Det skal etableres en ny 100 % avtalehjemmel for spesialistpraksis i medisinsk oftalmologi, lokalisert til Romerike. (Det kan ikke opereres katarakter eller øyelokk i hjemmelen.) Det er et ønske at søker har erfaring med undersøkelse og behandling av barn.
 
Praksis med avtalehjemmel skal drives i samsvar med Rammeavtalen som er inngått mellom de fire regionale helseforetakene og den norske legeforening. Full avtale forutsetter 37,5 timers ukentlig arbeidstid i 44 uker pr. år, inkludert administrasjon av praksis. Plassering av praksisen i driftstilskuddsklasse er gjenstand for forhandlinger. Helse Sør-Øst RHF legger til grunn at man i en 100 % driftsavtale har åpningstid med tilgjengelighet i praksis på minst 37,5 timer per uke, fordelt på ukens fem virkedager.
 
Databasert pasientadministrativt system og tilkopling til Norsk Helsenett forutsettes.
 
Avtalespesialisten skal bidra til å oppfylle ”sørge-for” ansvaret til Helse Sør-Øst RHF. Det innebærer bl.a. at avtalespesialisten skal foreta undersøkelser, diagnostikk og behandling i samsvar med regionale og nasjonale mål og prioriteringer og lovverk, jf. rammeavtalens punkt 4.1. I «sørge for» ansvaret er det og en forventning at avtalespesialist skal bidra til å redusere ventelister ved aktuelt HF.
 
RHF-et legger til grunn at det i praksis avsettes tid til å kunne håndtere henvendelser som haster.
 
Søkere må ha evne og vilje til tverrfaglig samarbeid og samarbeid med øvrig primær og spesialisthelsetjeneste, blant annet i forhold til prioritering av pasienter.
 
Søkerne vil bli vurdert ut fra faglige kvalifikasjoner og erfaring, samarbeidsevner og personlig egnethet.
 
Det er ønskelig med bred poliklinisk erfaring.
 
Avtalepraksis skal drives i egnede lokaler med universell utforming. Helse Sør-Øst RHF ønsker at den som tildeles hjemmelen lokaliserer seg i en gruppepraksis med andre avtalespesialister eller fastleger/annet helsepersonell.
 
Det forutsettes samarbeidsavtale mellom avtalespesialisten og relevant HF samt andre institusjoner som bidrar til å oppfylle RHF sørge for ansvar, jf. rammeavtalens punkt 1.3.  
     
  
Nærmere opplysninger: spesialrådgiver Marit Folkestad, somatikk og rehabilitering, Helse Sør-Øst RHF, e-post: marit.folkestad@helse-sorost.no, telefon 02411 , telefon 02411
  
 
Søknad sendes elektronisk via søknadsskjema i webcruiter.
 
Vi gjør oppmerksom på at HPR nr., dato for norsk autorisasjon og spesialistgodkjenning skal legges inn under «CV-elementer – Legg ved HPR»
Legg også ved kopi av autorisasjon og spesialistgodkjenning.  
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Sør-Øst RHF
Kontaktperson
Navn: Marit Folkestad
Tittel: Spesialrådgiver
Telefon: 02411
E-post: marit.folkestad@helse-sorost.no
Arbeidssted
Romerike
2080 EIDSVOLL