Kort om arbeidsgiver

Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus er et av landets seks universitetssykehus og Norges tredje største akuttsykehus. Universitetssykehuset har nærmere 8000 medarbeidere fra over 30 nasjoner, og betjener en befolkning på 370 000 i 15 kommuner i Sør-Rogaland. Helse Stavanger HF har et budsjett på nærmere 8 milliarder kroner, og eies av det regionale helseforetaket Helse Vest RHF. Helse Stavanger HF har som en del av spesialisthelsetjenesten fire primære ansvarsområder: Pasientbehandling, forskning, utdanning av helsepersonell og opplæring. Helse Stavanger HF sin visjon å fremme helse, mestring og livskvalitet, og kjerneverdiene er kvalitet, trygghet og respekt.  

Første byggetrinn av nytt universitetssykehus på Ullandhaug, regionens største byggeprosjekt, er godt i gang. Les mer på www.helse-stavanger.no.

Vi søker etter den nye avdelingssjefen ved barne- og ungdomsklinikken (BUK). Personen vil være med å videreutvikle helsetjenesten gjennom sitt engasjement og gode lederskap i en spennende framtid.

Klinikken har i dag nærmere 250 dyktige medarbeidere (cirka 200 årsverk) som yter spesialisthelsetjenester til Sør-Rogalands barne- og ungdomsbefolkning. Fagmiljøet preges av et aktivt forskningsmiljø, en systematisk forbedringskultur, dedikerte kolleger og godt samarbeid internt og eksternt.

Avdelingssjefen har det samlede ansvaret for drift og utvikling av BUK. Dette innebærer et overordnet ansvar for alt personell, økonomi, aktivitet, fag, og kvalitet/HMS. Avdelingssjefen inngår i Kvinne- og barneklinikkens ledergruppe - og har dermed et medansvar for at klinikken når sine mål. Klinikksjef for Kvinne- og barneklinikken er nærmeste overordnede.

Helse Stavanger HF er i tillegg gang med planlegging og bygging av et nytt sykehus på Ullandhaug. Det er derfor store forventinger til at fagmiljøet og ledelsen bidrar til at tjenesten utvikles på en god og hensiktsmessig måte framover.   

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.      

Arbeidsoppgaver

 • Bidra til at sykehuset, klinikken og avdelingen oppfyller sine lovpålagte oppgaver og drives innenfor vedtatte myndighetskrav, godkjente kvalitetsnormer og vedtatt fullmaktstruktur.
 • Bidra til overordnet og langsiktig planlegging og prioritering av sykehusets, klinikkens og avdelingens faglige mål og satsingsområder.
 • Bidra til at avdelingen gir kvalitativt gode tjenester. Dette innebærer blant annet å være en pådriver for å tilrettelegge for effektive pasientforløp og høy grad av pasientsikkerhet
 • Bidra til å videreutvikle en forbedringskultur som motiverer til kontinuerlig og systematisk kvalitetsforbedring, nytenking, endring og omstilling.
 • Fremme og tilrettelegge for fag- og kompetanseutvikling, forskning og utdanning innen eget området og i klinikken som helhet - herunder utarbeide kompetanseplaner.
 • Bidra til god rekruttering av relevant personell. 
 • Ansvar for at avdelingen er hensiktsmessig og effektivt organisert, og at aktivitet og ressursbruk er i samsvar med gjeldende prioriteringer og aktuelle budsjettrammer.
 • Sikre at avdelingens virksomhet drives innenfor gjeldende rammer. Delta i årlig budsjettarbeid, inkludert prioriteringsdiskusjoner på klinikknivå.
 • Sikre en åpenhetskultur, god avvikshåndtering og gjennomgang av skadesaker med blikk på felles læring.
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø og samarbeid med de ansattes representanter og vernetjenesten.
 • Ansvar for godt samarbeid internt på SUS og eksternt (blant annet kommuner, andre sykehus og brukerorganisasjoner) videreføres.

Kvalifikasjoner

 
 • Norsk autorisasjon.
 • Relevant helsefaglig eller medisinsk utdanning og erfaring.
 • Relevant lederutdanning og/eller erfaring.
 • Erfaring med utviklings- og forbedringsarbeid.
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i sykehuset kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå.
 • God kjennskap til lov- og avtaleverk. 

Personlige egenskaper

 • Åpen, ærlig og transparent.
 • Både faglig og personlig tillitsvekkende og trygg.
 • Strategisk tilnærming med utpreget evne til å se og tenke helhetlig.
 • Gjennomføringsevne og resultat- og løsningsorientert.
 • En teambygger med gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Personlig egnethet vil vektlegges.

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende lederstilling.
 • Kompetente og faglig sterke medarbeidere.
 • Lønn etter avtale.
 • Stor påvirkningsmulighet.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • Varierte velferdsordninger som bedriftsidrettslag.
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Helse Stavanger HF
Kontaktperson
Navn: Henning Garsjø
Tittel: Klinikksjef
Telefon: 909 20 015
Arbeidssted
Helse Stavanger HF
Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8
4019 STAVANGER