Kort om arbeidsgiver

Kirurgi i en lokal, regional og global kontekst – vi søker kirurger som ønsker å bidra 

Avdeling for kirurgisk fag ved Klinikk Somatikk i Flekkefjord har ledig 2 stillinger som kirurg.

Vi ønsker nye medarbeidere med interesse for utvikling og forbedringsarbeid.  

Sørlandet sykehus HF (SSHF) er organisert i 6 klinikker hvorav 3 somatiske stedlige klinikker i Flekkefjord, Arendal og Kristiansand samt av 3 tverrgående klinikker. Disse er Medisinsk Service Klinikk (MSK), Prehospitale Tjenester (PTSS) og Klinikk for psykisk helse, rus og avhengighetsbehandling. 

Klinikk for somatikk Flekkefjord er organisert i en avdeling for kirurgiske fag (Gynekologi / Obstetrikk, Ortopedi, Kirurgi, Anestesi, Intensiv, Kirurgisk poliklinikk) og en avdeling for medisinske fag (Medisinsk avdeling, Akuttmottak, Medisinsk Poliklinikk). Det er i tillegg en felles enhet for merkantile tjenester med egen enhetsleder.

Flekkefjord sykehus er et akuttsykehus med traumefunksjon.

Kirurgisk avdeling er inne i en spennende strategisk utvikling der samarbeidet med andre sykehus og helseforetak er spesielt viktig å få til. I tråd med nasjonale strategiske føringer og utviklingsstrategien til Sørlandet sykehus Helseforetak (SSHF), søker Sørlandet sykehus Flekkefjord (SSF) å utvikle og utvide det faglige nettverket (Sykehus i nettverk), med formål å opprette et faglig felleskap som gjør sykehuset bedre i stand til å være et akuttsykehus i nettverk og møte fremtidens utfordringer sammen med andre aktører.  Det er avgjørende at avdeling for kirurgiske fag bidrar til og videreutvikler gode prosesser for dette formålet. Dette inkluderer kompetanseutvikling, kvalitetsutvikling og kontinuerlig forbedringsarbeid.  Det pågår også spennende prosesser og aktiviteter på tvers i foretaket. Blant disse er opprettelse av Fagråd på tvers av sykehusene.  Dette gjelder også for kirurgiske fag. 

Videre er det et mål for Klinikken å bidra som aktør innen kompetanseutvikling også i en global helse kontekst.  Vi utvikler samarbeid med aktører innen internasjonal helse ved universiteter i Norge og mot sykehus i land i andre land. Vi kan derfor tilrettelegge for at du får anledning til å videreutdanne deg innen fag som er relevante for kirurgi i en global helse kontekst, uten at det er et krav for stillingen.

Klinikk Somatikk Flekkefjord søker medarbeidere som ønsker å bidra til en felles kultur for helhet og til at moderniseringsprosessene og fagutviklingen lykkes. Det er viktig at du har et ønske om å bidra til at styringsverktøy, administrativ støtte og endringsverktøy faktisk fører til bedre behandling av pasienter og bedre tilrettelegging for at medarbeidere kan trives og gjøre en god jobb i sykehuset

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er
kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming,
nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i
arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver

 • Medansvar for at den faglige virksomheten ved kirurgisk avdeling utføres i samarbeid med fagmiljøet i foretaket og etter retningslinjene gjeldende ved SSHF og SSF. Medansvar for å oppnå avdelingens målsetting, samt etterlevelse av faglige og etiske retningslinjer. Medansvarlig for aktiv deltakelse i kontinuerlig forbedringsarbeid i avdelingen.
 • Juridisk, faglig og personlig ansvar for at arbeidsoppgavene utføres i samsvar med den kunnskap man har ervervet gjennom sin formelle utdannelse.
 • Juridisk, faglig og personlig ansvar for at arbeidsoppgavene utføres i samsvar med den opplæring som har blitt gitt, og retningslinje/prosedyrer som er gjeldende i avdelingen.
 • Viktige ansvarsområder og arbeidsoppgaver er å planlegge og utføre pasientrettet arbeid av forebyggende/behandlende, rehabiliterende og lindrende art. Sikre kvalitet og kontinuitet i virksomheten gjennom rapportering og dokumentasjon i henhold til avdelingens rutiner og gjeldende regelverk.
 • Selvstendig ansvar og myndighet for å ivareta hele overlege / spesialistfunksjonen. Dette innebærer blant annet observasjon, vurdering, prioritering, iverksettelse og evaluering av nødvendige medisinske tiltak.
 • Medansvarlig for at enhetsmateriell og personellressurser forvaltes faglig/økonomisk forsvarlig.
 • Undervisning og veiledningsansvar i forhold til pasient, pårørende, kollegaer, turnusleger, studenter, hospiitanter og øvrig medisinsk personell i avdeling for kirurgiske fag. Plikt til å holde seg faglig oppdatert innenfor enhetens fagområde, arbeidsprosedyrer og utstyr.
 • Motivasjon av andre medarbeidere, skape engasjement. Ivareta og sikre god kommunikasjon i avdelingen. Bidra til respektfull adferd i forhold til pasient og mellom ansatte. Bidra i konstruktiv dialog i avdelingen med henblikk på utvikling av fag, pasientbehandling og pasientsikkerhet.
       

Kvalifikasjoner

 • Utdanning - nødvendig:
  Medisinsk embetseksamen og norsk autorisasjon som lege. Spesialistgodkjenning i generell kirurgi og må inneha traumekompetanse.           
  Må dokumentere gjennomført ATLS kurs i løpet av de siste 5 år.   
 • Praktisk erfaring - nødvendig:     
  Bred operativ erfaring innenfor generell kirurgi. Må beherske norsk skriftlig og muntlig. 
  Må kunne dokumentere erfaring og kunnskap med nødkirurgiske prosedyrer og teamtrening.
  Kompetanse innen DIPS og Metavision.
 • Må tilfredsstille krav i Nasjonal traumeplan:
  Avlaste pneumothorax
  Toracotomi
  Blodstillende kirurgi i buken, inkludert pakking av blødninger i bekkenet
  Sårdebriment       

Personlige egenskaper

 • Det forventes at aktuell overlege deltar aktivt i fagmiljøet på tvers i SSHF som en del av satsing på «Sykehus i nettverk». Herunder ligger
 • opphold ved andre sykehus ved behov for fagutvikling, og en forventning om å
 • bistå andre fagmiljøer hvis det er nødvendig for å sikre leveranse av
 • tjenester. Dette vil, hvis aktuelt, bli koordinert av avdelingssjef.
Stillingskategori
Offentlig lege
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Elisabeth Urstad
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 900 72 893
Navn: Ønsker ikke kontakt m/annonseselgere
Hjemmeside
Arbeidssted
Avdeling for Kirurgiske fag, Flekkefjord
Engvald Hansens vei 6
4400 FLEKKEFJORD
Søk på stillingen