Kort om arbeidsgiver
Saniteten i Sjøforsvaret (SAN SJØ) Role1 stasjonær (sykestue og legekontor) søker fra våren 2020 ny avdelingslege. Som vår avdelingslege er du medisinsk ansvarlig. Du skal aktivt delta i videreutviklingen av det militær- og maritimemedisinske fagmiljøet, og se til at avdelingen leverer forsvarlige sanitetstjenester i henhold til sivilt og militært regelverk.

Role1 stasjonær ved Haakonsvern baser er en sykestue med sengepost med plass til 14 døgnpasienter. Vi har poliklinikk, laboratorium, skiftestue og et moderne mobilt overvåkningsutstyr og med muligheter for mindre kirurgiske inngrep. Vår Role1 stasjonær byr på et spennende tverrfaglig og stabilt fagmiljø, som består av leger, sykepleiere, psykologer, tannleger og tannlegesekretærer. Det er og vernepliktige sanitetsgaster i vaktturnus, som bemanner Role1 stasjonær.

Sjøforsvarets Sanitet ivaretar medisinsk- og veterinærmedisinsk fagansvar i Sjøforsvaret, og har en historie som strekker seg tilbake til 1493. Sjøforsvarets Sanitets hovedmålsetting er å bevare styrkens helse gjennom forebyggende og behandlende tiltak, med målsetting å sikre operativ evne. I dette inngår blant annet forebyggende medisin (seleksjon, systematisk HMS arbeid), operativ sanitetsplanlegging, medisinsk informasjonsinnhenting, medisinsk evakuering, diagnostikk og behandling på ulike nivåer. For å oppnå målsettingen er Sjøforsvaret avhengig av motiverte og dyktige medarbeidere. Tar du utfordringen?
Arbeidsoppgaver
 • Klinisk virksomhet, herunder:  
  • Delta ved militærmedisinsk seleksjon.
  • Utvikle og kvalitetssikre avdelingens sanitetstjenester og prosedyrer.
  • Gi reisemedisinsk rådgivning.
  • Drive forebyggende og helsefremmende virksomhet ved basen, herunder smittevern i samarbeid med veterinærtjenesten.
  • Allmenlegefunksjon for vernepliktige soldater, elever ved Forsvarets skoler og lærlinger.
  • Akuttmedisinsk nødhjelp som krever rask medisinsk vurdering i normalarbeidstiden for basens personell som for tiden er ca. 3000 personer.
  • Delta i kommisjoner, prosjekter og annet sakkyndig arbeid for egen og andre avdelinger i Forsvaret.
  • Være medisinskfaglig rådgiver for sjef og befal ved egen og andre avdelinger i Forsvaret.
  • Delta i utarbeidelse av virksomhetsplaner, samt til enhver tid være faglig oppdatert og kunne gi undervisning innen eget fagfelt.
  • Gi sanitetsstøtte ved øvelser og operasjoner etter behov og kapasitet.
Kvalifikasjoner
  • Inneha norsk autorisasjon som lege og sjømannslege med full rekvisisjonsrett , samt ha gjennomført turnustjeneste/Lis1.
  • Det kreves minimum tre års relevant tjenesteerfaring etter endt turnustjeneste/Lis1.
  • Du har gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig.
  • Du innehar grunnleggende befalsutdanning (GBU) eller offiserkurs for akademisk befal (VA). Mangler du GBU eller offiserkurs kan du søke under forutsetning av villighet til å gjennomføre offiserkurs akademisk befal (for tiden 8 ukers varighet) ved første anledning etter tilsetting.
  • Du må bestå og oppfylle fysiske- og medisinske krav, da du må påregne beordring til operasjoner i utlandet. Du må tilfredsstille medisinske krav til operasjoner i utlandet (minimum B1, og være skikket for stab/basetjeneste ved operasjoner i utlandet i høyrisikoområde) og bestå fysisk test(utholdenhet 3 og styrke 3). Se ellers www.Forsvaret.no for nærmere opplysninger om fysisk test m.m.
  • Du må kunne sikkerhetsklareres for nivå HEMMELIG og NATO SECRET før tiltredelse.
  • Det er ønskelig at du innehar spesialitet i allmennmedisin, eller annen relevant spesialistkompetanse.
  • Du må være villig til å ta militær tilleggsutdanning/kurs dersom Saniteten i Sjøforsvaret finner det relevant/nødvendig
  • Stillingen er militær, grad Maj/Orl.kapt, Kapt/Ritm/Klt, ut fra ansiennitet og tjenesteerfaring.
   Aktuelle kandidater vil bli kalt inn til intervju, og må påregne og gjennomføre fysisk test og medisisk utsjekk. Utdanning fra utlandet må være NOKUT godkjent, og vitnemål/attester må være oversatt av statsautorisert oversetter for å bli tillagt vekt i utvelgelses- og tilsettingsprosessen. 
Personlige egenskaper
 • Stillingen krever at du er tilpasningsdyktig, initiativrik, løsningsorientert, omgjengelig, fleksibel og at du evner å arbeide godt med andre. 
Vi tilbyr
  • 100 % fast stilling med redusert bunden arbeidstid (RBA) med 18 timers uke. Stilingen kommer inn under ”Særavtale om lønns- og arbeidsvilkår for militært fast tilsatte leger, -tannleger, -veterinærer, - farmasøyter og -psykologer i full stilling med redusert bundet arbeidstid”. Arbeidstiden skal i hovedsak gjennomføres i tidsrommet 0730-15:30.
  • Medlemskap i Statens pensjonskasse med muligheter for boliglån og gode pensjonsordninger.
  • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling med mange spennende arbeidsoppgaver og utfordringer i et kompetent og kunnskapsrikt fag- og arbeidsmiljø.
  • Gode velferdsordninger, bl.a. trening i arbeidstiden.
  • Stillingen avlønnes etter Statens lønnsregulativ avhengig av ansiennitet og kvalifikasjoner i stillingskode 1519 kapteinløytnant eller i stillingskode 1520 major/orlogskaptein.

   For stillingskode 1519: lønnsramme 37 alternativ 22-26, lønnstrinn 61-65 (f.t. kr. 542 400 - 583 900 brutto pr. år), eller i stillingskode 1520 orlogskaptein i ltr. 62-66, ( kr 552 800 - 594 400 brutto pr år). Lønnsramme 38 kan benyttes/videreføres på samme nivå i samsvar med lokal lønnspolitikk.

   For stillingskode 1520: Spenn lønnstrinn 63-69 (f.t. kr 563 700-627 700;- pr. år) Lønnsramme 49 kan benyttes/videreføres på samme nivå i samsvar med lokal lønnspolitikk.

   Av lønn trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.
Stillingskategori
Militære stillinger
Arbeidsgiver
Forsvaret
Haakonsvern sykestue og legekontor
Kontaktpersoner
Navn: Dammann, Hege Anette Kvernland
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 480 10 637
Navn: Olav Tenstad
Tittel: Avdelingslege
Telefon: 55502150
Navn: Vasbø, Jon Helge
Telefon: 55 50 41 54
Hjemmeside
Arbeidssted
Haakonsvern, Bergen
Haakonsvern
5886 BERGEN