Kort om arbeidsgiver
Ved Institutt for Nevromedisin og Bevegelsesvitenskap er det ledig 100% stilling som stipendiat knyttet til prosjektet «Visuopathy of Prematurity-is Retinopathy of Prematurity just a tip of the iceberg?».
Ønsket tiltredelse er 01.08.2020.

Stillingen er administrativt tilknyttet Institutt for Nevromedisin og Bevegelsesvitenskap  (INB). INB omfatter fagområdene bevegelsesvitenskap, helseinformatikk, ortopedi, revmatologi, geriatri, nevrofag, nevrokirurgi, klinisk nevro-fysiologi, voksenpsykiatri, medisinske atferdsfag, øyesykdommer, øre-nese-hals- og kjevesykdommer, hjerneslag og fysikalsk medisin og rehabilitering. For mer informasjon om instituttet, se www.ntnu.no/inb.  
 
Om stillingen
Forskningsgruppe for Øyesykdommer ved NTNU  arbeider med å undersøke hvilken påvirkning prematur fødsel har på struktur og funksjon i netthinnen og i synsaksen i hjernen (https://www.ntnu.no/inb/oye#/view/about). Vi søker nå etter en stipendiat til et prosjekt hvor vi tar i bruk state-of-the-art avbildningsteknikker av netthinne kombinert med maskinlæring for bildeanalyse og nevrofysiologisk testing i oppfølgingsstudier av barn og voksne som er født for tidlig.

PhD kandidaten vil undersøke syn og hjerne hos en gruppe for tidlig fødte barn som har hatt netthinnesykdommen Retinopathy of Prematurity (ROP). Syn og hjernefunksjon vil bli undersøkt med avanserte avbildningsteknikker kombinert med nevrofysiologiske metoder (elektroretinogram/evoked potentials). Man vil anvende maskinlæring for bildeanalyse og simulering av sykdomsforløp. Studien vil bli gjennomført i samarbeid med Helsinki Study of Very Low Birth Weight Adults, NTNU Low Birth Weight Life Study, Artificial Intelligence Laboratory ved NTNU Gløshaugen og Tufts University i Boston.
Utenlandsopphold er ønskelig gjennomført i løpet av stipendiatperioden.

Kvalifikasjonskrav
Stillingen som stipendiat har som hovedmål å kvalifisere for arbeid i forskningsstillinger. Kvalifikasjonskravet er fullført hovedfag/mastergrad (tilsvarende 120 studiepoeng), eller tilsvarende utdanning som er lik B eller bedre sammenholdt med NTNUs karakterskala. Søkere uten bokstavkarakterer fra tidligere studium skal ha et like godt faglig grunnlag. Søkere med svakere karakterbakgrunn vil kunne bli vurdert dersom det dokumenteres at kandidaten er særskilt egnet til en ph.d.-utdanning.

Vi viser til Forskrift om ansettelsesvillkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat for generelle kriterier for stillingen. 
NTNU forplikter seg til å følge evalueringskriterier for forskningskvalitet i henhold til The San Francisco Declaration on Research Assessment – DORA.
Den ideelle kandidat vil ha en bakgrunn innen oftalmologi, pediatri, nevrologi eller nevrovitenskap og har interesse for klinisk oftalmologi, nevrofysiologisk testing av synsaksen og applisering av kunstig intelligens i medisinsk forskning.
 
Krav til bakgrunn og kompetanse:
  • Oppnådd cand.med.-grad (profesjonsstudiet i medisin) eller annen relevant utdanning på masternivå
  • Søker må være i stand til å kommunisere med deltakerne i studien på norsk. Publikasjoner skal skrives på engelsk. Det kreves derfor god muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk og engelsk.
I tillegg ønsker vi oss en person som:
  • Har klinisk eller vitenskapelig erfaring innen et av de nevnte fagområdene
  • Har kjennskap til nevrofysiologiske metoder (elektroretinogram/evoked potentials)
  • Evne til å ivareta og kommunisere med deltagerne og foreldre
  • Har god evne til tverrfaglig samarbeid
Personlige egenskaper
Ved vurdering av den best kvalifiserte, skal det legges vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt motivasjon for stillingen.  I tillegg ønskes stort engasjement for forskning, evne til selvstendig arbeid, men også vilje til å delta med andre i teamarbeid. 
Den aktuelle PhD stipendiaten vil bli del av et større prosjekt og må ha gode samarbeidsevner.

Vi tilbyr Lønn og vilkår
Stillingen som stipendiat kode 1017 lønnes brutto kr 479 600 pr. år avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønn trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsesperioden er 3 år. Ansettelse i stipendiatstilling forutsetter opptak til PhD-program innen medisin og helsevitenskap, https://www.ntnu.no/mh/phd. Som stipendiat forplikter du deg til å delta i et organisert doktorgradsstudium innenfor ansettelsesperioden, og ansettelse forutsetter at du faktisk er kvalifisert for opptak til PhD-studiet
innen tre måneder.
Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansattloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Generell informasjon
Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. I henhold til offentleglova kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:
Forsker Tora Sund Morken, e-post: tora.s.morken@ntnu.no, tlf:  995 99 705 / 72 83 63 33

Nærmere opplysninger om søknadsprosessen fås ved henvendelse til:
HR-rådgiver Bente Kristin Årbogen Andersen, e-post: bente.k.a.andersen@ntnu.no, tlf. 73 59 20 19

Om søknaden:
Kandidatens personlige kvalifikasjoner samt motivasjon for stillingen og prosjektet må komme frem i søknaden.
Følgende opplysninger må fremgå av søknaden og vedleggene:
  • CV (med eventuell publikasjonsliste)
  • Vitnemål på sist oppnådd grad/spesialisering
  • Attester fra tidligere relevante arbeidsforhold
  • Kontaktdata for minimum to relevante referanser
Søknad med CV, vitnemål og attester sendes elektronisk via jobbnorge. Søkere som inviteres til intervju må ta med bekreftede kopier av attester og vitnemål. Søknaden merkes med referansenummer:2020/387

Søknadsfrist: 23.02.2020

Fakultet for medisin og helsevitenskap

Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH) er et av NTNUs største fakultet med ca. 1800 ansatte fordelt på 1300 årsverk. Fakultetets hovedvirksomhet er utdanning og forskningsvirksomhet, i tett integrasjon med St. Olavs hospital. 

Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap
Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap (INB) er et ambisiøst institutt i god utvikling. Instituttet preges av stort faglig mangfold innen medisin og helsefag. Vi prioriterer samfunnsmessig relevans og kvalitet innen både utdanning og forskning. Flere av instituttets faggrupper av forskere og undervisere er ledende innen sine fagfelt, nasjonalt og internasjonalt. Vår ambisjon er: «Gjennom tverrfaglig samarbeid skaper INB ledende og framtidsrettet utdanning og forskning for bedre helse og funksjon.»
Stillingskategori
Stipendiat
Arbeidsgiver
NTNU
Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap
Hjemmeside
Arbeidssted
Edvard Griegs gate 8
7491 TRONDHEIM