Vi søker etter en engasjert og trygg samfunnsmedisiner som ønsker å bruke sin spesialistkompetanse til arbeid innenfor et bredt spekter av spennende oppgaver som kommuneoverlege i Hole kommune.

Hole har flere kvaliteter i form av gode natur-, kultur- og fritids muligheter og er høyt rangert både på kommunebarometeret og i folkehelseprofilen. Kommunen står foran store endringer med FRE16, fellesprosjektet for vei og bane, og det er ventet sterk befolkningsvekst i tiden som kommer. Som kommuneoverlege vil du gjennom strategisk folkehelsearbeid og sammen med dyktige kolleger jobbe for en samfunnsutvikling som tar vare på og fremmer innbyggernes helse. Du vil sikre at samfunnsmedisinsk kompetanse anvendes og integreres i det kommunale planarbeidet og det tverrsektorielle folkehelsearbeidet. 

Kommunelegefunksjonen er organisatorisk plassert i Tjenesteområde Helse som består av flere ulike fagtjenester; Pedagogisk Psykologisk Tjeneste, Fysioterapitjeneste, Helsestasjons- og Skolehelsetjeneste, Jordmortjeneste, Logopedtjeneste, Psykologtjeneste og Frisklivssentral. 

Arbeidsoppgaver
 • Formidle samfunnsmedisinsk kunnskap
 • Veilede og gi medisinsk faglige råd på system- og individnivå, internt og eksternt
 • Lovpålagte plikter som helseberedskap, smittevern og miljørettet helsevern
 • Delta i plan- og strategiarbeid. Sikre at utvikling av kommunen skjer i samsvar med intensjonen i folkehelseloven
 • Faglig kvalitets- og utviklingsarbeid. Videreutvikle organisering av det kommunale folkehelsearbeidet
 • Bidra til konstruktivt tverrfaglig samarbeid med interne og eksterne aktører
 • Samhandle med spesialisthelsetjenesten og andre kommuner i regionen.
Kvalifikasjoner
 • Medisinsk embetseksamen og norsk autorisasjon
 • Godkjent spesialitet i samfunnsmedisin eller under utdanning til slik spesialitet
Personlige egenskaper
 • Du er faglig engasjert
 • Du innehar stor trygghet i rolle, fag og beslutning
 • Du har meget gode kommunikasjonsferdigheter skriftlig og muntlig
 • Du har evne til å tenke helhetlig
 • Du er fleksibel og utviklingsorientert
 • Du har svært gode relasjonelle evner, har interesse for og ser verdien av tverrfaglig samarbeid.
 • Du har evne til å reflektere over hvordan egne egenskaper, holdninger og verdier påvirker arbeidsmiljøet og rollen som arbeidstaker og kollega
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
Vi tilbyr
Lønn etter avtale.
Fra lønnen trekkes 2 % til pensjonsordning
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Hole kommune
Kontaktpersoner
Navn: linda
Navn: Linda Skutberg
Tittel: Tjenesteleder helse / Folkehelsekoordinator
Telefon: 938 11 869
E-post: linda.skutberg@hole.kommune.no
Navn: Eline Røed-Bottenvann
Tittel: Stedfortreder tjenesteleder helse / Spesialist i samfunnspsykologi
Telefon: 408 58 375
E-post: Eline.Roed-Bottenvann@hole.kommune.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Viksveien 30
3530 RØYSE