Kort om arbeidsgiver
Det er ledig fastlegeheimel ved Vestnes Legesenter frå 01.09.2020

Til stillinga er det for tida knytt 21 % kommunal stilling som tilsynslege. Ellers er § 12 i rammeavtalen gjeldande. Listetaket er på 1010 pasienter.

Legen sine rettar og plikter følger av lover og forskrifter samt avtalar inngått med Vestnes kommune. Kompensasjon for verdien av opparbeida praksis avtalast mellom fråtreande og overtakande lege.

Arbeidsoppgåver
Kurativ verksemd 4 dagar/veke
-f.t. tilsynslege 21 % på skjerma avdeling for demente
-f.t. deltaking i 12-13 delt interkommunal legevakt kl. 15.30 – 22.00 kvardager og 08.00 – 22.00 helg
-f.t. deltaking i interkommunal nattlegevakt Ålesund kl. 22.00 – 08.00 med 10-12 vakter årleg

Ønskelege kvalifikasjoner
- Norsk kvalifikasjon som lege
- Spesialist i allmennmedisin – ferdig eller påbegynt
- Erfaring fra allmennpraksis
- Språklege kvalifikasjoner tilsvarende C1. Dette gjeld ikke søkarar frå Skandinavia

Personlege eigenskapar
- God evne til samarbeid og kommunikasjon
- Engasjement og interesse for allmennmedisin
- Personleg egnaheit vektleggast

Vi tilbyr
- Arbeid på eit veldrive legesenter med dyktige medarbeidarar
- Eit godt og inspirerende arbeidsmiljø
- Eit godt opparbeida laboratorium med eigen bioingeniør
- Time same dag, som betyr god fleksibilitet og ikkje venteliste
- Barnehageplass 
- Hjelp til å finne bolig
- Kommunen er IA-bedrift med fokus på nærværsarbeid
- Gunstige leigeforhold 
- Heilt nye lokale frå årsskiftet 2020/2021 i det nye helsehuset Stella Maris

Tilsettingsvilkår 
Løns- og tilsettingsvilkår i samsvar med gjeldande avtaleverk, ev. etter avtale. Det blir trekt 2 % av løna i pensjonsinnskot. Prøvetida er 6 månadar i faste stillingar. 

Ved tilsetting som krev politiattest skal denne ikkje vere eldre enn 3 månadar.

Aktuelle søkjarar vert innkalla til samtale eller intervju.

Referanser
Oppgi referansar

Søknad
Vestnes kommune nyttar elektronisk søknadsprosess. Det betyr at det berre er søknadar sendt via vårt elektroniske søknadssystem som vil bli tatt i betraktning.

Det er viktig at du tar deg tid til å svare på spørsmåla vi stiller og registrerer din CV i søknadsskjemaet. Det er ikkje mogleg å sende med vedlegg. Attestar og vitnemål må difor takast med til intervju.

Søkarlista kan bli offentleggjort.
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Vestnes kommune
Vestnes legesenter
Kontaktperson
Navn: Gitte Vinther
Tittel: Dagleg leiar legesenter
Telefon: 71 18 10 00 / 907 55 270
E-post: gitte.vinther@vestnes.kommune.no
Arbeidssted
Vestnes legesenter
Brugata 12
6390 VESTNES