Kort om arbeidsgiver

Autismeavdelingen, Glenne regionale senter for autisme, har ledig 100% stilling som overlege - Spesialist i voksenpsykiatri eller barne- og ungdomspsykiatri.  

Autismeavdelingen, Glenne regionale senter for autisme, er en avdeling i klinikk psykisk helse og rusbehandling som har utredning, diagnostikk og behandling
av autismespekterforstyrrelser (ASF) for mennesker i alle aldre som sine
kjerneoppgaver. Avdelingen er unik med sitt helhetlige tilbud for både barn og
voksne, noe som muliggjør ivaretakelse av livsløpsperspektiv og kontinuitet. Vi
er et rent poliklinisk og ambulant tilbud som foregår på dagtid. Avdelingen er også
en regional kompetansetjeneste i Helse Sør-øst med ansvar for fagutvikling og
formidling av kompetansetjenester innen autismespekterforstyrrelser i samarbeid
med kommuner og spesialisthelsetjenester. Vi ønsker å videreutvikle avdelingen
mtp aktiv forskning og forbedringsarbeid og se på muligheten for å etablere et
kvalitetsregister.

Avdelingen har sammensatt kompetanse hvor overlege, psykologspesialist, psykolog og ansatte med master i helsefag eller pedagogiske fag inngår.  Pasientene
inngår i pakkeforløp psykisk helse hhv barn og voksne, utredning og behandling.
Utredning foregår i tverrfaglig team. Det tilbys ulike spesialiserte
behandlingstilbud som tidlig intensiv behandling for små barn med
autismespekterforstyrrelser (EIBI), foreldreveiledningsgruppe, psykoedukative
behandlingsforløp for ungdom og voksne, behandling av komorbide tilstander som angstlidelser,
depresjon og tvangslidelser der autismevanskene må hensyntas, samt medikamentell
behandling. Indirekte behandling gjennom systematisk veiledning til kommunens
tjenesteytere og pårørende utgjør en vesentlig komponent av avdelingens tilbud.

Arbeidsoppgaver

 • Spesialistansvar for utredning, diagnostisering og behandling
 • Bidra i utredning, diagnostisering, behandling og oppfølgning av pasienter, barn, ungdom og voksne, selvstendig og i team. Hovedansvar for de voksenpsykiatriske vurderingene.
 • Psykiatriske og somatiske vurderinger av pasienter under utredning og behandling for ASF
 • Behandling av komorbide tilstander
 • Medikamentell behandling
 • Selvmordsrisikovurderinger
 • Deltakelse i undervisningsoppgaver internt og eksternt
 • Bidra i fagutvikling /forskningsaktivitet og prosjektarbeid Alle ansatte forventes å bidra i de regionale kompetansetjenestene

Kvalifikasjoner

 • Legespesialist i voksenpsykiatri eller barne- og ungdomspsykiatri, helst med erfaring fra begge felt. Må kunne jobbe både med barn og voksne.
 • Leger med norsk autorisasjon uten spesialistkompetanse, i siste fase av spesialisering, og med relevant kompetanse og interesse for fagfeltet kan også søke.
 • Søker bør ha erfaring med klinisk arbeid med mennesker med autismespekterforstyrrelser
 • Forskningskompetanse er ønsket! Ved PhD-kompetanse kan det være aktuelt med delt klinisk/forsknings/fagutviklingsstilling med definerte oppgaver
 • Ønskelig med kompetanse innen forbedringsmetodikk.
 • Høyt faglig nivå, forankret i kunnskapsbasert praksis
 • God evne til skriftlig dokumentasjon
 • Må beherske norsk språk skriftlig og muntlig for forsvarlig yrkesutøvelse

Den som får tilbud om stillingen må legge frem politiattest etter Lov om helsepersonell § 20 a                  

Personlige egenskaper

 • ønsker å bidra aktivt og målrettet i å løse avdelingens oppdrag og videre utvikling.  
 • er utviklingsorientert, nysgjerrig og har god evne til å forvalte faglig grunntenkning over i målrettet og avgrenset utredning og behandling
 • kan jobbe strukturert, stabilt, fleksibelt, selvstendig og kunne håndtere høyt tempo
 • har god arbeidskapasitet
 • er løsningsorientert, ansvarsbevisst og beslutningsdyktig
 • har gode samarbeidsevner, god evne til å gi veiledning til kollegaer og samarbeidspartnere    

Den som ansettes forutsettes å holde seg faglig oppdatert
Personlig egnethet, relevant erfaring og gode relasjonelle egenskaper tillegges avgjørende vekt.

Vi tilbyr

 • Vi kan tilby spennende utfordringer i et fagmiljø som er veletablert, inspirerende og hele tiden i utvikling
 • En tydelig faglig og verdiorientert grunntenkning
 • Spennende kombinasjon av klinisk arbeid og forskning/fagutvikling innen spesialisert område
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Gode velferdsordninger, med blant annet bedriftsidrettslag, personalhytter og kunstforening 

Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning. Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner
som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse.

Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset i Vestfold HF
Kontaktperson
Navn: Hilde Tafjord
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 91121434
Hjemmeside
Arbeidssted
Glenne regionale senter for autisme, Sykehuset i Vestfold HF
Fogdeveien 55
3184 Borre