Kort om arbeidsgiver
Vid institutionen för biomedicin studerar vi kroppens celler; vad de består av, hur de fungerar, hur deras funktion styrs av arvsmassan och hur de samspelar med varandra och den omgivande miljön. Med hjälp av denna kunskap försöker vi klarlägga de molekylära orsakerna till olika sjukdomstillstånd, och hitta nya möjligheter att diagnosticera och behandla dessa. Klinisk kemi har en lång tradition av nära och fruktbart samarbete mellan universitetet och sjukhuset vilket lett till att såväl basalvetenskapliga och diagnostiska upptäckter som terapeutiska framsteg snabbt har kunnat implementeras i den kliniska verkligheten. Specifika områden där klinisk kemi utvecklat en stark forskningstradition är inom hematologi, regenerativ medicin, glykobiologi och metabolism. Med den här utlysningen önskar vi rekrytera en professor som kan vidareutveckla avdelningens starka traditioner inom molekylär forskning, diagnostik och undervisning inom ämnesområdet samt i interaktioner med det omgivande samhället.

Ämne
Klinisk kemi

Ämnesbeskrivning
Klinisk kemi är en medicinsk specialitet som inriktar sig på utveckling och användning av biokemiska, immunologiska, genetiska och fysikalisk-kemiska metoder för att genom undersökning av kroppsvätskor, vävnader, celler (och deras sub-strukturer) och organ, samt genom riktade funktions-undersökningar, utesluta eller påvisa sjukdomar och riskfaktorer, samt följa effekterna av insatt behandling.

Arbetsuppgifter
Vi söker en professor som kan utveckla ett internationellt konkurrenskraftigt forsknings­program inom ämnet klinisk kemi. Forskningen bör därför vara fokuserad på vetenskapliga frågor med hög medicinsk relevans inom just detta ämnesområde. Ansvaret omfattar både forskning och forskarutbildning. Den framgångsrika kandidaten skall bidra till grundutbildning på läkarprogrammet, t.ex. inom medicinsk eller klinisk kemi, molekylär cellbiologi, genetik, patologi och invärtesmedicin. Innehavaren förväntas också utföra andra uppgifter som normalt är förknippade med en professur, såsom administrativa uppgifter, interna och externa förtroendepositioner, och även företräda ämnet nationellt och internationellt. Den kliniska tjänstgöringen kommer anpassas till verksamhetens behov av den tilltänkta kandidatens kompetens och erfarenheter, med särskild hänsyn till verksamhetens utveckling som universitetssjukvårdsenhet.

Behörighet
Behörighet för anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3-4 §§ högskoleförordningen samt i Göteborgs universitets egen anställningsordning.  

Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet.

Anställningen är förenad med anställning som specialistutbildad läkare i klinisk kemi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, och därför ska sökanden inneha svensk läkarlegitimation samt specialistkompetens i klinisk kemi eller motsvarande internationell specialistkompetens.

Enligt Högskolelagen 3 kap 8 § får en förenad anställning innehas bara av den som uppfyller behörighetskraven för både anställningarna. Avsikten är att den som ska anställas ska tjänstgöra som specialistläkare i klinisk kemi där svensk läkarlegitimation och specialistbevis är ett krav.

Bedömningsgrund
Bedömningsgrunder vid anställning som lärare finns angivna i 4 kap 2-4 §§ högskoleförordningen samt Göteborgs universitets egen anställningsordning.

Första bedömningsgrunden skall vara vetenskaplig skicklighet. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt läggas vid forskningsinsatser inom klinisk kemi samt de vetenskapliga forskningsinsatsernas kvalitet och originalitet, förmåga att planera och leda forskning och forskarutbildning, samt förmåga att kommunicera forskning med det omgivande samhället. En framgångsrik kandidat skall således ha en stark vetenskaplig meritlista och en bevisad förmåga att utveckla och underhålla vetenskapliga samarbeten. Dokumenterad förmåga att erhålla extern finansiering krävs för utnämningen.

Den andra bedömningsgrunden ska vara pedagogisk skicklighet. Särskilt skicklighet inom undervisning i ämnet klinisk kemi kommer att beaktas. Visad god pedagogisk förmåga med tydlig förankring i undervisning av läkare är nödvändig.

Klinisk skicklighet kommer bedömas utifrån den diagnostiska nyttan av den sökandes kompetens och kliniska självständighet i arbetet som laboratorieläkare. Vid tillsättningen kommer även administrativ förmåga, erfarenhet av samverkan med det omgivande samhället och förmåga till samarbete vara av stor betydelse. Dokumenterad erfarenhet av större lednings- eller administrativa uppdrag är därför meriterande.

Sökande som saknar formell högskolepedagogisk utbildning vid Göteborgs universitet förväntas genomgå sådan eller få motsvarande högskolepedagogisk utbildning vid annat lärosäte validerad inom ett år från det att anställningen påbörjats.

Anställning
Anställningen är en tillsvidareanställning med omfattning 100 %, med placering vid Institutionen för biomedicin, avdelningen för laboratoriemedicin. Tillträde enligt överenskommelse.

Tillsättningsförfarande
  • Behörighetsgranskning av sökandes handlingar genomförs efter sista ansökningsdag
  • Sökandes handlingar skickas till externa sakkunniga för bedömning
  • Ärendet behandlas i Sahlgrenska akademins Lärarförslagsnämnd
  • Lärarförslagsnämnden lämnar förslag på kandidat
  • Prövning/validering av föreslagen kandidats högskolepedagogiska meriter genomförs
  • Ärendet förs till rektor för beslut
Kontaktuppgifter för anställningen
Göran Larson, avdelningschef
e-mail: goran.larson@clinchem.gu.se
Telefon: +46 31 342 1330 eller +46 706 250216

Fackliga organisationer
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: http://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/lediga-jobb/fackliga-kontaktpersoner

Ansökan
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Ansökan ska utformas enligt Sahlgrenska akademins anvisningar för läraranställningar:
https://medarbetarportalen.gu.se/sahlgrenskaakademin/anstallning-personal/lararrekrytering/Ansokan/Klinisk/

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Notera särskilt att följande dokument ska bifogas ansökan:
- Doktorsexamensbevis (på svenska eller engelska)
- Legitimation som läkare
- Intyg om specialistkompetens i klinisk kemi
- Max 10 vetenskapliga skrifter i fulltext som sökande särskilt önskar åberopa
- Forskningsplan/Forskningsprogram
- Övriga intyg/bevis/betyg som styrker sökandes kvalifikationer


Eventuella vetenskapliga publikationer, skrifter och liknande som inte kan bifogas ansökan digitalt ska skickas i tre exemplar med referensnummer PAR 2020/376 till:
Göteborgs universitet
Sahlgrenska akademin
HR-avd
Box 400
405 30 Göteborg

Ansökan ska vara inkommen senast: 2020-09-30
 
 
Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.
Stillingskategori
Professor
Arbeidsgiver
Göteborgs Universitet
Kontaktperson
Navn: Göran Larson, avdelningschef
Telefon: +46 31 342 1330 eller +46 706 250216
E-post: goran.larson@clinchem.gu.se
Hjemmeside
Søknad
Søknad merkes: PAR 2020/376
Søknad sendes: Göteborgs universitet Sahlgrenska akademin
HR-avd Box 400
405 30 GÖTEBORG
Sverige
Sverige
Arbeidssted
Medicinaregatan 7B
413 90 GÖTEBORG
sweden