Kort om arbeidsgiver
Anställningen som professor i pediatrik är placerad vid avdelningen för pediatrik inom institutionen för Kliniska Vetenskaper, Sahlgrenska akademin. Vid avdelningen för pediatrik bedrivs omfattande forskning på det växande barnet inom både medicinska och kirurgiska ämnen med framför allt kliniska studier, experimentell forskning och även forskning utgående från kvalitetsregister. Avdelningen deltar i fakultetens olika utbildningsprogram (fr.a. läkarutbildningen termin 11), och bedriver flera SK-kurser samt forskarutbildningskurser för doktorander på avancerad nivå.      

Ämne: Pediatrik

Ämnesbeskrivning
Pediatrik omfattar all form av forskning och läkarvård kring barns hälsa och sjukdom alltifrån diabetes, onkologi, allergi, astma, barnkirurgi, endokrinologi, gastroenterologi, kardiologi, nefrologi, neonatologi, neurologi och habilitering.                

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår undervisning, kursansvar, handledning och examination i kurser på grund- och avancerad nivå inom institutionens och Sahlgrenska Akademins utbildningar. Arbetet innebär att utveckla och samordna lärandemål, läraktiviteter, nya pedagogiska metoder, handleda i lärarprojekt för docentur, examinationsformer och bedömningskriterier i relation till innehåll, syfte och aktuell pedagogisk forskning samt kvalitetssäkra utbildningen med validerade utvärderingsformer. I arbetsuppgifterna ingår att bedriva självständig forskning på internationell nivå, som leder till publikationer i tidskrifter med hög genomslagskraft, erhållna nationella eller/och internationella externa forskningsanslag, samt att bedriva handledning inom forskarutbildningen. Ledningsuppdrag i form av studierektor och kursledare kan komma att ingå i arbetsuppgifterna. Den kliniska tjänstgöringen kommer att vara knuten till den kliniska verksamhet som motsvarar innehavarens specialitet. Anställningen innefattar samverkan med det omgivande samhället samt administrativa uppdrag.           

Behörighet
Behörig för anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3-4 §§ högskoleförordningen samt i Göteborgs universitets egen anställningsordning.

Behörig att anställas som professor är den som har visat dokumenterad pedagogisk skicklighet. Den sökandes pedagogiska meriter kommer att bedömas utifrån de universitetsgemensamma kriterier som gäller för excellenta lärare vid universitetet. Bedömningen utgår från den sökandes dokumenterade och reflekterande pedagogiska praktik. Dessutom visad vetenskaplig skicklighet. Legitimation som läkare och specialistkompetens i pediatrik är ett krav.  

Enligt Högskolelagen 3 kap 8 § får en förenad anställning innehas bara av den som uppfyller behörighetskraven för både anställningarna. Avsikten är att den som ska anställas ska tjänstgöra som överläkare där svensk läkarlegitimation och specialistbevis är ett krav.

Bedömningsgrund
Bedömningsgrunder vid anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3-4§§ högskoleförordningen samt i Göteborgs universitets egen anställningsordning.

Pedagogisk skicklighet i första hand och vetenskaplig skicklighet i andra hand. Klinisk och administrativ skicklighet i tredje hand. Vid tillsättningen kommer särskild vikt att tillmätas samarbetsförmåga och pedagogisk skicklighet enligt universitets kriterier för excellenta lärare. Därutöver förmåga att leda forsknings- och utvecklingsarbete, förmåga att attrahera doktorander och forskningsmedarbetare, och förmåga att erhålla externa anslag.  

Sökande som saknar formell högskolepedagogisk utbildning vid Göteborgs universitet förväntas genomgå sådan eller få motsvarande högskolepedagogisk utbildning vid annat lärosäte validerad inom ett år från att anställningen påbörjats. Den som föreslås som innehavare av anställningen kommer att få sin högskolepedagogiska meriter prövade innan beslut om anställning fattas av rektor.

Anställning
Anställningen är en tillsvidareanställning, heltid 100%, placering vid Institutionen för Kliniska vetenskaper

Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse

Tillsättningsförfarande
  • Behörighetsgranskning av sökandes handlingar genomförs efter sista ansökningsdag
  • Sökandes handlingar skickas till externa sakkunniga för bedömning
  • Ärendet behandlas i Sahlgrenska akademins Lärarförslagsnämnd
  • Lärarförslagsnämnden lämnar förslag på kandidat
  • Prövning/validering av föreslagen kandidats högskolepedagogiska meriter genomförs
  • Ärendet förs till rektor för beslut

Kontaktuppgifter för anställningen
Var vänlig att kontakta:
Prefekt Peter Naredi, mail peter.naredi@gu.se, tel 0313428345
Avdelningschef Jovanna Dahlgren, jovanna.dahlgren@gu.se, 0766-186737

Fackliga organisationer
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: http://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/lediga-jobb/fackliga-kontaktpersoner

Ansökan
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Ansökan ska utformas enligt Sahlgrenska akademins anvisningar för läraranställningar: Anvisning ansökan klinisk anställning

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Norera särksilt att följande dokument ska bifogas i ansökan:
- Doktorsexamensbevis (på svenska eller engelska)
- Legitimation som läkare
- Intyg om specialistkompetens inom pediatrik
- Max 10 vetenskapliga skrifter som sökande särskilt önskar åberopa
- Dokumentation som styrker doktorandhandledning
- Dokumentation som styrker högskolepedagogisk utbildning/meriter
- Övriga intyg / bevis / betyg som styrker sökandes kvalifikationer

Vetenskapliga publikationer, skrifter och liknande som inte finns i elektronisk form ska skickas till och materialet ska vara tydligt märkt med referensnummer PAR 2020/42:

Göteborgs universitet
Sahlgrenska akademin
HR-avdelningen
Box 400
405 30 Göteborg

Materialet ska vara tydligt märkt med referensnummer PAR 2020/42

Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga med engelska som arbetsspråk.

Ansökan ska vara inkommen senast: 2020-06-16
Stillingskategori
Professor
Arbeidsgiver
Göteborgs Universitet
Kontaktpersoner
Navn: Peter Naredi
Tittel: Prefekt
Telefon: +46 313428345
E-post: peter.naredi@gu.se
Navn: Jovanna Dahlgren
Tittel: Avdelningschef
Telefon: +46 766186737
E-post: jovanna.dahlgren@gu.se
Hjemmeside
Søknad
Søknad merkes: PAR 2020/42
Søknad sendes: Göteborgs universitet, Sahlgrenska akademin
HR-avdelningen, Box 400
405 30 Göteborg
Sverige
Sverige
Arbeidssted
Inst för kliniska vetenskaper
405 30 GÖTEBORG
sweden