Kort om arbeidsgiver
Vi har ledig stilling som seksjonsleder ved seksjon patologi spesialister, Nordbyhagen. Stillingen er knyttet til en overlegestilling med rutinediagnostikk i en definert andel av stillingen.  
Avdeling for patologi er organisert under Divisjon for diagnostikk og teknologi. Avdelingen mottar prøvemateriale fra Akershus
universitetssykehus, spesialister og primærhelsetjenesten i området.
Avdelingen er kjent for å være godt organisert, å ha rask prøveflyt og et meget hyggelig arbeidsmiljø.
 
Seksjonen har 17 overleger, hvorav 3 er tilknyttet Universitetet i Oslo, og 5 LIS. Avdelingen er godkjent for hele utdanningsløpet. Seksjonen er delt i 3 større fagområder, og besvarer ca. 38000 histologiske prøver, 43000 cytologiske prøver og 200 obduksjoner pr år. Avdellingen har stabilt og godt kvalifisert personell som samarbeider godt, og er opptatt av god kvalitet i alle ledd. 

Arbeidsoppgaver
Seksjonsleder har et helhetlig og enhetlig system- og medisinsk faglig ansvar for seksjonen. Seksjonsleder har avdelingsleder som sin nærmeste overordnede.
Det forventes at seksjonsleder deltar i avdelingens ledergruppe og aktivt bidrar til avdelingens utvikling innenfor vedtatte rammer og retning.
Som en del av foretakets lederlinje forventes det også at seksjonsleder bidrar til å oppfylle divisjonens og foretakets mål og forventninger.

Stillingens lederansvar: 
Ansvar for at drift og utvikling av pasienttilbudet/ tjenestetilbudet i seksjonen er i samsvar med avdelingens oppdrag, mål, strategier og planer, og gjeldende rammer (lovverk, nasjonale retningslinjer og prosedyreverk)

Ansvar for at seksjonen har forsvarlig bemanning og kompetanse, inkludert kompetanseutviklingsplan

Ansvar for at seksjonen arbeider kontinuerlig med kvalitet og pasientsikkerhet og når målsettinger som er knyttet til kvalitetsindikatorer

Ansvar for å stimulere til å legge til rette for faglig forbedringsarbeid

Ansvarlig for at seksjonen har et system for og gjennomfører internkontroll, sikre god meldekultur og oppfølging av tiltak ved avvik

Sikre samarbeid internt i foretaket og god samhandling med fastlegene for å oppnå gode pasientforløp

Sikre godt kjennskap til beredskap ved:
- å ha oppdatert beredskapsplan for seksjonen, i samsvar med overordnet planverk
- at ansatte har opplæring i beredskapsplanverket og definerte oppgaver

Ansvar for systematisk HMS arbeid og samarbeid med tillitsvalgte og vernetjeneste

Ansvar for å disponere personalet i henhold til planlagt aktivitet og bemanningsplaner

Rekruttere og utvikle medarbeidere med riktig kompetanse i sin seksjon

Ansvar for oppfølging av medarbeidere og deres arbeid mot foretakets og seksjonens mål

Ansvar for gjennomføring av medarbeidersamtaler, sykefraværsoppfølging,  medarbeiderundersøkelser mv.

Ansvar for å sikre et godt og forsvarlig arbeidsmiljø i sin seksjon

Kvalifikasjoner
Lege, spesialist i patologi
Evt. administrasjon og ledelse 
Må beherske norsk eller skandinavisk språk skriftlig og muntlig  

Personlige egenskaper
Personlig egnethet, inklusive evne til å motivere og inspirere medarbeidere.
Evne og vilje til å involvere medarbeidere og sørge for reell medvirkning i ulike prosesser

Vi tilbyr
Spennende oppgaver innen et fagområde i vekst og utvikling.
Lederutvikling.
Lønn etter avtale.
Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks. hytteutleie, teaterbilletter og mye annet.
Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud.
Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass.
Sentral beliggenhet i landlige omgivelser kort reisevei fra Oslo
Stillingskategori
Seksjonsleder
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Avd. for patologi
Kontaktperson
Navn: Ulla Randen
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 99647763
Hjemmeside
Arbeidssted
Sykehusveien 25
1474 LØRENSKOG