Kort om arbeidsgiver

Hormonlaboratoriet, Avdeling for medisinsk biokjemi og farmakologi, Haukeland universitetssjukehus har frå 15.9.2020 eller etter avtale ledig vikariat som lege i spesialisering i medisinsk biokjemi i 6 månader med mogleg forlenging.

Hormonlaboratoriet er eit spesiallaboratorium for endokrinologiske analysar og inngår som ein seksjon i Avdeling for medisinsk biokjemi og farmakologi (MBF). Hormonlaboratoriets legegruppe bidrar med informasjon, kvalitetssikring og rettleiing knytt til diagnostikk og oppfølging av endokrine sjukdomstilstandar i primærhelsetenesta, kliniske avdelingar og andre sjukehuslaboratorium. Hormonlaboratoriets driftsseksjon utfører om lag 300.000 hormonanalysar i året og legegruppa har i tillegg det medisinsk faglege ansvaret for om lag 400.000 hormonanalysar utført ved andre seksjonar ved MBF. 

Legegruppa består av ein seksjonsoverlege, to overlegar som er enten spesialist i medisinsk biokjemi eller endokrinologi, samt ein legespesialist og legar i spesialisering. Vi har også ei omfattande forskingsverksemd knytt til eksternt finansierte forskingsprosjekt innan mellom anna molekylærbiologi, endokrinologi, overvekt, diabetes, brystkreft og steroidhormon. Forskingsgruppa høyrer til Hormonlaboratoriet samt klinisk institutt 2 ved det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen.
Vikariatet kan tene som del av spesialistutdanninga i medisinsk biokjemi. 

Arbeidsoppgåver

 • Vaktordning innanfor normal arbeidstid
 • Vurdering og kommentering av hormonanalysar og diagnostiske prosedyrar innan endokrinologi og medisinsk biokjemi
 • Delta ved selektive venekateteriseringar og utarbeide rapportar frå desse prosedyrane
 • Konsultativ verksemd, rettleiing og rådgjeving til rekvirerande legar og andre
 • Delta i arbeid knytta til metodeutvikling, referansegrenser, kvalitetsutvikling og etablering av nye hormonanalysar
 • Gjennomføre oppgåver i samband med akkreditering og kvalitetssikring
 • Fordjuping og forsking innan avdelingas verksemd
 • Bidra med undervising av tilsette, studentar og ved kurs og anna etterutdanning

Kvalifikasjonar

 • Den som blir tilsett som LIS må ha norsk autorisasjon og godkjend turnusteneste/LIS 1 eller teneste som etter gjeldande norsk regelverk kan leggjast til grunn for tilsetjing i LIS-stilling i medisinsk biokjemi
 • Erfaring frå medisinsk biokjemi vil bli vektlagt
 • Interesse for forsking vil bli vektlagt
 • Søkjar må meistre norsk og engelsk, både munnleg og skriftleg (Det vert kravd at ein kan dokumentere kunnskapar i norsk språk tilsvarande Bergenstesten)
 • God skriftleg dokumentasjonsevne

Personlege eigenskapar

 • Du har interesse og motivasjon for fagfeltet og avdelingas forskingsverksemd
 • Du er resultatorientert
 • Du kommuniserer tydeleg og forståeleg overfor kollegaer og samarbeidspartnarar
 • Du har god fagleg vurderingsevne og arbeidar strukturert og målretta på jobb
 • Du etablerer gode samarbeidsrelasjonar til alle nødvendige yrkesgrupper
 • Du har oversikt over eigne oppgåver og klarer å prioritere mellom desse
 • Du kan delegere og følgje opp delegerte oppgåver
 • Du er fleksiblel

Vi tilbyr

 • Lønn i samsvar med gjeldande overeinskomst mellom Helse Bergen og Dnlf
 • Du vil få ein overlege som rettleiar under spesialistutdanninga
 • Fagleg og personleg utvikling
 • Gode moglegheiter for forsking innan vår forskingsverksemd
 • Triveleg arbeidsmiljø
 • Høgt fagleg nivå
 • Eit rikhaldig bedriftsidrettstilbod
 • Konkurransedyktig pensjonsordning. Yrkesskadeforsikring, gruppelivsforsikring og tenestereiseforsikring
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Bergen
Kontaktpersoner
Navn: Kristin Viste
Tittel: Seksjonsoverlege
Telefon: 55977812
E-post: kristin.viste@helse-bergen.no
Navn: Kristin Moberg Aakre
Tittel: Overlege
Telefon: 55974387
E-post: kristin.moberg.aakre@helse-bergen.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Hormonlaboratoriet, Avdeling for medisinsk biokjemi og farmakologi
Haukelandsveien 22
5021 Bergen