Kort om arbeidsgiver
Om fastlegehjemmelen
Sør-Varanger kommune har opprettet ny fastlegehjemmel. Kommunen er så heldig å ha blitt valgt som deltager i ALIS-Nord-prosjektet som en av 6 kommuner i Finnmark. Kommunen får prosjektmidler fra ALIS-nord for å prøve ut en næringsmodell som et av tiltakene for å rekruttere nye fastleger til landsdelen. Sør-Varanger kommune lyser nå ut en slik hjemmel. Hjemmelen er ledig for tiltredelse så snart som mulig - ALIS-Nord-prosjektet er allerede i gang. Det må forhandles om listestørrelse. Hjemmelen er lokalisert til gruppepraksis ved Kirkenes legesenter der kommunens øvrige 11 fastleger, i tillegg til 2 turnusleger (LIS1), er samlet. ALIS-Nord-hjemmelen i Sør-Varanger har en enklere økonomisk start enn ordinære fastlegehjemler, og fravær ved obligatoriske kurs kompenseres økonomisk. Det garanteres god veiledning. Deltagelse i veiledningsgruppe er garantert, og en del av opplegget. Vi kan tilby et godt og inspirerende fagmiljø med stor stabilitet. Vilkårene forøvrig fås ved henvendelse til kommuneoverlege Mona Søndenå eller ass. kommuneoverlege Drude Bratlien.

Hjemmelen kan tillegges offentlige allmennmedisinske oppgaver i inntil 20% stilling i h.h.t. den sentrale kommuneavtalen. Behovet for slike oppgaver avgjør dette. Det forutsettes deltagelse i kommunal legevaktordning - ca. 10-delt vakt. Kirkenes legesenter er en veldrevet og godt organisert gruppepraksis i gode og moderne kommunale lokaler sentralt i Kirkenes. Legesenteret er velutstyrt og driver med flere diagnostiske prosedyrer. Lokalene er fra 2001, men nyoppusset i 2018. Kirkenes legesenter AS eies av fastlegene i fellesskap og ansetter hjelpepersonell samt sørger for felles driftsmidler. De enkelte legene driver privat som selvstendige enkeltmannsforetak med egen liste. Det er ansatt 9 helsesekretærer, en bioingeniør og 2 sykepleiere i tillegg til egen daglig leder i ASet. CGM Allmenn (Winmed 3) benyttes som pasientjournalsystem.

Vi tilbyr
Ordning for nedskrivning av studielån i Statens lånekasse gjelder. I tillegg har Sør-Varanger kommune etablert egen virkemiddelordning for fastlegene med 2 uker tjenestefri med lønn per år samt 4 måneder Nord-Norgespermisjon med lønnskompensasjon hvert 3. år. Det gis også 2 ukers lønn for deltagelse på kurs hvert år. Det er forhandlet inn en kommunal gjenkjøpsordning av hjemmelen; dersom det etter ordinær oppsigelsestid på 6 måneder ikke har lykkes SVK å fremskaffe kvalifisert søker til ledig fastlegehjemmel kan fratredende lege påberope seg kommunal gjenkjøpsgaranti utløst. Dette er virkemidler som kommer i tillegg til midlene fra ALIS-Nord-prosjektet.

Det er ønskelig at ny fastlege går inn som deleier likestilt med de øvrige fastlegene.
Det er viktig at søker snakker og forstår norsk godt. Det er viktig at søker også behersker norsk skriftlig godt.

Sør-Varanger kommune har ca 10.000 innbyggere og er en stor kommune i utstrekning. Vi har skog, fjell, jakt, fisk og et yrende turliv. Vi er en grensekommune både til Finland og Russland. Administrasjonsstedet Kirkenes er et senter i Barentsregionen og har eget sykehus. Vi har flyplass med flere daglige avganger til Oslo og Tromsø. Vi kan tilby et spennende og hyggelig fagmiljø med stor stabilitet innenfor allmennlegetjenesten.
Inngåelse av avtale om hjemmel samt eventuell ansettelse i kommunal stillingsprosent skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement, tariffavtaler samt sentrale og kommunale avtaler om drift av fastlegeordningen.

Flyttegodtgjørelse etter avtale.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til kommuneoverlege Mona S. Søndenå på telefon 78977660/635 eller styreleder ved Kirkenes legesenter Jostein Tørstad på telefon 78977660/635.

Søknad sendes
Legeforeningens standard søknadsblankett for legestillinger skal benyttes.
Sør-Varanger kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk, og oppfordrer søkere til å benytte vårt elektroniske
søknadsskjema. For eventuell veiledning, kontakt servicekontoret tlf: 78 97 76 00.
Attester og vitnemål vil ikke bli returnert.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Sør-Varanger kommune
Kontaktpersoner
Navn: Jostein Tørstad
Tittel: Styreleder
Telefon: 78 97 76 60/635
Navn: Mona Søndenå
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 476 44 519 / 78977660
E-post: Mona.Sondena@sor-varanger.kommune.no
Arbeidssted
Kirkenes legesenter
Storgata 2
9900 KIRKENES