Kort om arbeidsgiver
Generell organisering av legetjenesten i Eigersund kommune:
Eigersund kommune har ca. 15 000 innbyggere, der hovedparten er bosatt i Egersund by. Eigersund er den største kommunen i Dalane regionen, som har knappe 25 000 innbyggere.

Eigersund kommune har i dag 13 fastleger i kommunen. Av disse er 11 fastleger organisert som selvstendig næringsdrivende og 2 fastleger er kommunalt heltidsansatt. Videre har kommunen LIS-1 lege, som er lokalisert ved Eigersund kommunale legesenter.

Allmennlegetjenesten i Eigersund kommune er beskrevet i egen plan som er godkjent av kommunestyret.  Eigersund kommune følger de til enhver tid gjeldende avtaler mellom Kommunenes organisasjon (KS) og Den Norske Legeforening (Dnlf).

Opplysninger om hjemmelen:
Praksisen (Sjukehusdoktoren legesenter) drives i leide lokaler i samme bygning som Lagård bo- og servicesenter og Dalane Interkommunale legevakt . Praksisen drives sammen med to andre leger i privat organisert fellespraksis. Samarbeidet er for tiden organisert slik at en av de øvrige legene tar seg av alt administrativt arbeid vedrørende driften.
Det er knyttet til sammen 3 årsverk hjelpepersonell fordelt på fire ansatte til legesenteret.

Legesenteret tar hånd om ØH for sine egne pasienter alle hverdager fra 08-16. Ferier avvikles etter innbyrdes avtaler.

Nåværende pasientliste er på 1050 listepasienter. Ved utlysning  er det ikke knyttet offentlig legearbeid opp til hjemmelen, men dette kan på sikt bli aktuelt med inntil 7.5 timer pr. Uke. Dette er avhengig av kvalifikasjoner hos søker. Hjemmelsinnehaver inngår i dekning av legevakt der det må påregnes 1-3 vakter pr. måned. 

Legevakt:  
Legevakt hverdager 08-15: Legevakt ivaretas på skift av fastleger i Eigersund kommune.

Legevakt kveld/natt, helg og helligdager:

I Dalaneregionen er det organisert bemannet interkommunal legevakt, lokalisert sentralt på Lagård i Egersund. Legevakten er organisert i samme bygg som ambulansetjenesten.  Det er for tiden 15-16 delt vakt. Legevakten er organisert som tilkallingsvakt på hverdager fra kl. 16 – 23 og helg og høytider fra kl. 08-23. Fra kl. 23 til 08 neste dag  har legen fast timeavlønning med tilstedeplikt iht. sentral tariffavtale.

Økonomi:
Avgående lege vil fremsette krav om overdragelsessum (inventar og goodwill) ved overdragelse av virksomheten til tiltredende lege. Det økonomiske oppgjøret mellom avgående og tiltredende lege er et privat anliggende mellom de to og er Eigersund kommune uvedkommende. For øvrig vises til vilkår og regler for hjemmelsoverdragelse som fremgår av rammeavtalen mellom KS og legeforeningen (ASA 4310).

     
Kvalifikasjoner
  • Norsk autorisasjon som lege.
  • Søkere må ha fullført turnustjeneste/LIS-1 eller fått godkjent tilsvarende tjeneste av helsedirektoratet som gir mulighet for å praktisere som fastlege.
  • Gjeldende fra 1.mars 2017 ble det endringer i kompetansekravene for å få avtale med Helfo om direkte oppgjør og refusjonsrett. Leger i allmennpraksis må være godkjent allmennlege, spesialist/være under spesialisering i allmennmedisin, eller oppfylle vilkår som gjelder for å få unntak fra kompetansekravet – se helfo.no/nytt-kompetansekrav-for-leger-i-allmennpraksis.
  • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
  • Det stilles krav om gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig. Språknivå vil bli vektlagt i ansettelsesprosessen.
  • Norsk arbeids- og oppholdstillatelse
  • Vi søker etter en faglig dyktig lege.
  • Politiattest ikke eldre enn tre måneder vil bli krevd.
Vi tilbyr:
Eigersund kommune vil legge til rette for videreutdanning til spesialist i allmennmedisin og utnytte de til enhver tid gjeldende muligheter for økonomisk støtte til dette.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Eigersund kommune
Kontaktpersoner
Navn: Velle Espeland
Tittel: Nåværende hjemmelsinnehaver
Telefon: 909 61 012
Navn: Bjarne Rosenblad
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 920 81 879
Arbeidssted
Sjukehusdoktoren legesenter
Bøckmans gate 2
4370 EGERSUND