Kort om arbeidsgiver

Vil du være med på å forme morgendagens utdanning av legespesialister?

I forbindelse med innføring av ny modell for spesialistutdanningen for leger ble det etablert et regionalt utdanningssenter (RegUt) ved St Olavs hospital ved hvert av de fire regionsykehusene i Norge. Vi søker etter leder for Regionalt utdanningssenter for leger i spesialisering ved St. Olavs hospital, Universitetssykehuset i Trondheim.

Det regionale utdanningssenteret har det overordnede ansvaret for utdanningsaktiviteteri ny ordning for legenes spesialistutdanning, og bidrar gjennom deltakelse i den tverregionale ordningen til å sikre en nasjonal, samordnet spesialistutdanning. Sentret legger til rette for læringsaktiviteter og koordinerer utdanningsløp som bidrar til at fastsatte læringsmål blir nådd. Dette omfatter blant annet utvikling og gjennomføring av kursaktiviteter, læringsaktiviteter knyttet til nye felles kompetansemoduler, ferdighetstrening/simulering og utdanning av veiledere.

Vi søker en engasjert leder som ønsker å ta aktiv del i videre strategisk utvikling av det regionale utdanningssenteret i Helse Midt-Norge. Du må være lege med erfaring fra - og kunnskap om spesialistutdanning. Interesse og kompetanse innen pedagogikk og utdanning vektlegges. Den som tilsettes må ha forskningskompetanse på minimum PhD-nivå.

Det legges opp til at den som blir ansatt i stillingen også har en 20 % bistilling som førsteamanuensis/professor II i medisin ved NTNU, Fakultet for medisin og helsevitenskap.

Hovedstilling og bistilling er knyttet sammen, og det forutsettes at stillingsinnehaver ivaretar begge funksjonene.

Senteret er organisatorisk plassert i Avdeling for forskning, innovasjon og utdanning ved St Olavs hospital, og lederen rapporterer til Direktør for forskning, innovasjon og utdanning.

Arbeidsoppgaver

Ansvarsområdet til leder av Regionalt utdanningssenter for leger i spesialisering i Helse
Midt-Norge omfatter blant annet:

 • Lede arbeidet med å utvikle og følge opp regional strategi for legenes spesialistutdanning
 • Ta aktiv del i videreutvikling av Regionalt utdanningssenter
 • Ivareta det overordnede ansvaret for den daglige driften av senterets utdanningsaktiviteter
 • Ivareta samarbeidet med helseforetakene i Helse Midt-Norge
 • Ivareta samarbeidet med de andre regionale utdanningssentrene, Helse Midt-Norge RHF, samt universitet- og høyskolesektoren
 • Sørge for at Regionalt utdanningssenter blir drevet i tråd med gjeldende mandat og de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer
 • Ivareta personal- og resultatansvar for Regionalt utdanningssenter for leger i spesialisering

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på universitetsnivå med medisinsk embetseksamen
 • Forskningskompetanse minimum PhD-grad eller tilsvarende
 • Kunnskap om og interesse for pedagogikk og utdanningsfeltet
 • Erfaring fra undervisningsvirksomhet i helseforetak og/eller universitet
 • Særlig god kjennskap til spesialistutdanning av leger
 • Relevant ledererfaring og god organisasjonsforståelse
 • Erfaring fra sykehus og god forståelse for driftsutfordringer i sykehus
 • Kompetanse innen fagfeltene som inngår i felles kompetansemoduler er ønskelig

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjonsferdigheter, skriftlig som muntlig (også engelsk)
 • Tenker overordnet og strategisk
 • Analytisk og løsningsorientert
 • Evner å motivere, engasjere og involvere
 • God relasjonsbygger med utpregede team- og samhandlingsevner
 • Personlige egenskaper vil bli tillagt stor vekt

Vi tilbyr

En utfordrende og spennende stilling i en av Midt-Norges største virksomheter
Godt arbeidsmiljø og dyktige kollegaer med høy kompetanse.

20 % bistilling som førsteamanuensis/professor II i medisin ved NTNU (etter særskilt vurdering).

Gode pensjons- og forsikringsordninger gjennom KLP
Søknaden sendes elektronisk i rekrutteringsportalen WebCruiter, og skal inneholde fullstendig oversikt over tidligere utdanning og praksis.

Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
St. Olavs Hospital HF
Kontaktperson
Navn: Gunnar Morken
Tittel: Forskningsdirektør
Telefon: 918 53 705
Hjemmeside
Arbeidssted
Regionalt utdanningssenter for leger i spesialisering (REGUT) St. Olavs hospital
Harald Hardrådes gate 14
7030 Trondheim
Søk på stillingen