Kort om arbeidsgiver
Arbeidsoppgaver
 • Utføre sanitetstjeneste etter sivile og militære reglement
 • Bidra i den militærmedisinske virksomheten ved avdelingen
 • Delta i klinisk virksomhet, herunder utføre medisinske utredninger og behandling av Forsvarets personell samt bidra med sanitetsstøtte ved øvelser etter behov
 • Utføre seleksjon og annet sakkyndig arbeid for egen og andre avdelinger
 • Utføre forebyggende og helsefremmende arbeid i Setermoen leir, herunder ivareta ansvar for smittevern
 • Administrative oppgaver som medisinskfaglig rådgiver for sjef og befal ved avdelingen
 • Undervise i helsefaglige emner
 • Ivareta medisinsk kvalitetssikring av sanitetstjenesten ved sykestua
Beordring til operasjoner i utlandet må påregnes
Kvalifikasjoner
 • Autorisasjon som lege i Norge
 • Gjennomført turnustjeneste
 • Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG før tiltredelse
 • Grunnleggende befalsutdanning (GBU) eller offiserskurs for akademisk befal. Søker som mangler GBU eller offiserskurs kan søke under forutsetning av villighet til å gjennomføre offiserskurs ved første anledning (for tiden 8 uker)
 • Beherske norsk språk muntlig og skriftlig
 • Tilfredsstille medisinske krav til operasjoner i utlandet (minimum B1 skikkethet for stab/basetjeneste ved operasjoner i høyrisikoområde) samt gjennomføre og bestå fysisk test
 • Den som ansettes må være villig til å ta tilleggsutdanning/kurs dersom arbeidsgiver ønsker det
Ønskelige kvalifikasjoner
 • 3 års relevant tjenesteerfaring etter endt turnustjeneste
 • Spesialitet i allmennmedisin eller relevant spesialkompetanse
 • Minimum 2 års tjeneste som militær lege

Utdanning fra utlandet må være godkjent i Norge. Vitnemål og attester må være oversatt av statsautorisert oversetter.
Udokumenterte kvalifikasjoner som fremgår av søknaden vil ikke bli tatt i betraktning
Personlige egenskaper
 • Gode samarbeidsevner
 • Nøyaktighet
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Evne til helhetsoversikt
Vi tilbyr
 • Stillingen er 100% med redusert bunden arbeidstid 18 timer per uke og kommer under "Særavtale om lønns- og arbeidsvilkår for militært fast tilsatte leger i full stilling med redusert bunden arbeidstid"
 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling med mange spennende arbeidsoppgaver og utfordringer
 • Gode pensjon og velferdsordninger
 • Stillingen er tillagt grad kaptein/kapteinløytnant, stillingskode 1519. Lønn etter statens lønnsregulativ som lege i ltr. 61-63, pt. kr. 542.400 - 563.700 brutto per år, avhengig av kvalifikasjoner. av lønnen trekkes 2% lovbestemt innskudd til Statens Pensjonskasse
En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved å vise respekt og ta ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og våge å si ifra.
Som en del av Hæren er du med på å skape sikkerhet på landjorda. Et forsvar kan ikke greie seg uten styrker på bakken. Hæren er avgjørende for å beholde kontrollen over norske landområder, og oppgavene er mange også i fredstid.

Operasjonsstøtteavdelingen i Hæren, med om lag 900 ansatte og vernepliktige, har ansvar for drift av Hærens leirer fra Huseby i sør til Kirkenes i nord. Dette innebærer drift og vedlikehold av blant annet kjøkken, velferd, idrett, allmenn helsetjeneste, verksteder, skytefelt samt bygg og anlegg. I enkelte geografiske områder gir Operasjonsstøtteavdelingen støtte til avdelinger utenfor Hæren.
I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.
I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.
Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål må legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT og godkjenningen må dokumenteres.
Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.
Les mer om jobb i Forsvaret.
Stillingskategori
Militære stillinger
Arbeidsgiver
Forsvaret
Kontaktpersoner
Navn: Håvard Lund
Tittel: Overlege
Telefon: 48121036
Navn: Tangedal, Tine Rød
Tittel: HR-Rådgiver
Telefon: 900 75 996
Hjemmeside
Arbeidssted
Setermoen
Setermoen leir
9360 Setermoen