Deleliste fastlegehjemmel i Vestre Toten kommune.
 
Fakta om stillingen
En av kommunens fastleger ved Bøverbru legekontor i Vestre Toten kommune ønsker å trappe ned med deleliste.
 
Vi søker lege som, sammen med gjenværende
leger og kommunen, tar utfordringen med til å utvikle en legetjeneste for framtiden.
 
Kommunen tilbyr for tiden ekstra gode betingelser for nye fastleger: 
- Tilskudd til kjøp av praksis.
- Dersom legen velger å si opp fastlegeavtalen i løpet av de 3 første årene etter tiltredelse plikter kommunen å kjøpe praksisen til pris tilsvarende 75% av opprinnelig for legen netto kjøpesum fratrukket tilskudd (forutsetter at ordinært salg / overdragelse etter en ordinær utlysning er forsøkt først).
- Inntektssikring i oppstartsperioden.
- Tilrettelegging for spesialisering.
- Begrunnet justering av listelengde vil bli søkt vurdert positivt.
 
Hovedprinsippet i kommunens tilbud er at legen skal kunne starte opp i delelisten med minimal økonomisk risiko de 3 første driftsårene. Kommunen har mottatt egne tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet.
 
Ta gjerne kontakt for ytterligere informasjon.
 
Lokalisering og driftsform
Bøverbru legekontor er et 3-legesenter i kommunalt eid bygg. Legekontoret kan lett utvides med et 4. legekontor.
Listelengde 1000 pasienter.
Driftsform: DA.
Beliggende på Bøverbru sentralt i kommunen. 
 
Alle fastlegene i kommunen drifter sine praksiser som selvstendig næringsdrivende leger.
Lokaler og noe av utstyr og inventar leies fra Vestre Toten kommune.
Den som tildeles hjemmel må påregne å ta del i offentlig allmennmedisinsk arbeid samt 
legevakt. Kommunen er tilknyttet Gjøvik Interkommunal Legevakt, lokalisert ved Gjøvik sykehus.
 
Kommunen har 14 fastlegehjemler + LIS1 samt kommuneoverlege og 50% kommunal sykehjemslege.
 
 
Kvalifikasjoner/utdanning
Må oppfylle kravene til å jobbe som fastlege i allmennpraksis med refusjon fra Helfo.
 
Det vil, i tillegg til faglige kvalifikasjoner, bli lagt vekt på personlige egenskaper, personlig egnethet og at norsk språk
beherskes tilfredsstillende både muntlig og skriftlig.
 
Ved etablering av deleliste i gruppepraksis skal både hjemmelsinnehaver og representant for de øvrige legene i gruppepraksisen gis rett til uttalelse. Overdragelsesbetingelsene følger av ASA 4310.
 
Nærmere opplysning kan fås ved henvendelse til kontaktpersonene nedenfor.
 
Det stilles krav til levert og godkjent politiattest før tiltredelse i stillingen.
 
Vi oppfordrer deg til å bruke elektronisk søknadsbehandling.
Vi ser helst at du logger deg inn på ledig stilling og registrerer din CV m.m.
 
Dersom du ønsker at din søknad ikke skal offentliggjøres, ber vi om at du begrunner hvorfor. Dette er et krav i henhold til
Offentleglova §25.
Vi vil også gjøre oppmerksom på at søknad kan bli gjort offentlig selv om søker har anmodet om å ikke bli ført opp på
søkerlister.
 
Bekreftede kopier av vitnemål og attester fremlegges kun på forespørsel.

Kontaktperson
Hjemmelsinnehaver delelisten Per Erik Bø, mobil 92015125, Perebo@online.no
Bjørnar Eidsvik, Helsesjef, mobil: 94161355, bjoernar.eidsvik@vestre-toten.kommune.no
Jens Andreas Mørch, Kommuneoverlege, mobil: 91375403, jens.moerch@vestre-toten.kommune.no
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Vestre Toten kommune
Legetjenesten
Søknad
Søknad merkes: Deleliste Bøverbru legekontor
Arbeidssted
Bøverbru legekontor
Gimlevegen 24
2846 BØVERBRU