Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor.

Institutionen för kirurgiska vetenskaper (IKV) tillhör vetenskapsområdet för medicin och farmaci. Institutionen har ca 120 anställda och runt 200 registrerade doktorander, av vilka flertalet är kliniskt verksamma läkare och sjuksköterskor. Omsättningen är på 152 miljoner kronor. Vid institutionen bedrivs forskning och undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Undervisningen sker bl.a. inom läkar-, sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeprogrammen. Forskningen bedrivs i forskargrupper organiserade utifrån olika kirurgiska specialiteter och näraliggande ämnen såsom anestesi och intensivvård och radiologi. Mycket forskning bedrivs i samarbete mellan olika forskargrupper inom IKV och vid andra institutioner vid Uppsala universitet och med andra universitet både i Sverige och internationellt. Många av institutionens anställda har anställningar som är förenade med befattningar vid Akademiska sjukhuset.

Arbetsuppgifter: Anställningen innefattar ett övergripande ansvar för forskning och forskarutbildning inom radiologi samt undervisning inom utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Handledning av doktorander och studenter ingår. I anställningen ingår även att leda en aktiv forskargrupp i ämnet, och att bidra till en positiv utveckling av forskning och utbildning inom ämnet i samverkan med fakultetens forskare och lärare. Till arbetsuppgifterna hör att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt, som har stor betydelse för arbetet vid universitetet. Administrativa arbetsuppgifter samt interna och externa förtroendeuppdrag kan förekomma. Klinisk tjänstgöring inom radiologi ingår och anställningen kommer att förenas med anställning som specialistläkare vid Akademiska sjukhuset.

Behörighetskrav: Behörig att anställas som professor är den som visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet (HF 4 kap 3 §). Enligt Anställningsordning för Uppsala universitet (AO) § 5 gäller som allmänt behörighetskrav för lärare att ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständiga forskningsinsatser och genom att den sökandes verksamhet håller hög internationell och nationell kvalitet. Den sökande ska ha visat skicklighet i att planera, initiera, leda och utveckla forskning, ha visat förmåga att i konkurrens erhålla forskningsanslag samt uppvisa väl dokumenterad skicklighet i handledning på forskarnivå. Den sökandes bidrag till det internationella och nationella vetenskapssamhället kommer att bedömas bland annat utifrån kvalitet och omfattning av vetenskaplig publicering i de inom ämnet mest relevanta publiceringskanalerna. Kraven på internationell meritering ska bedömas med hänsyn till ämnets karaktär och specifika förutsättningar. Se AO 32 §.

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom meriter inom utbildning och undervisning. Därutöver ska den sökande uppvisa väl dokumenterad skicklighet i handledning på grundnivå och avancerad nivå. En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor, eller motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren. Den pedagogiska utbildningen ska inkludera forskarhandledarutbildning. Se AO 23, 33 §§.

Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska.

För behörighet till denna tjänst krävs läkarexamen samt specialistkompetens i radiologi. Den sökande ska, om denne saknar svensk specialistlegitimation i radiologi, ha lämnat in ansökan om svensk specialistlegitimation i radiologi till Socialstyrelsen senast sista ansökningsdag för den aktuella ansökningen. Den sökande måste dock senast då beslut om anställning fattas ha erhållit svensk specialistlegitimation i radiologi. För information om att söka svensk specialistlegitimation, se Socialstyrelsens hemsida.

Om den som erbjuds anställningen också uppfyller Akademiska sjukhusets krav för anställning som överläkare kommer den sökande att erbjudas anställning förenad med befattning som överläkare.

Bedömningsgrunder: Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas främst vid vetenskaplig skicklighet och därefter vid pedagogisk skicklighet. En sammanvägning av bedömningsgrunderna kommer emellertid att ske så att en sökande som bedöms vara pedagogiskt mycket mer skicklig än vetenskapligt något mera skicklig sökande kan rangordnas före den senare. Klinisk skicklighet är också betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas vikt.

