Kort om arbeidsgiver
Vi søker etter en dedikert og dyktig kollega i 100 % stilling over tre år som doktorgradsstipendiat.

Stipendiatstillingen utgår fra prosjektet ”BMJ Rapid Recommendations: Transforming patient care through trustworthy, personalized and digital decision support" og er finansiert av Helse Sør-Øst RHF. Arbeidet vil utføres i samarbeid med Stiftelsen MAGIC (www.magicproject.org), tidsskriftet BMJ og andre internasjonale partnere. Prosjektet ledes av professor/overlege Per Olav Vandvik og stipendiat Anja Fog Heen, begge ansatt ved medisinsk klinikk Lovisenberg Diakonale Sykehus.

Forskningsprosjektet vil videreutvikle og evaluere en ny generasjon digitale beslutningstøtteverktøy for «flervalg». Flervalgs-verktøy visualiserer informasjon om fordeler, ulemper og praktiske konsekvenser ved valg blant flere behandlingsalternativer, som for eksempel nye kreftlegemidler. Verden mangler slike verktøy, til tross for at de er helt nødvendige for å sikre velinformerte beslutninger for leger, pasienter og beslutningstakere. MAGIC har som mål – gjennom forskningen i dette prosjektet parallelt med innovasjon og teknologi-utvikling – å tilby verktøyene på globalt nivå integrert i forfatter- og publiseringsplattformen MAGICapp (www.magicapp.org).

Forskningen vil basere seg på oppsummert kunnskap om effekt av behandling generert fra avanserte forskningsmetoder og biostatistikk (nettverks meta-analyser av randomiserte kontrollerte studier). Det sentrale forskningsspørsmålet er hvordan denne kunnskapen best kan presenteres gjennom brukervennlige flervalgsverktøy. MAGIC har utviklet en digital prototype for flervalgsverktøy som utgjør utgangspunkt for prosjektet. Stipendiaten vil planlegge, gjennomføre og publisere studier med blandet kvalitativt og kvantitativt design i et team av klinikere, metode-eksperter, forskere, designere og produktutviklere. Arbeidet vil omfatte gjennomføring og organisering av brukertesting av flervalgsverktøy med klinikere, pasienter og beslutningstakere i Norge og internasjonalt. Resultatene vil tas i bruk i BMJ Rapid Recommendations, inkludert vitenskapelige publikasjoner i BMJ, og i MAGICapp.

Det er utarbeidet en prosjektbeskrivelse for stipendiatens vitenskapelige arbeid som du må regne med å videreutvikle noe for å bruke ved søknad for opptak på ph.d.-programmet ved Universitetet i Oslo (UiO).

Kvalifikasjoner:
 • Helsefaglig utdanning på mastergradsnivå med resultater som kvalifiserer til opptak i ph.d.-programmet ved UiO, fortrinnsvis lege-utdanning.
 • Ansettelse forutsetter opptak i ph.d.-programmet ved Institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultet, UiO.
 • Klinisk erfaring med pasienter og behandlingsvalg.
 • Utmerket skriftlig og muntlig fremstillingsevne på engelsk, i tillegg til et skandinavisk språk.
Arbeidsoppgaver:
 • Utvikle forskningsprotokoll i tråd med prosjektets formål.
 • Planlegge, gjennomføre, analysere og rapportere minst 3 studier som tester flervalgsverktøy, med blandet kvalitativ og kvantitativ metode.
 • Delta i BMJ Rapid Recommendations med publisering av flervalgsverktøy og andre praktiske oppgaver, med mulighet for metoderedaktør-ansvar og publisering i BMJ.
 • Publikasjoner og presentasjoner av forskningsresultatene i tidsskrifter og konferanser.
 • Drift og gjennomføring av prosjektets aktiviteter.
For å lykkes i disse rollene må du:
 • Ha gode akademiske resultater og gode analytiske evner.
 • Være initiativrik, leveranseorientert og ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Vise sterk motivasjon for kunnskapsbasert medisin, forskningsmetoder, klinisk beslutningstøtte og samvalg. Det er en fordel om du kan vise til erfaring innen disse områdene.
 • Ha god muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
 • Være omgjengelig og fleksibel - og ha godt humør!
Vi tilbyr:
 • Svært gode karrieremuligheter innen klinisk praksis, klinisk epidemiologi, retningslinjer og digital beslutningstøtte.
 • Et godt, inspirerende og hyggelig arbeidsmiljø med fleksible arbeidstider.
 • Muligheter for faglig utvikling innen epidemiologi, metodikk og kunnskapsbasert praksis og teknologi.
 • Erfarne og dyktige kollegaer i et internasjonalt ledende forskningsmiljø preget av engasjement og høy faglighet.
 • Lønn etter avtale og en god pensjonsordning i KLP.
 • Et aktivt bedriftsidrettslag med bredt tilbud.
 • Gode velferdsordninger.
Stillingskategori
Stipendiat
Arbeidsgiver
Lovisenberg Diakonale Sykehus
Kontaktpersoner
Navn: Per Olav Vandvik
Tittel: Prosjektleder
Telefon: 975 123 91
Navn: Anja Fog Heeg
Tittel: Stipendiat
Telefon: 988 12 200
Søknad
Søknad merkes: 2020-028
Arbeidssted
Lovisenberggata 21
0456 OSLO