Kort om arbeidsgiver

Avdelingsoverlegen er administrativt underordnet avdelingssjefen for gastrokirurgisk avdeling, og er administrativt overordnet alle legene knyttet til de 4 seksjonene.

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden. 

Arbeidsoppgaver

 • Er medansvarlig for avdelings drift sammen med avdelingssjef. Det er en lederstilling som forplikter på avdelingens vegne.
 • Har det medisinske ansvaret for Gastrokirurgisk avdeling.
 • Er ansvarlig for at kvaliteten er faglig forsvarlig og at virksomheten drives i overensstemmelse med lover og forskrifter.
 • Utarbeide mål og virksomhetsplaner for seksjonen og fremme disse videre i organisasjonslinjen. Disse må være i overenstemmelse med klinikkens og SUS sine målsettinger.
 • Utarbeide og oppdatere interne prosedyrer, metoder og rutiner for seksjonen.
 • Har ansvar for faglig utvikling for seksjonens medarbeidere, samt nødvendig forskningsaktivitet samt motivere for dette.
 • Stimulere til individuell, faglig og personlig utvikling for alle medarbeidere på seksjonen. Ta initiativet til utvikling av metoder og prosedyrer til beste for pasienten.
 • Holde seg faglig oppdatert i eget fagområde.
 • Har medansvar for at kvalitetssikring og HMS-arbeid blir drevet etter gjeldende prosedyrer, og arbeide aktivt for at fastsatte standarder for kvalitet og HMS blir nådd.
 • Informere og utvikle sine medarbeidere til å samarbeide om klinikkens og sykehusets mål med spesiell vekt på utdanning og forskning (gruppe 1 status)
 • Aktivt samarbeide med andre seksjoner, avdelinger og med sykehusets administrasjon

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Godkjent spesialist i gastrokirurgi
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå
 • Administrativ lederkompetanse eller erfaring fra lignende stilling ønskelig.

Personlige egenskaper

 • Gode lederegenskaper.
 • Gode samarbeidsegenskaper.
 • Personlig egnethet vil bli tilagt avgjørende betydning.
 • Du har et godt lag med folk, og får fram det beste i dem
 • Du bidrar positivt til et faglig og kollegialt godt miljø
 • Du må kunne arbeide godt både selvstendig og i team
 • Du kommuniserer og samarbeider godt med pasienter, pårørende og kollegaer

Vi tilbyr

 • Lønn etter overenskomst
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Gode velferdsordninger som blant annet turgruppe og bedriftsidrettslag

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Profesjonsstudium
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Stavanger HF
Kontaktperson
Navn: Børge Løge
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 47296266
Arbeidssted
Kirurgisk klinikk / gastro kirurgisk avdeling, Helse Stavanger HF
Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8
4011 Stavanger