Kort om arbeidsgiver
Ledig fastlegehjemmel: 
Hjemlene er knyttet til Vennesla legesenter. Legesenteret er drevet som et AS, der fastlegene er selvstendig næringsdrivende.
Nåværende listelengder er henholdsvis 1100, 1000 og 1200. Hjemlene har per i dag fire praksisdager i uken.
Det er vanlige vilkår for kjøp av praksis med goodwill og utstyrsandel. Dreiebok for overdragelse av allmennlegepraksis brukes.
https://www.legeforeningen.no/jus-og-arbeidsliv/drift-av-legekontor/kjop-og-salg-av-praksis/dreiebok-for-overdragelse-av-allmennlegepraksis/

Legepraksisen vil inngå i et økonomisk og faglig administrativt fellesskap, og det inngås egen avtale med Vennesla legesenter AS om inntreden i gruppepraksisen.
Man kan velge å kjøpe en andel i eiendomsselskapet, eller å betale vanlig leie.

Arbeidsoppgaver
 • Ordinær fastlegepraksis fire dager i uken.
 • Ved inngåelse av fastlegeavtale med kommunen, vil den som mottar hjemmelen også forplikte seg til å ta offentlig legearbeid etter vanlige regler i fastlegeavtalen.
 • Funksjon som sykehjemslege inntil en dag i uken kan være aktuell for disse hjemlene initialt.
 • Hjemlene tilpliktes vanlig legevakt. For tiden er det omkring 14-delt vaktordning lokalisert til Vennesla sentrum kl. 16-23 hverdager og 08-23 lørdag/søndag/helligdager, samt sjeldnere vakter ved Kristiansand legevakt kl. 23-08, i tråd med egen avtale om legevakttjenester inngått mellom Vennesla og Kristiansand kommuner.
Ved spørsmål om hjemlene kan kommuneoverlege Per Kjetil Dalane kontaktes på mail per.kjetil.dalane@vennesla.kommune.no eller på tlf. 91563885.Kvalifikasjoner
 • Gyldig legeautorisasjon uten begrensninger
 • Full rekvisisjonsrett
 • Godkjent turnus/LIS1 eller tilsvarende.
 • Spesialiseringsforløp i allmennmedisin er påbegynt, eller du er villig til å starte på dette, eller ferdig spesialist i allmennmedisin
 • Erfaring fra norsk allmennmedisin og relevante spesialiteter vil bli vektlagt
 • Søker bør ha førerkort kl. B med manuelt gir på grunn av legevaktbil. Det er en fordel å disponere egen bil.
 • Krav om politiattest
Personlige egenskaper
 • Evne til å gi og ta mot veiledning, selvstendighet og strukturert arbeid 
 • Gode samarbeidsevner med kolleger og hjelpepersonell
 • Meget god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Evne til å drive privat praksis
 • Personlig egnethet tillegges også avgjørende vekt
Spesialisering i allmennmedisin - LIS3/ALIS
Det vil legges til rette for at leger som ikke er spesialist i allmennmedisin, kan få veiledning og tellende tjeneste for spesialiseringen.
Dersom den som tilsettes er i utdanningsløp etter nye regler, vil det kunne tildeles ALIS-midler til næringsdrivende til hjemmelsinnehaveren. Det betyr dekning av utgifter til videreutdanningen til spesialist i allmennmedisin, etter nærmere regler.

Søknad på og tildeling av fastlegehjemmel
Vennligst spesifiser om du søker på en fast hjemmel, vikariat eller begge deler, og fra hvilket tidspunkt du kan begynne å jobbe.
Vennesla kommune benytter kun elektronisk søknadsskjema.
Søknadsfrist: 01.09.2020.
Det må oppgis minst to referansepersoner.
Tildeling av hjemmel og ansettelse i kommunen skjer etter gjeldende regler.
Tilsetting i vikariat skjer etter avtale med hjemmelsinnehaver og legesenteret. 
Originale vitnemål og attester tas med til et eventuelt intervju.

Unntatt offentlighet må begrunnes. Vennesla kommune praktiserer meroffentlighet, jfr. Offentleglova § 11. Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig søkerliste. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jfr. Offentleglova § 25.
Ved spørsmål om søknadsprosessen kan Servicetorget i kommunen kontaktes, telefon 38137200.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Vennesla kommune
Kontaktperson
Navn: Alle stillingene: Per Kjetil Dalane
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 915 63 885
E-post: per.kjetil.dalane@vennesla.kommune.no
Arbeidssted
Vennesla legesenter
Sentrumsvegen 41
4700 VENNESLA