Kort om arbeidsgiver
Arbeidsoppgåver
Koordinerande rådgivande overlege (KROL):
 • Vere ein brubyggar mellom NAV og helsevesenet
 • Sikre at den rådgivande legetenesta vert utført i samsvar med styringssignal og sentrale føringar
 • Vere bindeledd og fagleg koordinator for dei rådgivande legane
 • Medvirke til heilskapleg praksis og konsensus blant dei rådgivande legane og sjå dette i samanheng med praksis i dei øvrige resultatområda
 • Medvirke til systematisk kvalitetsutvikling av den rådgivande legetenesta
 • Fagleg ansvar for rettleiing av dei rådgivande legane
 • Vere medisinsk ressursperson for rådgivarar og andre medarbeidarar i NAV gjennom råd og rettleiing i enkeltsaker, møtedeltaking, kompetanseheving o.a.
 • Syte for nødvendig og hensiktsmessig opplæring av dei rådgivande legane 
 • Ivareta implementering av sentrale føringar og satsingar på fagområdet
 • Syte for utadretta samhandling og opplæring lokalt
Hvis KROL-funksjonen ikkje fyller heile arbeidstida, utfører KROL oppgåver som rådgivande lege.
Rådgivande overlege (ROL):
 • Vere medisinsk ressursperson for rådgjevarar og andre medarbeidarar i NAV gjennom råd og rettleiing i enkeltsaker, møtedeltaking, kompetanseheving o.a.
 • Vere ein brubyggjar mellom NAV og helsevesenet
 • Bidra i NAV sitt arbeid med ulike samarbeidsparter for å få fleire i arbeid og aktivitet.
Kvalifikasjonar
 • Norsk autorisasjon som lege, cand.med
 • Brei medisinsk kompetanse, gjerne innan arbeidsmedisin, samfunnsmedisin, fysikalsk medisin eller psykiatri 
 • Brei medisinsk erfaring frå pasientretta arbeid 
 • Faglig dyktig, med interesse for og forståing for trygdemedisin og NAV si rolle som samfunnsaktør 
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, herunder vere fortruleg med å kommunisere via videokonferanse, samt bruk av ulike elektroniske samhandlings- og saksbehandlingsløysingar 
 • Gode munnlege og skriftlege kommunikasjonsferdigheiter på norsk
Personlege eigenskaper
 • Evne til å arbeide målretta, nøyaktig og effektiv
 • God evne til å samarbeide og arbeide tverrfagleg; kunne samarbeide med andre legar og tilsette i NAV utan medisinsk utdanning
 • Gode pedagogiske evner
 • Engasjement for det samfunnsmedisinske fagfeltet
Av personlege eigenskapar ser vi særskilt på samarbeidsevner, evne til å arbeide strukturert, målretta og effektivt.
Vi tilbyr
 • Krevande, spanande og meiningsfylte arbeidsoppgåver
 • Eit aktivt og engasjert arbeidsmiljø med høg fagleg kompetanse
 • Deltaking i landsdekkande nettverk for rådgivande legar i NAV 
 • Tilrettelegging for spesialisering
 • Løn som rådgivande overlege i stillingskode 1250, lønsspenn frå kr. 731 400 – 848 800 per år. Løn som koordinerande rådgivande overlege i stillingskode 1250, lønnsspenn kr. 848 800 - 922 300 per år. Høgare løn kan vurderast for særleg kvalifiserte kandidatar. 
 • God pensjonsordning gjennom Statens Pensjonskasse (frå løna vert det trekt 2%) 
 • Moglegheit for fagleg utvikling gjennom utdanningspermisjon med løn, jf. særavtale om arbeidsvilkår for rådgivande legar i NAV
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
NAV
NAV Vestland
Kontaktperson
Navn: Emilie Ingjerd Øy Pons
Tittel: Avdelinsleiar NAV Tiltak Vestland
Telefon: emilie.pons@nav.no
E-post: 455 17 120
Hjemmeside
Arbeidssted
Region Berge, Sunnfjordm evet. Sunnhordaland
C. Sundtsgate 29
5004 BERGEN