Kort om arbeidsgiver
Spanande prosjektleiarstilling i Voss herad
 
Voss herad er arbeidsgivar. Prosjektleiar har leiar for legetenesta i Voss herad som næraste leiar.
Det vil verta etablert ei eige styringsgruppe for prosjektet.
 
Arbeidsoppgåver
Voss herad ynskjer å videreutvikla daglegevakttenesta. I dag er daglegevaktenesta organisert slik at dei ulike
legekontora i heradet byter på å ivareta denne oppgåva. Voss herad ynskjer å etablera ei fast daglegevaktteneste i
lokalene på Voss sjukehus der den interkommunale legevakta allerede er etablert på kveld/natt, for  innbygjarane og
alle andre som oppheld seg i heradet.
 
Voss herad søkjer ein prosjektleiar til å planleggja og implementera ei prøveordning for dette med prosjektperiode frå
påske 2020 og ut året. Dette inkluderar mellom anna utarbeiding av mandat, tidslinje for prosjektet, evalueringspunkt
og opptrappingsplan for 2021
Prosjektleierrollen innbefatter klinisk arbeid som legevaktslege og rettleiing av LIS1
 
Dersom ordninga vert gjort permanent etter endt prosjektperiode vil stillinga verta ei fast stilling ved daglegevakta
 
Me søkjer
Vaktkompetent allmennlege, fortrinnsvis spesialist i allmennmedisin
Interesse for og kunnskap om legevaktarbeid
Prosjekterfaring
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Voss kommune (gamle)
Kontaktperson
Navn: Eystein Hauge
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 95261271
E-post: eystein.hauge@voss.kommune.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Sjukehusvegen 16
5704 VOSS