Avdeling for blod- og kreftsykdommer har strålebehandlingsenhet, poliklinikk, seksjon for palliasjon, èn
hematologisk og èn onkologisk sengepost.

Hematologiseksjonen har ansvar for
hematologiske sykdommer inklusive akutte leukemier og lymfomer. Hematologisk
seksjon er lokalisert til 2K hvor det både er inneliggende pasienter samt
drives poliklinikk og dagbehandling.

Avdelingen har gruppe I godkjenning for utdanningen i grenutdanningen i
blodsykdommer, med krav om 6 mnd tjeneste ved annen avd som utfører
høydosebehandling.

Tiltredelse etter avtale men senest 31.08.2020. Det lyses ut en stilling, ved intern ansettelse vil det bli behov for ytterligere stilling.

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.

Stillingen lyses ut på nettsiden legejobber.no.

Arbeidsoppgåver

 • Klinisk arbeid i døgnpost og poliklinikk
 • Delta i avdelingens forvaktsordning for hematologi/onkologi
 • Arbeide i tverrfaglige team
 • Delta i faglig utviklingsarbeid og tjenesteutvikling
 • Delta i avdelingens øvrige drift
 • Bidra til utarbeidelse og oppdatering av avdelingens rutiner og prosedyrer 
 • Undervisningsoppgaver                     

Kvalifikasjonar

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Relevant yrkeserfaring og klinisk erfaring blir vektlagt
 • Akademisk kompetanse vil bli vektlagt
 • Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå.  

Personlege eigenskapar

 • Motivasjon og interesse for fagfeltet  
 • Kommuniserer tydelig og forståelig overfor pasienter og kollegaer   -  Evne til å bidra positivt til et faglig og kollegialt godt miljø     
 • God faglig vurderingsevne, og arbeider målrettet og strukturert
 • Oversikt over egne oppgaver, også under skiftende omstendigheter. Kan delegere og følge opp delegerte oppgaver  
 • Gode samarbeidsevner og personlig egnethet vektlegges     
 • Punktlig og pålitelig     
 • Fleksibel og løsningsorientert

Vi tilbyr

 
 • En avdeling med alle typer hematologiske pasienter i et travelt og spennende faglig miljø
 • Hematologisk seksjon har et nært samarbeid med onkologisk seksjon, noe vi ser på som en ubetinget fordel for begge parter
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskoms
 • En veldig god pensjonsordning
 • Yrkesskadeforsikring, gruppelivsforsikring og tjenestereiseforsikring
 • Avdelingen legger til rette for gjennomføring av alle deler av spesialistutdanningen
 • Du vil få en veileder i tråd med kravene til spesialistutdanning
 • Trivelig arbeidsmiljø
 • Høyt faglig nivå
 • Faglig og personlig utvikling
 • Gode velferdsordninger som bl.a. bedriftsidrettslag og turgruppe                                        
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Stavanger HF
Kontaktpersoner
Navn: Bjørnar Gilje
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 51518106
Navn: Einar Haukås
Tittel: Seksjonsoverlege
Telefon: 51 51 83 83
Arbeidssted
Avdeling for blod- og kreftsykdommer, Helse Stavanger HF
Gerd Ragna Bloch Thorsens gate 8
4019 Stavanger