Kort om arbeidsgiver
Velferdsetaten bistår bydelene på rusfeltet med rusforebyggende tiltak, driver byomfattende rusinstitusjoner og lavterskel helsehjelp. Velferdsetaten drifter og utvikler institusjonsplasser fordelt på akutt- og korttidsplasser og langtidsplasser for rehabilitering og omsorg. Vi har ansvar for brukerrom, lavterskel substitusjonsbehandling, forebygging og behandling av hepatitt C, RusFACT og poliklinikk for rusbehandling. I tillegg har vi et overordnet ansvar for det overdoseforebyggende arbeidet i Oslo kommune.

Avdeling for rustjenester og tilrettelagte boliger er en av fire fagavdelinger i Velferdsetaten og omfatter institusjons- og botilbud for personer med rusproblemer og tilrettelagte boliger for psykisk utviklingshemmede. Avdelingen har et nært samarbeid med og er involvert i flere samhandlingsprosjekter med spesialisthelsetjenesten og bydelene for å bedre oppfølgingen av personer med rusproblemer.

Personer med risikofull og langvarig bruk av rusmidler har stor fare for overdose og tidlig død grunnet svekket helse og kroniske sykdommer. Velferdsetaten bygger sitt arbeid på nasjonale og lokale strategier og skal styrke sitt engasjement for å  øke tilbudet til personer med somatiske plager og lav egenomsorg. Sett i lys av situasjonen Norge står i nå, vil smittevernarbeid være et prioritert område.

Vi har ledig  stilling som etatsoverlege med funksjon som medisinskfaglig rådgiver. Stillingen inngår i avdelingsdirektørens stab med stort faglig ansvar.


Arbeidsoppgaver
 • Overordnet helse- og medisinskfaglige ansvar for Velferdsetatens tjenester/målgrupper (rusavhengige, psykisk utviklingshemmede og personer med prostitusjonserfaring).
 • Overlegen skal være en pådriver for kvalitetsforbedringer, fagutvikling og forskning innen medisinskfaglig område. Stillingen krever god kommunikasjon med legegruppen, brukere og andre faggrupper internt og eksternt. Overlegen har ansvar for veiledning av øvrige leger i etaten og bidra til at faglige veiledere og myndighetskrav er oppfylt og implementert. 
 • Velferdsetaten er en sentral faglig rådgiver for Byrådsavdelingen for eldre, helse og arbeid i Oslo kommune. Faglige utredninger og anbefalinger fra interne og eksterne oppdragsgivere er en sentral del av stillingen. I tillegg er avdelingen engasjert i ulike forsknings og utviklingsarbeid i samarbeid med kompetansemiljøer som Oslo universitetssykehus, Akershus Universitetssykehus, Senter for rus og avhengighetsforskning (UiO) og Institutt for helse og samfunn (HELSAM). Tverrfaglig og tverretatlig samarbeid samt systematisk brukermedvirkning står sentralt i våre tjenester og utviklingen av disse.
 • Rådgiver for ledelse i avdelingen og etaten for øvrig i medisinskfaglige spørsmål.
 • Styrke samarbeidet med spesialisthelsetjenesten og bydelene i oppfølgingen av brukergruppen.
 • Bidra til å utvikle gode tjenester til brukergruppen
 • Undervisning, veiledning og foredrag internt og eksternt ved behov
 • Konsultering i pasientsaker ved behov
 • Etatsoverlegen rapporterer til avdelingsdirektør og inngår i avdelingens stab.

Kvalifikasjoner
 • Medisinsk embedseksamen og autorisasjon som lege. Spesialisering innen rus- og avhengighetsmedisin, psykiatri og/eller samfunnsmedisin
 • Erfaring med å tenke strategisk og bygge opp nye tjenester i helsevesenet
 • Erfaring fra arbeid i kommunale helsetjenester tillegges vekt
 • Bred erfaring fra arbeid med rus- og avhengighet
 • Det er ønskelig med forskningserfaring
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Søkeren må beherske norsk og engelsk

Personlige egenskaper
 • Du må være løsningsorientert og en pådriver med stort engasjement. Gode kommunikasjonegenskaper og evne til å håndtere mange baller i luften samtidig. Det er derfor nødvendig med en strukturert og ryddig arbeidsform med høy arbeidskapasitet. Du må ha trygghet i faglederrollen og kunne arbeide tverrfaglig- og tverretatlig. 
 • Gode kommunikasjonsferdigheter med brukere, pasienter og andre profesjonutøvere internt og eksternt.
 • Du må kunne se større sammenhenger, være strategisk, men også nøyaktig og systematisk.
 • Samarbeidsegenskaper og miljøskapende evner vil bli vektlagt. 
 • Personlig egnethet vil bli tillagt vekt.

Vi tilbyr
 • Vi holder til i Oslo sentrum med kort vei til offentlig kommunikasjon.
 • Velferdsetaten kan tilby fleksibel arbeidstid og muligheter for faglig utvikling.
 • Lønn iht. Oslo kommunes tariff avhengig av kvalifikasjoner.
 • Gode tjenestepensjons- og forsikringsordninger i Oslo kommune
 • Snarlig tiltredelse.
Stillingskategori
Rådgiver
Arbeidsgiver
Oslo kommune, Velferdsetaten
Avdeling rustjenester og tilrettelagte boliger
Kontaktpersoner
Navn: John Ingar Danielsen
Tittel: avdelingsdirektør
Telefon: 941 76 709
Navn: Linda Wüsthoff
Tittel: etatsoverlege
Telefon: 905 69 834
Arbeidssted
Storgata 51
0101 OSLO