Kort om arbeidsgiver
Sykkylven kommune har ledig avtaleheimel for fastlege (næringsverksemd) med tiltreding frå 08.09.2020. Avtaleheimlen har 1650 listepasientar.

Kontorstad er Sykkylven Legetjenester AS. Dette er for tida eit privat eigd og drive legekontor (gruppepraksis) og dei som får tildelt heimlane må inngå leigekontrakt med Sykkylven Legetjenester AS. Det er for tida 6 fastlegeheimlar ved kontoret, 5,7 årsverk helsepersonell og eige laboratorie. Legekontoret vert kommunalt frå 1.7.2021.

Senteret er lokalisert sentralt og ligg like ved Sykkylven Bu- og aktivitetssenter (BUAS). Legekontoret er godt utstyrt, nyttar WinMed3 journalsystem og er knytt opp mot Norsk Helsenett.

Arbeidsoppgåver
  • Arbeidsoppgåvene er knytt til fastlegepraksis, deltaking i legevakt og kan påleggjast offentlege allmennmedisinske oppgåver i samsvar med sentrale føringar i lover, føresegner og sentrale avtalar. Vaktbelastninga for fastlegane er lav, for tida 1-2 vakter pr. månad.
Kvalifikasjonar
  • Medisinsk embetseksamen og norsk autorisasjon
  • Krav om gjennomført LIS 1 som gir rett til refusjonar frå HELFO
  • Kjennskap til og gjerne erfaring frå offentleg forvaltning og helsearbeid.
  • Gode norskkunnskapar og gode munnlege og skriftlege kommunikasjons- og framstillingsevner.
  • Evne og vilje til tverrfagleg samarbeid.
  • Personlege eigenskapar vil verte særleg vektlagt, herunder at ein er tolmodig, empatisk, og har respekt for pasientar og deira rettar og behov
Kommunen vil prioritere søkjarar som har spesialitet i allmennmedisin eller er under spesialisering.

I samsvar med helsepersonellova vert det stilt krav om politiattest av ny dato, ikkje eldre enn ein - 1 – månad.

Overdragande fastlege vil krevje kompensasjon for opparbeidd praksis, jfr. ASA 4310, pkt. 5.6.

Vi tilbyr
  • Avtaleheimelen er ledig frå 08.09.2020.
  • Avtaleheimelen og tildelingsprosessen er regulert av til kvar tid gjeldande lover, føresegner, avtaleverk og lokale avtalar (rammeavtalane ASA 4310 og ASA 4301, kommuneavtalen SFS 2305 og den individuelle avtalen som blir inngått med kommunen).
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Sykkylven kommune
Kontaktperson
Navn: Margit Aure Overå
Tittel: kommunalsjef
Telefon: 91898751
E-post: margit.aure.overa@sykkylven.kommune.no
Arbeidssted
Sykkylven Legetjenester AS
Haugbukta 20
6230 SYKKYLVEN
Søk på stillingen