Kort om arbeidsgiver
Det er ledige fastlegehjemler ved legekontorene Forus legesenter, Klubbgaten legesenter og hos lege Jon Geir Tengesdal. I tillegg utlyses deleliste ved Mariero legesenter. Hjemlene har ulik listestørrelse. Noen blir ledige omgående, andre i løpet av sommeren. Tidspunkt for overdragelse av hjemmel kan avtales med hjemmelshaver. 
Ved tiltredelse i fastlegehjemmel, vi det vurderes å tildele rekrutteringstilskudd ved denne utlysningen. 
Betingelser for overtagelse av praksisen må avtales med nåværende hjemmelshaver, i tråd med sentrale avtaler. Det forutsettes at praksisen videreføres i samme lokaler. Legepraksisen inngår i et økonomisk og faglig fellesskap og det forutsettes at hjemmelshaver inngår internavtale og selskapsavtale med de andre legene før inntreden i gruppepraksisen.

Dersom en hjemmel ikke blir besatt på vanlig måte, kan det ved enkelte av legekontorene bli aktuelt å tilby vikarstilling på inntil 1-2 år. Både ved overtakelse av hjemmel og ved ev vikariat er det mulig å søke om utdanningsstøtte til spesialisering.
Fastlegepraksiser i Stavanger kommune skal drives i henhold til lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, fastlegeforskriften og annen relevant helselovgivning, på de vilkår som fremgår av ASA 4310, samt lokale føringer gitt av kommunen. Hjemmel tildeles som enkeltvedtak etter forvaltningsloven.

Forus legesenter - 2 hjemler med listestørrelse 600, tiltredelse så snart som mulig.  
Forus legesenter har i dag 3 fastlegehjemler. Hjemmelen som utlyses er en av hjemlene som nå deles i to.  Legesenteret har sameie med tannlegekontor og p.t. en fotterapeut. Det er tilknyttet 3 helsesekretærer til legesenteret. Senteret har et godt og stabilt arbeidsmiljø. Journalsystem er Infodoc Plenario. Her er det allerede tilknyttet rekrutteringstilskudd til hjemlene.
Kontakt; Daglig leder Bård Moe, tlf 90960993 
 
Klubbgaten legesenter -1 hjemmel med listestørrelse 735, tiltredelse så snart som mulig. 
Klubbgaten legesenter er et 3-legesenter, sentralt i Stavanger. En av fastlegene som har jobbet i byen siden 1980 går av med pensjon. Denne hjemmelen ble i 2019 delt i to, og en ny lege begynte ved senteret høsten 2019. Nå lyses resthjemmel med mulighet for listeøkning. Kontoret har tre helsesekretærer i fulle stillinger. Kontoret benytter Infodoc Plenario journalsystem. Senteret er godt utstyrt med ultralyd, 24t blodtrykksmåler osv. Eget undervisningsrom og mulighet for parkeringsplass.  
Kontaktperson: Avtroppende lege Olav Thorsen, tlf 91316476  

  
Lege Jon Geir Tengesdal –1 hjemmel deles i to med listestørrelse på 750, tiltredelse primo oktober 
Da avtroppende lege går av med pensjon, deles hjemmelen i to og åpner muligheten for at to leger kan starte samtidig og bygge opp listen fra listetall på ca 750 pasienter hver. Legesenteret holder til i Madlakrossen i lokaler som enkelt kan tilpasses to leger. Hjemmelen har brukt system X journalsystem. Det er for tiden hjelpepersonell i til sammen 1,6 stillinger tilknyttet senteret. Avtroppende lege har stilt seg til disposisjon for veiledning og opplæring av nye kolleger.  
Kontakt: Avtroppende lege Jon Geir Tengesdal tlf 90560644 etter kl 15

  
 Mariero legesenter - 1 deleliste, tiltredelse primo september
Legesenteret Mariero søker deleliste. Primært ønsker nåværende hjemmelsinnehaver ved oppstart av deleliste å arbeide 40% og ny kollega 60% . Legesenteret Mariero har kontor i 2 etasje i handlesenteret Obs på Mariero med gode parkeringsmuligheter. Legesenteret har i dag 5 leger med avtalehjemmel og stilling for ALIS-næring.
Praksisen er velutstyrt og har moderne laboratorium. Journalsystemet er CGM. 
Nåværende listelengde er 1050 pasienter. Legesenteret er organisert som AS med selskapsavtale og internavtale. 
Kontaktperson: Hjemmelshaver Ruth Midtgarden mitt 93818987 

Hjemlene kan bli tillagt 20% offentlig allmennlegearbeid 
Deltakelse i offentlig legevaktsarbeid. Stavanger kommune har 2 interkommunale legevakter, Ryfylke legevakt og Stavanger legevakt.

  Kvalifikasjoner
Spesialister i allmennmedisin oppfordres til å søke.
 • Gyldig legeautorisasjon uten begrensninger
 • Godkjent turnus/LIS 1 eller tilsvarende med rett til trygderefusjon
 • Spesialiseringsforløp i allmennmedisin er påbegynt, eller du er villig til på starte opp på dette. Det vil legges til rette for at leger som ikke er spesialist i allmennmedisin, kan gjennomføre spesialiseringen.
 • Erfaring fra allmennmedisin vektlegges
 • Krav om politiattest 
Personlige egenskaper
 • Personlig egnethet vil vektlegges i stor grad
 • Gode samarbeidsevner med kollegaer
 • God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne. Krav om minimum B2 nivå (Bergenstesten) 
 • Selvstendig evne til å drive praksis 
Vi tilbyr
 • Stavanger kommune har eget kvalitetsråd for legetjenesten og er opptatt av kvalitet i alle tjenesteledd. Det legges opp til godt samarbeid mellom fastlegetjenesten og spesialisthelsetjenesten/ Kommunale tjenesteområder. 
 • Stavanger kommune har implementert Leve hele Livet som strategi i tjenesteutvikling. Her har fastlegene en viktig rolle.
 • Fastlegene og Stavanger kommune har et velfungerende allmennlegeutvalg og samarbeidsutvalg 
 • Utdanningsstøtte til spesialisering i allmennmedisin, f eks mulig å søke om kompensasjon for fravær i praksis ved obligatoriske kurs..
 • Mulighet for rekrutteringstilskudd ved tilsetting i hjemmel ved denne utlysningen etter vurdering
 
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Stavanger kommune
Samfunnsmedisin
Kontaktpersoner
Navn: Marit Johanne Anda
Tittel: Konst. Helsesjef
Telefon: 51508560
Navn: Line Cecilie Christiansen
Tittel: Legespesialist
Telefon: 95020579
Navn: Gro Merete Ringsø
Tittel: Seniorrådgiver
Telefon: 91163327
Arbeidssted
Stavanger
Arne Rettedalsgt 12
4068 STAVANGER