Kort om arbeidsgiver
Arbeidssted
Fredrikstad kommune har 73 fastleger og ca. 15 fast ansatte leger i kommunale stillinger. Legetjenesten er organisert i virksomhet medisinske tjenester. Fredrikstad kommune har de siste årene satset på bemanning, kompetanse og tilgjengelighet ved å ansatte en rekke leger i store stillinger i institusjoner og på legevakt. Vi har en stabil legegruppe.
Det gjennomføres smågruppesamlinger for kommuneleger hver annen uke.
Nye fastleger har tilbud om smågruppe.
Legevakten arrangerer årlig møteserie. Store stillinger og faste møteplasser gir et bedre fagmiljø.
Fredrikstad og Hvaler legevakt er døgnbemannet med leger. Legevakten betjener ca 85 000 innbyggere, om sommeren ca 130 000 personer. De moderne lokalene ligger i Helsehuset på Kråkerøy sammen med blant annet akuttavdeling, ambulansesentral, apotek, lab og røntgen. Legevakten har egen obs-post, godt utstyrt bil, eget laboratorium, moderne diagnostisk utstyr, f.eks UL-apparat og mulighet for EKG-overvåkning.
 
Stillingsbeskrivelse
Vi har for tiden ledig inntil 3 vikariater i 100 % stilling med mulighet for fast ansettelse.
For de som ikke har en spesialitet fra før, tilbyr Fredrikstad kommune en strukturert spesialistutdanning for å sikre rekruttering til fastlegehjemler og andre allmennmedisinske oppgaver i kommunen. Legen blir ansatt i en utdanningsstilling med fastlønn. Tjenesten kan variere, men må inneholde minst to årsverk i uselektert allmennpraksis. Det er også viktig at ALIS får erfaring fra sykehjem, kommunal akuttavdeling (KAD), helsestasjon, skolehelsetjeneste og legevakt.
Utdanningstid er på minimum fem år, men ved permisjoner i forbindelse med sykdom, svangerskap og fødsel vil tiden bli forlenget. I løpet av de fem årene skal det gjennomføres inntil et års tjeneste i spesialisthelsetjenesten. ALIS må forplikte seg til å gjennomføre de kurs, deltakelse i veiledning samt krav til læringsaktiviteter som kreves for gjennomføring av spesialistutdanning i allmennmedisin.
 
Hovedoppgaver
Stillingen kan etter avtale rotere mellom tjeneste på legevakt, sykehjem, helsestasjon, KAD og allmennpraksis.
 
Kvalifikasjonskrav
- Norsk autorisasjon som lege
- Gode kunnskaper i norsk, både skriftlig og muntlig
- Fullført LIS1/turnustjeneste eller fått godkjent tilsvarende tjeneste av Statens Autorisasjonskontor for helsepersonell som gir tilgang til å praktisere som fastlege
- Refusjonsrett fra HELFO
 
Ønskede kvalifikasjoner
- Interesse for og erfaring fra allmenn- og akuttmedisin
- Gyldig førerkort
 
Personlige egenskaper
- Personlig egnethet
- Fleksibilitet og god samarbeidsevne
 
Lønnsopplysninger
Lønn etter kommunalt regulativ
 
Politi / Tuberkuloseattest
Ansettelse forutsetter fremlegg av godkjent politiattest, ikke eldre enn 3 måneder.
Skjema for Tuberkulose/MRSA-kontroll skal fylles ut av alle personer som skal tiltre stilling innen helse- og
omsorgstjenester.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Fredrikstad kommune
Kontaktperson
Navn: Lise Vissås
Tittel: avdelingsleder
Telefon: 918 34 125
E-post: lisvis@fredrikstad.kommune.no
Arbeidssted
Jens Wilhelmsensgt 1
1671 KRÅKERØY
Søk på stillingen