Vetenskaplig skicklighet avser forskningsmeritering. Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i första hand vetenskaplig kvalitet beaktas. Även forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla forskning och utbildning på forskarnivå, förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning, liksom visad förmåga till interaktion både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället tillmätas betydelse. (AO 21 §) Se även Riktlinjer och bedömningsgrunder för rekrytering och befordran av lärare vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci (RB) 3 §.

Pedagogisk skicklighet avser utbildnings- och undervisningsmeritering. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, utveckla, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen sett utifrån forskning i det aktuella ämnet, ämnesdidaktik och högskolepedagogik tillmätas betydelse. Även förmåga till interaktion kring högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten. (AO 23 §) Se även RB 4 §.

Klinisk skicklighet visas genom kliniskt arbete och klinisk utbildning samt deltagande i kliniskt utvecklingsarbete. Kliniskt utvecklingsarbete innebär bland annat insatser som förbättrat eller effektiviserat hälso- och sjukvård. (AO 25 §).

Bedömningsgrunder, övrig skicklighet: Ledningsskicklighet och administrativ skicklighet är av betydelse för anställningen och kommer att tillmätas vikt. Förmågan att samverka med det omgivande samhället liksom att informera om forskning och utvecklingsarbete kommer att beaktas.

Ledningsskicklighet visas genom förmåga att leda verksamhet och personal, fatta beslut, ta ansvar samt motivera och förse andra med de förutsättningar som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Förmåga att samordna gruppen såväl som att bidra till att skapa engagemang, delaktighet och arbetsglädje samt förmåga att hantera konflikter utgör ytterligare exempel på visad skicklighet. (AO 31 §). Se även RB 5.

Administrativ skicklighet visas bland annat genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar. Till skickligheten räknas övergripande verksamhetsplanering samt förmåga att hantera resurser på ett sätt som speglar verksamhetens prioriteringar liksom förmåga att arbeta strukturerat och utifrån en medvetenhet om mål och kvalitet. (AO 29 §). Se även RB 5 §.

Vid bedömning av samverkansskicklighet kommer erfarenhet av och skicklighet i populärvetenskapligt arbete, redaktörskap och annan verksamhet som rör kunskapsutbyte mellan universitetet och omvärld, samt erfarenhet av innovation och entreprenörskap tillmätas betydelse. Se RB 6 §.

Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas.

När universitetet anställer nya lärare kommer den sökande att väljas som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten. (AO 4 §)

Jämställdhetsaspekten kommer att tillämpas om två sökande av olika kön har likvärdiga eller i det närmaste likvärdiga meriter efter en kvalitativ helhetsbedömning.

Sökandes föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackliga uppdrag, militärtjänst eller liknande kommer att beaktas som meriterande arbetslivserfarenhet.

Anställningsordning för Uppsala Universitet

Riktlinjer och bedömningsgrunder för rekrytering och befordran av lärare vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci

För instruktioner för ansökan till läraranställningar se: Meritportföljer: Anvisningar för sammanställning av meriter och riktlinjer för meritvärdering vid rekrytering av lärare, vetenskapsområdet för medicin och farmaci

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Efter överenskommelse.

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Anställningens omfattning: 100 %  

Upplysningar om anställningen lämnas av: dekanus Karin Forsberg Nilsson, 018-471 4158, karin.nilsson@igp.uu.se, eller prefekten Per Hellman, tel. 018-611 4617, e-post per.hellman@surgsci.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 10 september 2020, UFV-PA 2020/615.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.
Stillingskategori
Professor
Arbeidsgiver
Uppsala universitet
Kontaktpersoner
Navn: Karin Forsberg Nilsson
Tittel: dekanus
Telefon: +46 18-471 4158
E-post: karin.nilsson@igp.uu.se
Navn: Per Hellman
Tittel: prefekt
Telefon: +46 18-611 4617
E-post: per.hellman@surgsci.uu.se.
Hjemmeside
Arbeidssted
Institutionen för kirurgiska vetenskaper
Akademiska sjukhuset Ingång 70
751 85 UPPSALA
sweden