Kort om arbeidsgiver
Om stillingen
Helseavdelingen hos Fylkesmannen i Oslo og Viken består av 6 seksjoner fordelt på kontorstedene Moss, Drammen og Oslo. Helseavdelingen har en utadrettet virksomhet mot helse- og omsorgstjenesten, helse- og omsorgspersonell og sentrale myndigheter. Avdelingen har varierte forvaltningsoppgaver, herunder å føre et overordnet tilsyn med virksomhetene og å behandle et stort antall tilsyns- og klagesaker, samt å veilede og undervise helsepersonell. Dette krever en robust faggruppe og de ca. 100 ansatte utgjør en bred sammensetning av fagkompetanse.

Helseavdelingen ledes av fylkeslege/avdelingsdirektør, som sammen med assisterende avdelingsdirektør utgjør avdelingens overordnede ledelse. De respektive seksjonene ledes av seksjonssjefer som inngår i avdelingens ledergruppe.

Vi har nå ledig stilling som seksjonssjef i seksjon for spesialisthelsetjeneste (kontorsted Oslo).

Seksjonen har om lag 30 medarbeidere og har ansvar for all spesialisthelsetjeneste innen somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling til 1,9 millioner innbyggere i Oslo og Viken.

Arbeidsoppgaver
Arbeidsoppgaver i stillingen vil være å lede og utvikle seksjonen og sikre tydelige prioriteringer.
Du vil ha personalansvar for seksjonens dyktige medarbeidere og fagansvar for seksjonens oppgaveportefølje som blant annet består av hendelsesbasert og planlagt tilsyn etter helse- og omsorgslovgivningen, klagesaker/rettighetssaker etter pasient- og brukerrettighetsloven, overprøving/kontroll av vedtak etter pasient- og brukerrettighetsloven kap. 4A og klagebehandling av vedtak etter psykisk helsevernloven § 4-4.

Rettsikkerhetsoppgaven å sikre at kommunenes bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med utviklingshemning skjer på en forsvarlig og lovlig måte, etter helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9, er midlertidig lagt til denne seksjonen.

Det tas forbehold om at seksjonenes oppgaveportefølje kan endres ved behov.


Kvalifikasjonskrav
  • Høyere relevant utdanning, fortrinnsvis medisinsk embetseksamen og norsk autorisasjon som lege, juridisk embetseksamen eller mastergrad i rettsvitenskap, eller annen relevant helse- og omsorgsfaglig utdanning på masternivå
  • Erfaring fra spesialisthelsetjenesten
  • Relevant ledererfaring
  • God samfunns- og rolleforståelse
  • Evne til å stå i og håndtere krevende situasjoner og faglige dilemmaer
  • Evne til å følge opp frister, målkrav og lojalitet til embetets prioriteringer
  • Gode skriftlige og muntlige fremstillingsevner
  • Gode IKT/digitale ferdigheter

Hvem er du?
Som leder er du trygg i lederrollen, har høy arbeidskapasitet, nytenkende og du skaper motivasjon. Du tar initiativ og ønsker å bidra til å videreutvikle dagens oppgaveløsning. Du er opptatt av et inkluderende og godt arbeidsmiljø, med stor takhøyde for faglige diskusjoner. Du er ansvarsbevisst, du skaper resultater og trives med et høyt tempo. Du er en god relasjonsbygger med gode samarbeidsevner og kommuniserer godt og tydelig internt og eksternt. Du identifiserer et problem raskt, er handlekraftig, fleksibel, og har evne til å løfte blikket for å se helheten. Du har også et stabilt og godt humør!

Som medlem i avdelingens ledergruppe evner du å se seksjonens fagområder som en del av avdelingens totale ansvarsområde og bidrar aktivt i avdelingens samlede utvikling.

Vi kan tilby
Spennende oppgaver i utviklingen av seksjonen, helseavdelingen og embete. Du får jobbe i et tverrfaglig og inkluderende arbeidsmiljø. Vi tilbyr gode velferdsordninger og fleksibel arbeidstid.

Stillingen lønnes som seksjonssjef - kode 1211 i lønnsspennet kr. 750 000 til 1 000 000 avhengig av faglige kvalifikasjoner og erfaring. Høyere lønn kan vurderes for spesielt kvalifiserte søkere. Fra lønnen trekkes 2 % til Statens pensjonskasse. Prøvetiden er på 6 måneder.

Har du spørsmål?
Ønsker du nærmere opplysninger om stillingen, ta gjerne kontakt med fylkeslege/avd.dir. Marianne Skjerven-Martinsen tlf. 32 26 68 51/913 84 968.

Fylkesmann er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av for eksempel alder, kjønn, funksjonshemming, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Søkere som tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, gjøres oppmerksom på at denne opplysningen kan bli brukt til registreringsformål ifm regjeringens inkluderingsdugnad. Embetet er IA-virksomhet (inkluderende Arbeidsliv).

Søknadsfrist
Søknadsfrist: 25. juni 2020

Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema.

Opplysninger om søkerne kan bli offentliggjort selv om de har bedt om å ikke bli ført opp på søkerlisten: jfr. Offentleglova §25. De det gjelder vil i så fall bli varslet før søkerliste settes opp.
Stillingskategori
Seksjonsleder
Arbeidsgiver
Fylkesmannen i Oslo og Viken
Kontaktperson
Navn: Marianne Skjerven-Martinsen
Tittel: Fylkeslege/avd.dir.
Telefon: 32 26 68 51 / 913 84 968
Arbeidssted
Stensberggata 27
0170 OSLO