100 % avtalehjemmel for spesialistpraksis i indremedisin- lungesykdommer er ledig for snarlig tiltredelse.
Hjemmelen har vært driftet som en 40 % avtalepraksis på Nesodden, lokalisert til Varden Spesialistsenter, Håkonkastet 5. Hjemmelen utvides ved overdragelse til 100 % og ny hjemmelsinnehaver må etablere praksis i Nordre Follo (de tidligere kommunene Oppegård og Ski).

Betingelser for overdragelse av hjemmel avtales med nåværende innehaver i samsvar med reglene i Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening.

Praksis med avtalehjemmel skal drives i samsvar med nevnte rammeavtale. Full avtale forutsetter 37,5 timers ukentlig arbeidstid i 44 uker pr. år, inkludert administrasjon av praksis.
Databasert pasientadministrativt system og tilkopling til Norsk Helsenett forutsettes.

Avtalespesialisten skal bidra til å oppfylle ”sørge-for” ansvaret til Helse Sør-Øst RHF. Det innebærer bl.a. at avtalespesialisten skal foreta undersøkelser, diagnostikk og behandling i samsvar med regionale og nasjonale mål og prioriteringer og lovverk, jf. rammeavtalens punkt 4.1. I «sørge for» ansvaret er det og en forventning at avtalespesialist skal bidra til å redusere ventelister ved aktuelt HF.

Søkere må ha evne og vilje til tverrfaglig samarbeid og samarbeid med øvrig primær og spesialisthelsetjeneste, blant annet i forhold til prioritering av pasienter.

Søkerne vil bli vurdert ut fra faglige kvalifikasjoner og erfaring, samarbeidsevner og personlig egnethet.

Det skal være en generell lungepraksis og det er ønskelig med bred poliklinisk erfaring. Hovedtyngden av pasientene vil være lettere kols, astma, allergi og utredning av hoste.

Det forutsettes samarbeidsavtale mellom avtalespesialisten og lokalt HF evt. andre institusjoner som bidrar til å oppfylle RHF «sørge-for»-ansvar, jf. rammeavtalens punkt 1.3. 


Nærmere opplysninger: Avtalespesialist Villum Wilhelmsen telefon 926 22 747, eller Anita Jensen anita.jensen@helse-sorost.no, telefon 02411.  Søknad sendes elektronisk via søknadsskjema i webcruiter.
 
Vi gjør oppmerksom på at HPR nr., dato for norsk autorisasjon og spesialistgodkjenning skal legges inn under «CV-elementer – Legg ved HPR»
Legg også ved kopi av autorisasjon og spesialistgodkjenning.  
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Sør-Øst RHF
Kontaktpersoner
Navn: Villum Wilhelmsen
Tittel: Spesialist
Telefon: 92622747
Navn: Anita Jensen
Tittel: Rådgiver
E-post: Anita.Jensen@helse-sorost.no
Arbeidssted
Nordre Follo
1453 BJØRNEMYR