100 % driftsavtale for spesialistpraksis i nevrologi er ledig for overtakelse per 1.1.21. Praksisen er lokalisert til Fredrikstad, Kirkebrygga 2-4, og er del av en to-legepraksis innen nevrologi.
 
Praksis med avtalehjemmel skal drives i samsvar med Rammeavtalen som er inngått mellom de fire regionale helseforetakene og den norske legeforening. Full avtale forutsetter 37,5 timers ukentlig arbeidstid i 44 uker pr. år, inkludert administrasjon av praksis. Plassering av praksisen i driftstilskuddsklasse er gjenstand for forhandlinger.
 
Databasert pasientadministrativt system og tilkopling til Norsk Helsenett forutsettes.
 
Avtalespesialisten skal bidra til å oppfylle ”sørge-for” ansvaret til Helse Sør-Øst RHF. Det innebærer bl.a. at avtalespesialisten skal foreta undersøkelser, diagnostikk og behandling i samsvar med regionale og nasjonale mål og prioriteringer og lovverk, jf rammeavtalens punkt 4.1. I «sørge for» ansvaret er det og en forventning at avtalespesialist skal bidra til å redusere ventelister ved aktuelt HF.
 
Søkere må ha evne og vilje til tverrfaglig samarbeid og samarbeid med øvrig primær og spesialisthelsetjeneste, blant annet i forhold til prioritering av pasienter.
 
Søkerne vil bli vurdert ut fra faglige kvalifikasjoner og erfaring, samarbeidsevner og personlig egnethet.
 
Det forutsettes at søkere har bred nevrologisk erfaring. Det er ønskelig at søkerne har kompetanse til å vurdere indikasjon og utføre ultralyd av halskar.
 
Avtalepraksis skal drives i egnede lokaler med universell utforming. Helse Sør-Øst RHF ønsker at den som tildeles hjemmelen lokaliserer seg i en gruppepraksis med andre avtalespesialister eller fastleger/annet helsepersonell. 
 
Det forutsettes samarbeidsavtale mellom avtalespesialisten og relevant HF samt andre institusjoner som bidrar til å oppfylle RHF sørge for ansvar, jf. rammeavtalens punkt 1.3.


Nærmere opplysninger: spesialist Henning Hellum tlf. 901 18 669 eller rådgiver Anita Jensen, Anita.Jensen@helse-sorost.no


Søknad sendes elektronisk via søknadsskjema i webcruiter.
 
Vi gjør oppmerksom på at HPR nr., dato for norsk autorisasjon og spesialistgodkjenning skal legges inn under «CV-elementer – Legg ved HPR» Legg også ved kopi av autorisasjon og spesialistgodkjenning.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Sør-Øst RHF
Kontaktpersoner
Navn: Henning Hellum
Tittel: spesialist
Telefon: 90118669
Navn: Anita Jensen
Tittel: rådgiver
E-post: Anita.Jensen@helse-sorost.no
Arbeidssted
Kirkebrygga 2-4
1606 FREDRIKSTAD