
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 32 74 97 00 / 905 28 816
E-post: pbh@modum-bad.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Eilert Sundts gate 34
0259 OSLO