20 % avtalehjemmel i seniorpolitikk for spesialistpraksis i ØNH vil bli ledig etter nærmere avtale. Praksisen er lokalisert til Erich Mogensøns vei 38, Linderud øre-nese-hals, i Oslo (Linderud Senter).
 
Det er en forutsetning at den som tildeles hjemmelen skal drive i samme lokaler og i nært samarbeid med dagens hjemmel innehaver. Den som tildeles hjemmelen er forpliktet til å overta resterende andel av hjemmelen når senior fratrer.
 
Betingelser for overdragelse av hjemmel avtales med nåværende innehaver i samsvar med reglene i Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening.
 
Praksis med avtalehjemmel skal drives i samsvar med nevnte rammeavtale. Full avtale forutsetter 37,5 timers ukentlig arbeidstid i 44 uker pr. år, inkludert administrasjon av praksis.
Databasert pasientadministrativt system og tilkopling til Norsk Helsenett forutsettes.
 
Avtalespesialisten skal bidra til å oppfylle ”sørge-for” ansvaret til Helse Sør-Øst RHF. Det innebærer bl.a. at avtalespesialisten skal foreta undersøkelser, diagnostikk og behandling i samsvar med regionale og nasjonale mål og prioriteringer og lovverk, jf rammeavtalens punkt 4.1. I «sørge for» ansvaret er det og en forventning at avtalespesialist skal bidra til å redusere ventelister ved aktuelt HF.
 
Søker må ha evne og vilje til tverrfaglig samarbeid og samarbeid med øvrig primær og spesialisthelsetjeneste, blant annet når det gjelder prioritering av pasienter.
 
Det drives i dag hørselsutredninger og høreapparattilpasninger i praksisen, og denne virksomheten skal videreføres.
 
Søkerne vil bli vurdert ut fra faglige kvalifikasjoner og erfaring, samarbeidsevner og personlig egnethet.   
Det er ønskelig med bred poliklinisk erfaring og erfaring fra hørselsutredning og tilpasning av høreapparat.
 
Det forutsettes samarbeidsavtale mellom avtalespesialisten og relevant HF samt andre institusjoner som bidrar til å oppfylle RHF sørge-for ansvar. jf. Rammeavtalen §1.3.
 

Nærmere opplysninger: Spesialist Nils Egge, telefon 907 77 665, eller rådgiver Anita Jensen Anita.Jensen@helse-sorost.no telefon 02411
 
Søknad sendes elektronisk via søknadsskjema i webcruiter.
 
Vi gjør oppmerksom på at HPR nr., dato for norsk autorisasjon og spesialistgodkjenning skal legges inn under «CV-elementer – Legg ved HPR» Legg også ved kopi av autorisasjon og spesialistgodkjenning.  
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Sør-Øst RHF
Kontaktpersoner
Navn: Nils Egge
Tittel: Spesialist
Telefon: 90777665
Navn: Anita Jensen
Tittel: Rådgiver
E-post: Anita.Jensen@helse-sorost.no
Arbeidssted
Erich Mogensøns vei 38
0594 OSLO