Kort om arbeidsgiver

Psykiatrisk Sykehusavdeling  gir et voksenpsykiatrisk tjenestetilbud på sykehusnivå for Vestfold fylkes befolkning og er den største avdelingen i foretaket.

Avdelingen er for tiden organisert i tre kliniske seksjoner og består av i alt seks sengeposter og fire spesialpoliklinikker. Akuttseksjonen er lokalisert i Tønsberg ved sykehuset, langtids- og sikkerhetsposter ligger ved Granli på Sem, mens poliklinikk for nevropsykiatri, poliklinikk og dagavdeling for spiseforstyrrelser og alderspsykiatrisk utredningspost og -poliklinikk ligger i Tønsberg.

Avdelingen har totalt 17 overlegestillinger, 15 LIS-stillinger, samt 13 psykologstillinger. Avdelingen vektlegger god faglig behandling og godt samarbeid med sykehusets øvrige avdelinger og andre samarbeidspartnere.

Leger i spesialisering som har sin ansettelse i Psykiatrisk sykehusavdeling og roterer til forskjellige poster i avdelingen for å få all nødvendig tjeneste og alle læringsmål for å søke spesialistgodkjenning psykiatri. Leger i spesialisering må også rotere til DPS Vestfold i et år for å få allmennpsykiatrisk poliklinikktjeneste og de læringsmål og -aktiviteter som gjennomføres der.

Alle leger i spesialisering får gjennomført nødvendig tjeneste, kurs, veiledning og psykoterapiveiledning for å kunne søke spesialitet i psykiatri innen en femårsperiode. All tjeneste som er nødvendig for spesialitet i psykiatri kan oppnås ved Sykehuset i Vestfold HF. Når det er tjeneste ved psykiatrisk sykehusavdeling deltar leger i spesialisering i den til enhver tid gjeldende vaktordning. Tjenesteplanen er for tiden 15-delt. Vakttjenesten er organisert med tilstedevakt som primærvakt og med bakvakt som har hjemmevakt. Når det er tjeneste ved allmennpsykiatrisk poliklinikk er tjeneste uten vaktordning.

Alle avdelinger er innen 30 minutters reisevei fra Tønsberg. Alle leger i spesialisering starter sin tjeneste i psykiatrisk sykehusavdeling, hovedsakelig i akuttpost.

Ved intern tilsetting vil det bli ledig vikariat.   

Leger i spesialisering har avsatt fire timer fordypningstid ukentlig. Klinikken legger opp til god faglig tjeneste og oppnåelse av alle læringsmål innen spesialiteten for voksenpsykiatri. Vi ønsker å tilrettelegge for forskning og etterutdanning, både innen psykoterapi, biologisk psykiatri eller andre interessefelt.   

Du kan lese mer om spesialistutdanning i psykiatri ved Sykehuset i Vestfold HF her:

Arbeidsoppgaver

 • Utredning, diagnostikk og behandling av psykiatriske lidelser.
 • Ansvar for planlegging, samordning og oppfølging av pasienter der legen er behandler.
 • Selvmords- og voldsrisikovurderinger.
 • Somatiske undersøkelser av egne pasienter og legeoppgaver for andre yrkesgruppers pasienter.
 • Deltakelse i undervisningsoppgaver for leger, studenter og andre yrkesgrupper.
 • Deltakelse i den til enhver tid gjeldende vakttjeneste ved psykiatrisk avdeling.
 • Etablere og ivareta god samhandling internt i avdelingen og med eksterne samarbeidspartnere.
 • Journalansvar og informasjonsansvar.
 • Følge føringer som ligger i at avdelingen er godkjent utdanningsinstitusjon.
 • Følge føringer gitt i nasjonale retningslinjer og interne prosedyrer.                   

Kvalifikasjoner

 • Interesse for og erfaring fra psykiatri.
 • God forståelse for norsk helsevesen.
 • Det forutsettes norsk autorisasjon som lege.
 • Det forutsettes gjennomført turnus iht. Helsedirektoratets regler.
 • Det forutsettes oppholds- og arbeidstillatelse i Norge.
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk (skandinavisk) både muntlig og skriftlig.           

Personlige egenskaper

 • Stillingen krever god kommunikasjon med pasienter og gode samarbeidsevner både med egen yrkesgruppe og tverrfaglig.
 • Det forutsettes at den som ansettes kan arbeide selvstendig og håndtere høyt tempo.
 • Å være ansvarsbevisst og beslutningsdyktig er en nødvendighet i stillingen.
 • Den som ansettes forutsettes å holde seg faglig oppdatert.
 • Personlig egnethet og gode relasjonelle egenskaper vektlegges.         

Vi tilbyr

 • All nødvendig tjeneste for å søke spesialitet i psykiatri innen en femårsperiode.
 • Klinisk veiledning og psykoterapiveiledning i hele utdanningstiden.
 • En spennende jobb i et positivt og aktivt fagmiljø.
 • Muligheter for å søke deltagelse i evaluering/-utviklings-/forskningsprosjekter.
 • Gode pensjons-, låne- og forsikringsvilkår, se KLP  

 Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning, Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, søknadsblankett for legestillinger, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV   

Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sykehuset i Vestfold HF
Kontaktperson
Navn: Ove Westgård
Tittel: Konstituert avdelingsoverlege
Telefon: 33727964
E-post: ove.westgard@siv.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Psykiatrisk Sykehusavdeling - LIS, Sykehuset i Vestfold HF
Halfdan Wilhelmsens alle 17
3116 Tønsberg