100 % avtalehjemmel for spesialistpraksis i øyesykdommer – medisinsk oftalmologi vil bli ledig etter nærmere avtale. Det er en forutsetning at søker har erfaring med undersøkelse og behandling av barn. Praksisen er i dag lokalisert til Kongens gate 30, 4610 Kristiansand.
 
Dagens lokaler tilfredsstiller ikke kravene til universell utforming. Den som tildeles hjemmelen må enten pusse opp lokalene slik at de tilfredsstiller slike krav eller etablere seg i nye lokaler som fyller kravene. Helse Sør-Øst RHF ønsker at den som tildeles hjemmelen lokaliserer seg i en gruppepraksis med andre avtalespesialister eller fastleger/annet helsepersonell i Agder, i egnede lokaler med universell utforming. 
 
Betingelser for overdragelse av hjemmel avtales med nåværende innehaver i samsvar med reglene i Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening.
 
Praksis med avtalehjemmel skal drives i samsvar med nevnte rammeavtale. Full avtale forutsetter 37,5 timers ukentlig arbeidstid i 44 uker pr. år, inkludert administrasjon av praksis.
Databasert pasientadministrativt system og tilkopling til Norsk Helsenett forutsettes.
 
Avtalespesialisten skal bidra til å oppfylle ”sørge-for”-ansvaret til Helse Sør-Øst RHF. Det innebærer bl.a. at avtalespesialisten skal foreta undersøkelser, diagnostikk og behandling i samsvar med regionale og nasjonale mål og prioriteringer og lovverk, jf. rammeavtalens punkt 4.1. I «sørge for» ansvaret er det og en forventning at avtalespesialist skal bidra til å redusere ventelister ved aktuelt HF.
 
Søkere må ha evne og vilje til tverrfaglig samarbeid og samarbeid med øvrig primær og spesialisthelsetjeneste, blant annet i forhold til prioritering av pasienter.
 
Søkerne vil bli vurdert ut fra faglige kvalifikasjoner og erfaring, samarbeidsevner og personlig egnethet.
 
Det er ønskelig med bred poliklinisk erfaring.
 
Det forutsettes samarbeidsavtale mellom avtalespesialisten og relevant HF samt andre institusjoner som bidrar til å oppfylle RHF «sørge-for»-ansvar. jf. Rammeavtalen §1.3.  


Nærmere opplysninger: Spesialist Kjell R. Hoff telefon 92428208 eller rådgiver Anita Jensen, Anita.Jensen@helse-sorost.no


Søknad sendes elektronisk via søknadsskjema i webcruiter.
 
Vi gjør oppmerksom på at HPR nr., dato for norsk autorisasjon og spesialistgodkjenning skal legges inn under «CV-elementer – Legg ved HPR» Legg også ved kopi av autorisasjon og spesialistgodkjenning.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Sør-Øst RHF
Kontaktpersoner
Navn: Kjell R. Hoff
Tittel: spesialist
Telefon: 92428208
Navn: Anita Jensen
Tittel: rådgiver
E-post: Anita.Jensen@helse-sorost.no
Arbeidssted
Agder
4436 GYLAND