Kort om arbeidsgiver
Det er innenfor fagområdet Barnesykdommer ledig 50 % junioravtale. Hjemmelen er lokalisert i Trondheim.

Helse Midt-Norge RHF ønsker en generell praksis innenfor spesialisthelsetjenestens ansvarsområde. Junior/seniorordningen har en varighet på minimum 2 år og nedtrappingsperioden for senior kan ikke overstige 5 år. Spesialisten som overtar skal avlaste spesialisten som trapper ned. Det er en forutsetning at den som blir tildelt hjemmelen skal drive fra samme lokaler i nært samarbeid med nåværende innehaver. Den som blir tildelt hjemmelen, vil få opsjon på resten av hjemmelen når senioren avslutter sin praksis. Dersom spesialisten som trer inn i avtalehjemmelen, ikke velger å benytte seg av opsjonen til å overta resten av avtalehjemmelen, har vedkommende ikke rett til å fortsette i deltids hjemmelen. Avtalespesialisten må være særskilt oppmerksom på utviklingen av IKT og integrasjon mot felles journalsystem. Helse Midt-Norge ønsker på sikt at alle avtalespesialister skal være tilknyttet et felles regional journalsystem (Helseplattformen).

Avtalespesialisten må beherske norsk både muntlig og skriftlig.

Arbeidsoppgaver
Praksis med avtalehjemmel skal drives i samsvar med Rammeavtalen mellom Legeforeningen og de regionale helseforetakene, samt krav gitt i lov
Avtalespesialisten skal bidra til å oppfylle "sørge for" ansvaret til Helse Midt-Norge. Dette innebærer at avtalespesialisten følger gjeldende lovgivning, rammeavtalen og regionale handlingsplaner, samt foretar undersøkelser, diagnostikk og behandling i henhold til nasjonale mål og prioriteringer.
Avtalespesialisten skal ha samarbeidsavtale med lokalt HF bl.a. om oppgavefordeling og ventelister.
Avtalespesialisten skal i samarbeid med lokalt HF bidra til gode pasientforløp i regionen og kort ventetid.
Avtalespesialisten skal forholde seg til krav til IKT som er hjemlet i forskrift og i Rammeavtalen.
Avtalepraksis skal drives i egnede lokaler med universell utforming og det skal sørges for gode rutiner for næringsvirksomhet.

Kvalifikasjoner
Søker må være godkjente spesialist i barnesykdommer
Søker vil bli vurdert ut fra faglige kvalifikasjoner og erfaring.
Det er ønskelig med bred poliklinisk erfaring fra sykehuspoliklinikk og/eller avtalepraksis.

Søker må være personlig egnet for hjemmelen, ha vilje til tverrfaglig samarbeid og samarbeid med øvrig primær og spesialisthelsetjeneste, blant annet i forhold til prioritering av pasienter.
Søker må også ha evne til å arbeide selvstendig og strukturert.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Helse Midt-Norge RHF
Kontaktpersoner
Navn: Arnt Egil Hasfjord
Tittel: Rådgiver
Telefon: 413 22 145
Navn: Karin Bostad
Tittel: Rådgiver
Telefon: 412 14 382
Navn: Ingeborg Smidesang
Tittel: Avtalespesialist/ senior
Telefon: 920 52 697
Hjemmeside
Søknad
Søknad merkes: 4239426064
Arbeidssted
Trondheim
7030 TRONDHEIM