Kort om arbeidsgiver
Larvik kommune ved Helse og Mestring søker deg som medisinskfaglig overlege til Larvik legevakt.

Larvik legevakt er en kommunal legevakt, som dekker det geografiske nedslagsområdet for Larvik kommune. Legevakten er organisert som døgnbemannet legevakt og har kombinasjon både av fast ansatte og selvstendig næringsdrivende leger. Larvik legevakt er kjent for stabil ansattgruppe, hyggelig arbeidsmiljø og lavt sykefravær.

Larvik legevakt holder til i lokaler i Sykehuset i Vestfold i Larvik. Det foreligger konkrete utviklingsplaner for legevakten både i et kort perspektiv i form av midlertidige lokaler for legevakten, samt et lengre perspektiv ved utvikling av Helsekvartalet, som er et større samarbeidsprosjekt mellom Larvik kommune og Sykehuset i Vestfold.

Som vår medisinskfaglige overlege har du fagansvar for de tjenestene som Larvik legevakt yter, og vil arbeide i nært samarbeid med legevaktens leder. Din rolle inngår som del av Larvik kommune sine legetjenester og er organisert i direkte linje til kommuneoverlegen. Du vil være en del av et fagnettverk av overleger innenfor ulike tjenesteområder i kommunen.

Arbeidet som medisinskfaglig overlege er forbeholdt dagtid, du vil inneha 3 kliniske legevakter i uken, i tillegg til administrativ tid.  


Arbeidsoppgaver
 • Du vil ha det medisinskfaglige ansvaret for tjenestene som ytes på legevakten.
 • Du vil ivareta tilsvar på saker til politi, barneverk, NPE og lignende 
 • Du vil bidra til å revidere/oppdatere legevaktens prosedyrer og implementere disse i kommunens kvalitetssystem.
 • Du vil delta aktivt i planlegging av tjenestene på legevakten, og annet tverrfaglig samarbeid, herunder med virksomhetsområder i kommunen og 2. linjetjenesten.
 • Du vil delta i utarbeidelse av legeturnus for legevaktpliktige leger og gi vaktdeltagende leger opplæring i legevaktens drift og prosedyrer.
 • Du vil bidra i arbeidet med å utvikle legevaktens tilbud til å oppfylle de mål og resultatkrav som er satt i avdelingens og virksomhetens planer.
 • Du vil være medisinskfaglig rådgiver for kommunens ambulante team.
 • Du vil bidra til utvikling av en serviceorientert legevaktstjeneste.
 • Du vil sammen med avdelingsleder og øvrig fagsykepleiere ved legevakten påse at personalet (leger og sykepleiere) har tilstrekkelig og godkjent faglig kompetanse til tjenesten.
 • Du vil delta i å behandle og holde oversikt over klager på oppfølging fra legevakt.
 • Du vil kvalitetssikre og kontrollere takstbruk ved Larvik legevakt og rette opp i feil.
 • Du vil bidra i arbeidet med å sikre faglig forsvarlig journalføring i alle ledd, herunder å rette opp i feilføring/dobbeltføring.
 • Du vil være faglig veileder for de kommunalt ansatte legene som har behov for veiledet tjeneste.

Kvalifikasjoner
 • Du har interesse for akuttmedisin og utviklingsarbeid i kommunal sektor
 • Du er offentlig godkjent lege med norsk autorisasjon
 • Du er spesialist i allmennmedisin, eller under spesialisering
 • Du har gode kommunikasjonsferdigheter i norsk, både skriftlig og muntlig
 • Du er faglig engasjert og utviklingsorientert
 • Du har god organisasjon- og rolleforståelse
 • Du har forståelse for viktigheten av og er god på samarbeid med alle
 • profesjonsgrupper

Personlige egenskaper
 • Du har et stødig og godt humør og er løsningsorientert
 • Du har god toleranse for håndtering av pressede situasjoner
 • Du er arbeidsvillig og fleksibel
 • Du er ansvarsbevisst og har evne til selvstendig arbeid
 • Du er tydelig, stødig og trygg
 • Du har god arbeidsmoral og er lojal
 • Du evner å løfte blikket og se helhet og sammenhenger for
 • optimalisering av tjeneste og for ivaretagelse av de ansatte
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr
 • Spennende hverdager i et tverrfaglig miljø
 • Mulighet for erfaringsutveksling mellom leger inkludert ukentlig internundervisning
 • Dialog med fokus på å legge til rette for spesialistutdanning i allmennmedisin  

Larvik kommune kan tilby:
 • Pensjonsordning i KLP
 • Bedriftsidrettslag
 • Velferdsordninger for ansatte
 • Hytteforening med 2 bedriftshytter.
 • Kunstforening
 • Pensjonistforening.


Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår og med de rettigheter og plikter som følger av overenskomster, reglementer og lover.
Den kommunale arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen, kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke.

Attester og vitnemål tas med til et evt. intervju. Larvik kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk, og oppfordrer søkere om å benytte vårt elektroniske søknadsskjema. 
Søkere til stillinger med krav til politiattest må legge dette frem før tiltredelse
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Larvik kommune
Kontaktperson
Navn: Dorthe Huse
Tittel: Kommuneoverlege
E-post: dorthe.huse@larvik.kommune.no
Arbeidssted
Larvik legevakt
Greveveien 16
3257 LARVIK