Kort om arbeidsgiver
St. Olavs hospital - Universitetssykehuset i Trondheim - er ett av tre sykehusforetak i Helse Midt-Norge. Hovedtyngden av virksomheten er lokalisert i Trondheim der vi har et av Europas mest moderne sykehusanlegg. Sykehuset er bygd integrert med Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU, og her arbeider klinikere, forskere og studenter side om side. St. Olavs hospital har ca. 10 500 ansatte og et brutto budsjett på 10,5 milliarder kroner. For å fremme mangfold og variasjon blant våre tilsatte ønsker vi kvalifiserte søkere, uavhengig av etnisk bakgrunn, kjønn eller alder. Mer informasjon finnes på www.stolav.no


Arbeidsoppgaver
St. Olavs hospital har region- og universitetssykehusfunksjon for befolkningen i hele Midt-Norge. Klinikksjefen rapporterer til administrerende direktør og har et helhetlig ansvar for utvikling og drift av Medisinsk klinikk. I tillegg har klinikksjefen delansvar for sykehusets totale utvikling sammen med sykehusets øvrige ledelse gjennom deltagelse i Hovedledelsen.

Klinikksjefen skal legge til rette for tverrfaglig teamarbeid og faglig og vitenskapelig utvikling, herunder fremme integrasjon med Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU. Som leder av Medisinsk klinikk ved universitetssykehuset forventes også at klinikksjefen bidrar til å god samhandling med primærhelsetjenesten og tar et regionalt ansvar for å sikre godt samarbeid med andre helseforetak i Midt-Norge.

Medisinsk klinikk
Klinikken har 550 ansatte og et budsjett på 815 millioner kroner. Klinikken har til sammen ca. 7 700 innleggelser per år fordelt på 106 senger. I tillegg uføres ca.  40 000 konsultasjoner per år. 

Klinikken har over tid bygget opp betydelig og økende forskningsaktivitet, og jobber kontinuerlig med fokus på balanse mellom forskning og klinisk drift. 
Klinikken består av 7 avdelinger:
  • Avdeling for endokrinologi
  • Avdeling for blodsykdommer
  • Avdeling for infeksjonssykdommer
  • Avdeling for fordøyelses- og leversykdommer
  • Avdeling for geriatri
  • Avdeling for nyresykdommer
  • Avdeling for hjerneslag

Kvalifikasjoner 
Vi søker en tydelig leder som evner å motivere og engasjere kompetente medarbeidere. Gjennomføringsevne, kommunikasjonsferdigheter og personlig egnethet vektlegges. Det vil særlig vektlegges evne til å ta aktivt del i den strategiske videreutvikling av St. Olavs hospital med vekt på tjenesteinnovasjon med involvering av ansatte og deres representanter.       
  
Aktuelle kandidater har relevant høyere utdanning, helst med forskningskompetanse, har erfaring fra klinisk arbeid i spesialisthelsetjenesten og ledererfaring. 
Det legges til rette for bistilling ved Fakultet for medisin og helsevitenskap. 

For nærmere informasjon, kontakt administrerende direktør Grethe Aasved, tlf. 91692808, HR-direktør Heidi Magnussen, tlf. 95749417 eller klinikksjef Tom Christian Martinsen, tlf. 91858455.
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
St. Olavs Hospital HF
Kontaktperson
Navn: Heidi Magnussen
Tittel: HR-direktør
Telefon: 95749417
Hjemmeside
Arbeidssted
St. Olavs hospital
Harald Hardrådes gate 14
7030 Trondheim