Vi søker etter en engasjert og erfaren nyfødtlege til fast stilling som seksjonsoverlege på vår nyfødtavdeling.  Seksjonsoverlegen er medisinsk rådgiver til Avdelingsleder på avdelingen og har et medansvar for å sikre at all medisinsk aktivitet til enhver tid holder nasjonal standard. I tillegg har seksjonsoverlegen ansvar for at resultater er i hht. rammer, lover og forskrifter . Seksjonsoverlegen har ikke personalansvar, men har et daglig ansvar for å koordinere og organisere det daglige arbeidet på avdelingen. Ansvar for daglig oppfølging og undervisningen av overleger og leger i spesialisering ligger også i seksjonsoverlegen mandat.

Avdeling for nyfødte ved Ahus er en kategori 3b nyfødtavdeling og behandler premature ned til 26. svangerskapsuke, samt syke nyfødte og barn opp til 3 mnd alder som krever intensivbehandling. Avdelingen har oppunder 700 pasientopphold per år og er med det en av landets aller største nyfødtavdelinger.  

Nyfødtavdelingen har engasjerte medarbeidere og høy kompetanse. Avdelingen drar nytte av et solid tverrfaglig miljø der dedikerte fysioterapeuter, kliniske ernæringsfysiologer og andre støttefunksjoner har en integrert plass i det daglige pasientarbeidet. Avdelingen har gode rutiner for oppfølging av barn med forøket risiko for forsinket utvikling, og arbeider fremtidsrettet med flere utviklingsområder og prosjekter inkludert klinisk forskning. Det vil bli mulighet for overlegen som ansettes å starte forskning i samarbeid med vår egen forskningsavdeling.

Avdelingen har fokus på foreldreinvolvering og høsten 2019 åpnet vi etter ombygging tre nye rom for familiebasert behandling. Andre fokusområder inkluderer at vi ønsker å bli landets beste på non-invasiv pustestøtte til premature barn. Vi har egen musikkterapeut tilknyttet avdelingen og et ambulerende team som muliggjør tidlig hjemreise med tett oppfølging i hjemmet etter gitte kriterier.

Nyfødtavdelingen har 5 delt nyfødtvaktsjikt. Dette er hjemmevakt etter kl 16 med 30
minutters utrykningstid.

Alle søkere må søke elektronisk. Søknadsblankett for legestilling i WebCruiter skal benyttes. Tjeneste som ikke er dokumentert vil ikke bli tatt med i vurderingen.
 

Arbeidsoppgaver
 • Stillingen innebærer rotasjon mellom ulike arbeidsoppgaver som inkluderer postarbeid, barselvisitt, vaktarbeid og poliklinikk. I tillegg er det et krav og forventning om at undervisning av primær-og sekundærvakter, samt LIS 1 og studenter er en integrert del av arbeidet på dagtid
 • Deltagelse i fagutvikling inkludert prosedyrearbeid
 • Det kan være aktuelt å ha ansvaret for vurdering og prioritering av henvisninger
 • Nødvendig opplæring og opplegg for innfasing vil bli vurdert som en del av tilsettingsprosessen

Kvalifikasjoner
 • Søkere må være spesialist i barnesykdommer med nyfødtmedisin som spesialfelt
 • Søker må ha norsk autorisasjon som lege og beherske et skandinavisk språk muntlig og skriftlig
 • Vitenskapelige kvalifikasjoner (PhD) er ønskelig,
 • Etter lov av 1. april 2007 skal helse- og sosialpersonell som skal yte tjenester til barn eller personer med utviklingshemming fremlegge politiattest i forbindelse med tilsetting

Personlige egenskaper
 • Personlig egnethet vektlegges
 • Evne til å jobbe strukturert, er fleksibel og innsatsvillig
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Evne til å løse oppgaver en blir tildelt
 • Gode evner til både tverrfaglig og selvstendig arbeid
 • Interesse for utvikling av fag, pasientsikkerhet og organisering av helsetilbudet
 • Være en lagspiller og bidra til et godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr
 • Vi tilbyr arbeid i en av Norges største barne- og ungdomsklinikker
 • Mulighet for å påvirke faglig retning i en dynamisk avdeling
 • Vi er en stor og entusiastisk legegruppe med et godt sosialt miljø
 • Vi har et sterkt fag- og forskningsmiljø med muligheter for egen forskning 
 • Den som ansettes vil oppleve spennende og utviklende arbeidsoppgaver med en variert pasientpopulasjon
 • Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks. hytteutleie, teaterbilletter og mye annet
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud
 • Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktperson
Navn: Thomas Rajka
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 67 96 45 04
E-post: uxthra@ahus.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Avdeling leger, Akershus universitetssykehus HF
Sykehusveien 25
1474 Nordbyhagen