Kort om arbeidsgiver
Seksjonsleder ved Seksjon for barneradiologi Ullevål, Avdeling for radiologi Ullevål/Aker, Klinikk for radiologi og nukleærmedisin.
 
Fra 1.10.20 er stillingen som seksjonsleder ved Seksjon for barneradiologi Ullevål, Avdeling for radiologi Ullevål/Aker, ledig. Stillingen inngår i ledergruppen ved Avdeling for radiologi Ullevål/Aker.
 
To overlegestillinger ved seksjonen skal også besettes. Overlegestillingene er lyst ut i en egen annonse med referansenummer 4260425189, og dersom du er interessert i overlegestilling må du i tillegg søke på denne annonsen.
 
Seksjonsleders ansvarsområde er diagnostikk innen barneradiologi, utdanning og kompetanseutvikling samt forskning.
 
Stillingsinnehaver har ansvar for de til enhver tid løpende funksjoner/arbeidsoppgaver som pålegges naturlig og/eller naturlig kan knyttes til vedkommendes ansvarsområde. Lederkrav for Oslo universitetssykehus gjelder.
 
Det gjøres oppmerksom på at stillingens ansvarsområder og arbeidsoppgaver kan endres som følge av det pågående integrasjons- og omstillingsarbeidet innen Oslo universitetssykehus.
 
Kun søkere som søker elektronisk via WebCruiter vil bli vurdert.

Arbeidsoppgaver

Seksjonsleder skal: 

 • Motivere ansatte til å oppnå faglige resultater
 • Prioritere kontinuerlig arbeid for godt arbeidsmiljø
 • Sikre god samhandling med andre seksjoner i avdelingen, samt med andre avdelinger i og utenfor klinikken, herunder sørge for god kontakt og samarbeid med aktuelle klinikere slik at hensiktsmessig bruk av radiologi sikres
 • Ha samlet fag-, personal- og driftsansvar for seksjonens virksomhet, herunder ansvar for seksjonens planlagte aktivitetsnivå
 • Sammen med fagradiografer sørge for at MR- og CT protokoller som hører under seksjonens fagområde, er slik utformet at undersøkelsene gir svar på relevante kliniske problemstillinger
 • Ha medansvar for budsjett og måloppnåelse i avdelingen
 • Ha ansvar for diagnostikk- og behandlingskvalitet innen seksjonens fagområder
 • Sørge for at arbeidsprosesser knyttet til pasientsikkerhet, kvalitets- og forbedringsarbeid gjennomføres, inkludert seksjonens HMS-arbeid
 • Tilrettelegge for forskning, metodeutvikling og undervisning i enheten
 • Sikre at seksjonens personell innehar nødvendig kompetanse gjennom aktiv fagutvikling og rekruttering
 • Utføre løpende resultatoppfølgingsoppgaver og rapportering til avdelingsleder
 • Bidra til og ivareta samarbeidsrelasjoner mellom arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene samt vernetjenesten på lokalt nivå                       

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i radiologi 
 • Erfaring med faglig, administrativ og personalmessig ledelse er ønskelig
 • Erfaring fra omstillingsprosesser er ønskelig
 • Akademisk kompetanse vektlegges

Personlige egenskaper

 • Evne til å lede, slik at medarbeidere trives og holder høy faglig standard  
 • Evne til og motivere, engasjere og utvikle medarbeideres kompetanse
 • Evne til å beslutte og iverksette handling  
 • Evne til å påvirke
 • Evne til å skape relasjoner og nettverk  
 • Evne til å håndtere stress   
 • Evne til strategisk tenkning og fleksibilitet

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø 
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger 
 • En arbeidsplass i en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift
Stillingskategori
Seksjonsleder
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktperson
Navn: Gunnar Sandbæk
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 90953874
E-post: gsandb@ous-hf.no
Arbeidssted
SEKSJON FOR BARNERADIOLOGI, ULLEVÅL
Ullevål
0450 Oslo